Činnosť Komisie pre sociálne veci a bývanie v roku 2011

Letný tábor soc. komisie

Je tomu už takmer rok, čo bola po komunálnych voľbách 2010 na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva v zmysle zákona 369/1990 Zb. novokonštituovaná Komisia pre sociálne veci a bývanie v zložení Mgr. Soňa Krištofíková, MUDr. Eva Sadloňová, Marek Mlynek, Mgr. Júlia Bublavá, Jarmila Lužná a Ing. Lívia Galovičová pod predsedníctvom PharmDr. Leopolda Barszcza. Za mestský úrad bola menovaná ako tajomníčka komisie Ing. Viera Zapletalová (v druhej polovici roka ju zastupovala Mgr. Ivona Barbušinová). Vo vzťahu k zastupiteľstvu plní komisia úlohu poradnú, iniciatívnu, resp. kontrolnú. Ako vyplýva z názvu, obsahom jej činnosti je pomoc pri zabezpečovaní sociálnej politiky mesta, vrátane posudzovania žiadostí o prideľovanie nájomných, resp. prerozdeľovania sociálnych bytov.

V priebehu roka 2011 zasadala komisia celkovo 14-krát. Najčastejšie riešenou agendou v rámci sociálnej pomoci bola žiadosť o pridelenie jednorazovej sociálnej dávky, ktorá sa poskytuje z finančných prostriedkov rozpočtu mesta v čase náhlej núdze občana (na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.7 z roku 2008). Celkovo požiadalo v minulom roku o jednorazovú sociálnu dávku 36 občanov Starej Turej. Z tohto počtu komisia neodsúhlasila vyplatenie dávky v 4 prípadoch, pretože 2 žiadatelia nespĺňali kritéria pre jej schválenie a v ďalších 2 prípadoch boli dávky žiadané opakovane v tom istom kalendárnom roku. V jednom prípade nebola schválená dávka prevzatá žiadateľkou. Celková schválená a vyplatená suma v roku 2011 v rámci jednorazových sociálnych dávok bola 4 020,- EUR, čo je viac o 240,- EUR v porovnaní s rokom 2010.

Komisia sa taktiež intenzívne zaoberala bytovou otázkou sociálne odkázaných ľudí. V priebehu minulého roka 30-krát predĺžila nájom žiadateľom, odsúhlasila 8-krát  výmenu a v 9 prípadoch pridelenie bytu. V tejto súvislosti je však nevyhnutné poznamenať, že do budúcnosti bude potrebné upraviť pravidlá pre prideľovanie nájomných bytov, a to z dôvodu hromadenia sa prípadov, kedy žiadatelia – dokonca aj v prípadoch o urgentné pridelenie bytu – ponúknutý byt odmietnu. Takto sa napriek vyhoveniu zo strany mesta (komisie) zoznam o pridelenie bytu rozširuje o formálnych žiadateľov, pretože tí v ňom naďalej ostávajú i napriek kladnému stanovisku komisie.

Azylová izba, ako ďalší prvok pri riešení nepriaznivej sociálnej a bytovej situácie bola minulý rok využitá na pomoc matke s deťmi, ktorá sa dostala pre ukončenie podnájmu do neriešiteľnej situácie.

Okrem rozpočtovaných finančných prostriedkov mesta, významným a dôležitým nástrojom na realizáciu pomoci sociálne odkázaným občanom Starej Turej je Charitatívny fond. Zdroje z neho nám pomáhajú riešiť situácie, v ktorých sa  - mnohokrát nie svojou vinou - ocitnú niektorí z nás. Chceli by sme preto vyjadriť ešte raz úprimnú vďaku všetkým tým, ktorí do fondu prispievajú a pomáhajú aspoň sčasti zmierňovať utrpenie tých, ktorí to najviac potrebujú.

Jednou z najvýznamnejších aktivít komisie, kde boli použité i prostriedky z Charitatívneho fondu bola organizácia a podpora účasti 10 detí z rodín s nepriaznivou sociálnou situáciou v letnom tábore, ktorý sa uskutočnil v júli minulého roka v Tatranskej Lesnej. Časť nákladov bola financovaná z neho (700,- EUR) a časť z finančných prostriedkov Nadácie ŽIVOT. Aj na základe veľmi pozitívnej odozvy detí a ich rodičov, chceli by sme pokračovať v tejto aktivite i v budúcnosti.

Členovia komisie sa rozhodli finančne pomôcť z prostriedkov fondu aj osobám zdravotne ťažko postihnutým. Odsúhlasili finančný príspevok pre 5 dospelých osôb a 7 detí s ťažkým zdravotným postihnutím v celkovej výške 1 761,- EUR. Taktiež bolo v priebehu minulého roka podporených 5 sociálne odkázaných osôb v celkovej výške 566,- EUR.

Tradičnou aktivitou členov Komisie pre sociálne veci a bývanie je účasť na Vianočných trhoch v Starej Turej. Neprehliadnuteľný je stánok, ktorý ponúka obyvateľom bez strechy nad hlavou, ale aj rodinám v sociálnej núdzi vianočnú kapustnicu. Stánok je typický aj tým, že dáva ľuďom dobrej vôle možnosť prispieť finančnou čiastkou do už spomínaného Charitatívneho fondu. Posledná zbierka ukázala veľkú solidaritu občanov nášho mesta – vyzbieralo sa 1 075,29 EUR. Ešte raz vďaka všetkým.

Bez zmienky by nemala ostať ani činnosť komisie súvisiaca s vypracovávaním Komunitného plánu sociálnych služieb. Ide o dokument, ktorý umožňuje v konkrétnom časovom horizonte plánovať priority v poskytovaní sociálnych služieb tak, aby vychádzali z potrieb občanov, ktorí ich potrebujú, resp. ktorí sú na ne odkázaní. Komunitné plánovanie znamená predovšetkým dialóg a spoluprácu občanov, inštitúcií a organizácií v Starej Turej. Je preto nevyhnutné, aby aj zo strany občanov prichádzali námety a podnety v oblasti tak citlivej, akou sociálna politika nepochybne je.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým členom komisie, ktorí sa angažovali v tejto neľahkej práci a pomohli tak tým, ktorí to najviac potrebujú v ich neľahkej situácii.

V novom roku mi dovoľte zaželať všetkým občanom Starej Turej veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v práci a v osobnom živote.


Charitatívny účet:

Počiatočný stav k 1.1.2011

2 326,00 €

 

Príjem

Výdaj

Príspevok z plesu/Justur, Elster, Senzus/

1 120,00 €

 

Príspevok pre sociálne odkázaných občanov

 

565,95 €

Príspevok pre 12 občanov so ZŤP

 

1 761,00 €

Letný tábor pre 10 detí

 

700,30 €

Zbierka Vianočné trhy 2011

1 075,29 €

 

Konečný stav k 31.12.2011

1 494,04 €

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

PharmDr. Leopold Barszcz, predseda Komisie pre sociálne veci a bývanie, Publikované: 3.1.2012
Nastavenia cookies