Občan vybavuje

IOMO - integrované obslužné miesto občana

Logo IOMO

IOMO je dostupné občanom aj na Mestskom úrade v Starej Turej počas úradných hodín.

IOMO  (integrované obslužné miesto občana) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Ušetrí vám tak nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte: 

  • výpis z registra trestov
  • výpis z listu vlastníctva
  • výpis z obchodného registra

Postupne sa bude služba rozširovať. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.


Výpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

O vyhotovenie výpisu z registra trestov môže požiadať žiadateľ osobne alebo žiadateľ zastúpený splnomocneným zástupcom, pričom táto skutočnosť musí byť uvedená v predloženom splnomocnení s overeným podpisom, ktoré nie je staršie ako 30 dní. Splnomocnený zástupca musí zároveň predložiť originál dokladu, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa (splnomocniteľa) a originál dokladu, ktorým preukazuje svoju totožnosť splnomocnený zástupca.

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi:

ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky:

  • originálnym občianskym preukazom alebo originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu 

 ak je žiadateľom cudzinec s povoleným pobytom na území SR

  • originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
  • originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
  • alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom

Poplatky:  3,90 €
Doba vybavenia: výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadostiVýpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.

 List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatky:  7,90 €
Doba vybavenia: výstup je dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti


 
Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatky:  4,50 €
Doba vybavenia výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti

 

 

Publikované: 26.9.2017 | Aktualizácia: 16.10.2022
Nastavenia cookies