Samospráva

VZN č. 9/2009 O miestnych daniach ktorým sa mení VZN č. 12/2007 – Nar. (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2009 – Nar.
o miestnych daniach

ktorým sa mení VZN č. 12/2007 – Nar.

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 10.12. 2009 uznesením č. 14 – XXX/2009 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení VZN č. 12/2007 – Nar.


§ 1

 

V § 3 ods.10, druhá alinea VZN č. 12/2007 – Nar. o miestnych daniach sa nahrádza vetou:

 

- od dane za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste mimo stráženého parkoviska sú oslobodené fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ( imobilita, slepota), vlastniace parkovací preukaz vydaný podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z.z. o príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

 

§ 2

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 12/2007 – Nar. sa nemenia. Toto nriadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2010. Nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa  11.12. 2009 a bolo zvesené 28.12. 2009.

 

 

V Starej Turej dňa 11.12. 2009

 

 

 

Ing. Anna Halinárová
 primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies