Samospráva

VZN č. 4/2008 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné)

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovenia §28 ods. 5, § 140 ods.9, § 49 ods.4, § 114 ods.6, § 116 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 4/2008

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
mesta Stará Turá

 


1) Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Materskej školy, Hurbanova ul. 142, 916 01 Stará Turá.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 300,- Sk / 9,96 € za jedno dieťa mesačne.
Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet MŠ vedený vo VÚB, č. ú. 1628468359/0200.

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni MŠ na stravníka a jedlo v čase pobytu v škole je nasledovná:
Jedlo:       desiata                    obed                  olovrant                  spolu         
Cena:   8,- Sk / 0,26 €       18,- Sk / 0,6 €      6,- Sk / 0,20 €     32,- Sk / 1,06 €


Zákonný zástupca je povinný uhradiť finančný príspevok na účet školskej jedálne vedenom vo VÚB a to mesačne vopred najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.2) Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej školy, Hurbanova ul. č. 128/25, 916 01 Stará Turá. Súčasťou školy je školský klub detí (ŠKD), dve školské kuchyne s jedálňami.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí na jedno dieťa mesačne je 200,- Sk / 6,64 €.
Finančný príspevok je potrebné uhradiť vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na účet ZŠ vedený vo VÚB, č. ú. 1627987755/0200.

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole je nasledovná:
Kategória:       od 6 - do 11 rokov           od 11 do - 15 rokov              zamestnanci     
Cena:               27,- Sk / 0,90 €                  29,- Sk / 0,96 €                   34,- Sk / 1,13 €


Finančný príspevok je potrebné uhradiť na účty školských jedální, ktoré sú vedené vo VÚB a to mesačne vopred najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.3) Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá.

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole je mesačne:
Druh štúdia                                           Poplatok                           Poznámka                        
Prípravné štúdium individuálne           130,- Sk / 4,31 €
Prípravné štúdium skupinové               70,- Sk / 2,32 €
Základné štúdium individuálne             130,- Sk / 4,31 €
Základné štúdium skupinové                 80,- Sk / 2,65 €
Štúdium pre dospelých individuálne      300,- Sk / 9,96 €           zárobkovo činné osoby
Štúdium pre dospelých kolektívne        250,- Sk / 8,30 €           zárobkovo činné osoby
Štúdium pre dospelých individuálne       130,- Sk / 4,31 €          študenti, dôchodcovia
Štúdium pre dospelých skupinové           80,- Sk / 2,65 €           študenti, dôchodcovia


Finančný príspevok je potrebné uhradiť bezhotovostne na účet ZUŠ vedený v Dexia banke č. ú. 5859627001/5600.4) Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 355, 916 01 Stará Turá.

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času je nasledovná:
- vo výške 50,- Sk / 1,65 € - člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom alebo študentom základnej školy či strednej školy a súčasne odovzdá do CVČ vzdelávací poukaz,
- vo výške 70,- Sk / 2,32 € - člen záujmového krúžku do 30 rokov, ktorý je žiakom alebo študentom základnej, strednej alebo vysokej školy,
- vo výške 100,- Sk / 3,31 € - člen záujmového krúžku, ktorý nie je žiakom ani študentom základnej, strednej či vysokej školy,
- oslobodené od poplatkov sú nízkoprahové kluby (sú určené pre handicapovanú mládež, mamičky na materskej dovolenke s deťmi do 3 rokov).

Finančný príspevok je potrebné uhradiť na účet CVČ vedený vo VÚB č. ú. 1627874259/0200.


Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá dňa 28. 8. 2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2008.V Starej Turej dňa 28. 8. 2008

........................................
Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.9.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies