Samospráva

VZN č. 14/2007 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá
č. 14/2007- Nar.
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007 uznesením č. 11- IX/2007 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 odsek 2 zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 1
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Stará Turá.
2. Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chalúp, chát, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov, cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
3. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
4. Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
5. Ak má osoba podľa odseku 4 písm. a) v meste súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 4 písm a) v meste trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu.
6. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 4, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 4. písm. a) žije v spoločnej domácnosti plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník
8. Poplatok sa platí za obdobie 1 kalendárneho roka.
9. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 4.

 

§ 2
Sadzba poplatku

1. Fyzické osoby obyvatelia
Sadzba poplatku v Sk
za osobu / deň
rodinné a bytové domy                1,51               552 osoba/rok
trvalo neobývané chalupy a chaty                       700 dom/rok
záhradkárske osady - množstvový zber hradia záhradkári podľa skutočných nákladov

2. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

objem zbernej nádoby          frekvencia vývozu          sadzba poplatku                poplatok
                                                                                      Sk/ liter                     dm3 v Sk/rok
110 l nádoba                       1 x týždenne                          0,673                             3 850
110 l nádoba                       2 x týždenne                          0,673                             7 699
110 l nádoba                       1 x za 2 týždne                      0,673                             1 925
110 l nádoba                       1 x za 3 týždne                      0,673                             1 259
1100 l nádoba                     1 x týždenne                          0,303                           17 332
1100 l nádoba                     2 x týždenne                          0,303                           34 663


§ 3
Určenie poplatku

Poplatok sa vyrubuje na obdobie kalendárneho roka a určuje sa ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v danom kalendárnom roku počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Stavebný odpad
Odvoz a uloženie hradí pôvodca odpadu podľa skutočných nákladov, ak odpad pochádza z prác, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu, resp. ohláseniu drobnej stavby.

 

§4
Ohlásenie


1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa:
a) vzniku povinnosti platiť poplatok,
b) keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c) keď došlo k zmene už ohlásených údajov ( vzor tlačiva v prílohe)

Je povinný ohlásiť mestu:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak je poplatníkom osoba podľa bodu 4 písm.b) a ) názov alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie poplatku aj doklady ktoré odôvodňujú zníženie poplatku.1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa:a) vzniku povinnosti platiť poplatok,b) keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnostic) keď došlo k zmene už ohlásených údajov ( vzor tlačiva v prílohe)Je povinný ohlásiť mestu:a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak je poplatníkom osoba podľa bodu 4 písm.b) a ) názov alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, IČO,b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníkac) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie poplatku aj doklady ktoré odôvodňujú zníženie poplatku.

V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z posledných známych údajov.

 

§ 5
Vyrubenie, splatnosť a spôsob platenia poplatku

1. Poplatok vyrubí správca poplatku platobným výmerom. Pre vyrubenie poplatku je
rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného roka.
2. Poplatok je splatný nasledovne:
Pri výške ročného poplatku do 500 Sk u občanov a do 5000 Sk u fyzických osôb a právnických osôb - podnikateľov vždy do 31.3. jednorazovo.
Ak je výška vyrubeného poplatku u občana vyššia ako 500 Sk a u fyzických osôb podnikateľov a u právnických osôb vyššia ako 5000 Sk, môže poplatník tento poplatok uhradiť v 2 splátkach a to do 31.3., a 30.9. bežného roka.
Poplatok môže poplatník zaplatiť prevodom z účtu, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne MsÚ.
Ak poplatník uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia kalendárneho roku, za ktorý bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 100 Sk.

 

§ 6
Zníženie poplatku

Správca poplatku poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe predložených dokladov:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí s dĺžkou trvania pobytu 1 rok vo výške 100 %
b) študenti stredných , vysokých a bakalárskych škôl s prechodným pobytom v mieste školy, osamelý občan nad 70 rokov vo výške 50%
c) pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste pracoviska, osoby pracujúce na týždenne alebo iné pracovné cykly mimo miesta trvalého pobytu vo výške 50%
d) občania, ktorí poberajú len sociálne dávky vo výške 50%
e) mesto odpustí časť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkovi, ktorý zomrel v priebehu kalendárneho roka po doložení fotokópie úmrtného listu pozostalými
f) od platenia poplatku sú oslobodené deti narodené v priebehu bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje,
g) zľava sa poskytuje pre viacdetné rodiny s nezaopatrenými deťmi na tretie a každé ďalšie dieťa vo výške 50%.

O úľavu je poplatník povinný požiadať na základe písomnej žiadosti podanej v termíne do 31.1. bežného kalendárneho roka s priložením požadovaných dokladov a to fotokópiou pracovnej zmluvy, víza, potvrdením o pobyte na území iného štátu, dokladom o prechodnom pobyte, potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, potvrdenie o zaplatení poplatku v meste pobytu.
Občania v hmotnej núdzi potvrdením rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.
Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne.
Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom spoplatňovacom období do 31.1. bežného roku.
Neuplatnenie zníženia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie poplatku v bežnom spoplatňovacom období.

Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že zníži poplatok v zmysle § 6 tohto VZN len v prípade, ak poplatník si plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§7
Záverečné ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Stará Turá č. 8/2005-Nar. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 28.11.2007 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a zamestnanci v súlade s vymedzenými kompetenciami v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

 

V Starej Turej, dňa 28.11.2007

 

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta
 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.12.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies