Výzva na predkladanie návrhov "Športovec mesta Stará Turá za rok 2019"

Vedenie mesta Stará Turá v spolupráci s komisiou MsZ pre šport pripravuje udeľovanie ocenenia Športovec mesta Stará Turá za rok 2019.

Za týmto účelom vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení v nasledovných kategóriách:

Kategórie: 

 1. jednotlivec
 2. kolektív
 3. celoživotný prínos v športovej oblasti

Hodnotiace obdobie pre nomináciu: 

1.11.2018 – 31.10.2019

Kritériá na zaradenie do zoznamu nominovaných:

- kategória JEDNOTLIVEC:

 1. Navrhnutý jednotlivec musí byť športovcom v olympijskom športe alebo v športe pre všetkých (turistika, hasiči...)
 2. Navrhnutý jednotlivec musí byť členom organizácie/klubu so športovým zameraním so sídlom v Starej Turej alebo mať bydlisko v Starej Turej, príp. v minulosti pôsobil v organizácií/klube v Starej Turej.
 3. Dosiahnutie významného umiestnenie v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2019, pokiaľ sa zúčastnilo viac ako 5 športovcov.
 4. Napĺňa princípy fair-play v športovej oblasti a základné etické princípy v bežnom živote.
 5. Spĺňa vekovú hranicu od 9 – 99 rokov.

- kategória KOLEKTÍV:

 1. Kolektív môže byť hodnotený za podmienok, že je organizáciou so športovým zameraním, má sídlo na území mesta, pôsobí na území mesta a/alebo reprezentuje mesto Stará Turá.
 2. Dosiahnutie významného umiestnenie alebo účasti v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2019.
 3. Napĺňa princípy fair-play v športovej oblasti.

- kategória CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V ŠPORTOVEJ OBLASTI:

 1. Navrhnutá osoba dosiahla významný prínos pre športovú oblasť v meste Stará Turá alebo sa zaslúžila o rozvoj športu v meste.
 2. Napĺňa princípy fair-play a základné etické princípy v bežnom živote.
 3. Spĺňa vekovú hranicu od 21 – 100 rokov.

Predkladanie návrhov:

Nomináciu môžu podať

 • organizácie/kluby so športovým zameraním a ich členovia - do nominácie v príslušnej kategórie jednotlivec/celoživotný prínos v športovej oblasti môže organizácia so športovým zameraním navrhnúť max. 2 kandidátov.
 • občania mesta Stará Turá.

Predloženie a vyhodnotenie

 • Nominácia musí byť podaná s odôvodnením  do 22. novembra 2019 na adresu: Mestský úrad Stará Turá, Kancelária primátora, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá alebo elektronicky na adresu: media@staratura.sk, príp. miroslav.krc@staratura.sk
 • Nominácia sa podáva vyplnením a doručením priloženého formulára.
 • Dosiahnutý výsledok/umiestnenie musí byť zdokladované priloženou  kópiou dokladu o dosiahnutom výsledku (fotokópia/scan diplomu, výsledkovej listiny,  článku v tlači, fotografie, informácie na webe a pod.)
 • Anonymy nebudú akceptované!
 • Z nominácie sú vylúčení športovci vojenských, cirkevných a pod. súťaží.
 • Z predložených návrhov následne Komisia MsZ pre šport v Starej Turej vyberie ocenených na základe stanovených kritérií i dosiahnutých športových výsledkov a predloží na schválenie vedeniu mesta Stará Turá.

 

 

Mgr. Matej Antálek

predseda Komisie MsZ pre šport

 

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 6.11.2019 | Aktualizácia: 6.11.2019
Nastavenia cookies