Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

 Milí Staroturanci,

ani sme sa nenazdali a opäť stojíme na prahu Vianoc a Nového roku. Tento čas je tak trochu čarovný, pretože v dnešnom uponáhľanom svete sa aspoň počas tých pár vianočných dní zastavíme a užívame si prítomnosť svojich najbližších. A takisto je to čas, kedy začíname bilancovať uplynulý rok. Spomenieme si na všetky útrapy, ktoré nás počas roka stretávali a usmejeme sa nad radosťami, ktoré sme zažili.

Pri tejto príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Nielen za prácu, ktorú ste vykonali na svojich pracoviskách a v prospech mesta, ale aj za prácu vo Vašich domácnostiach a za výchovu Vašich detí, ktoré sa čoskoro stanú dospelými a rozhodovania schopnými občanmi mesta.

V týchto koncoročných chvíľach bilancuje celý rok 2013 aj naša samospráva. Spolu so svojimi spolupracovníkmi i poslancami mestského zastupiteľstva sme sa snažili aktívne spolupracovať a skvalitňovať podmienky života v našom meste pre všetkých našich obyvateľov. Nemalou mierou prispeli k zlepšovaniu prostredia, v ktorom žijeme, aj naše príspevkové organizácie, školské zariadenia a spoločnosti založené mestom Stará Turá. Poďakovanie teda patrí všetkým, ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a zveľaďovanie nášho mesta, o obohatenie jeho kultúrneho i duchovného života. 

Tak ako vy i my na mestskom úrade prehodnocujeme svoje skutky, vykonané i nesplnené sľuby. V uplynulom roku boli dokončené viaceré projekty, ktoré malo mesto rozpracované už z roku 2012. Spomeniem pavilón špeciálnych učební ZŠ, ktorý už dnes slúži deťom materskej školy. Dokončili sa i nové parkoviská pri rímsko-katolíckom kostole a na Ul. SNP pri bytových domoch 263 a 264. Vedľa tohto parkoviska pribudlo i multifunkčné ihrisko pre deti a mládež. V roku 2013 sa nám podarilo uskutočniť projekt odvodnenia dažďových vôd z pavilónov materskej školy na Ul. Hurbanovej 142 do verejnej kanalizácie. V tomto objekte sa v súčasnosti realizuje aj rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa. Mesto Stará Turá začalo v tomto roku vďaka schváleným nenávratným finančným prostriedkom z fondov EÚ s 1. etapou rekonštrukcie verejného osvetlenia. Nevyhnutné bolo tiež zrekonštruovať kanalizáciu Základnej umeleckej školy, ktorá bola už v dezolátnom stave a nebola predmetom predchádzajúcej rekonštrukcie budovy. Sme radi, že sme dokázali naštartovať výstavbu nájomných bytov v meste. V súčasnosti je bytový dom na Hlubockého ulici takmer dokončený. Pre rôzne nepredvídateľné problémy sa však posunulo zadanie územného plánu zóny Drahy, ktorý priamo súvisí s možnosťou budúcej individuálnej bytovej výstavby v meste. Verím, že všetky problémy s touto zónou sa v novom roku vyriešia. Na budúci rok je odložená realizácia aktivít ďalšieho projektu z fondov EÚ, a to Strediska triedeného zberu, kde bude hlavným cieľom zefektívnenie dotrieďovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a skvalitnenie existujúceho separovaného odpadu. Mesto samozrejme nezabudlo ani na svoje miestne časti. V tomto roku sme sa rozhodli skvalitniť kultúrno-spoločenské podmienky pre obyvateľov Topoleckej realizáciou multifunkčného priestoru za DK Topolecká.

Nepodarilo sa však zrealizovať všetky projekty, ktoré malo mesto naplánované. Keďže sa končí programovacie obdobie, v roku 2013 bolo zverejnených menej výziev na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, vďaka ktorým by bolo možné realizovať viac projektov na skvalitnenie života našich občanov.

Obyvateľom, ale aj návštevníkov mesta čoraz viac trápia naše komunikácie. Technické služby mesta mali tento rok vyčlenených 83 tisíc € na celkové rekonštrukcie vybraných miestnych komunikácií. Podľa najhoršieho stavu a najväčšej vyťaženosti boli vybrané v tomto roku cesty na Nám. Dr. Schweitzera smerom od autobusovej stanice, na Športovej ulici smerom k štadiónu,  v sídlisku „Z“ na Ul. SNP, na Ul. SNP od Domu služieb smerom k Centru voľného času. Na opravu komunikácie na Športovej ulici prispel Mestský športový areál, za čo im ďakujeme. Zrekonštruovaný bol aj chodník od autobusovej stanice smerom do centra mesta. V rámci opráv ciest sa technické služby zamerali i na mestské časti. V tomto roku boli zrekonštruované dva úseky na autobusovej linke smerom na Papraď, a to pri družstve a v Koštialovej Doline.

Po urgenciách zo strany mesta, ale aj poslancov VÚC za naše mesto na Trenčianskom samosprávnom kraji, boli čiastočne opravené aj úseky štátnej cesty smerom na Vaďovce. Oprava tejto cesty bola naozaj nevyhnutná a sme radi, že sa ju aspoň sčasti podarilo opraviť.

Vážení občania, prajem Vám, ale aj našej samospráve, aby bol nový rok 2014 pre všetkých rokom úspešným aj keď určite nebude ľahký a úplne pohodový. Želám Vám príjemné vianočné sviatky plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v kruhu svojich najbližších a zaspomínajte si na tých, ktorí už s Vami nemôžu byť. Prajem Vám tiež úspešný vstup do nového roka 2014, nech Vás počas neho sprevádza zdravie a šťastie. 

Ing. Ján Kišš, primátor mesta, Publikované: 20.12.2013
Nastavenia cookies