Menu

Čestný občan mesta – Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc.

 Dňa 15. apríla 2015 pribudol do našej veľkej rodiny mesta Stará Turá nový čestný občan – Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc.

Udelenie čestného občianstva schválilo na základe návrhu Ing. Rumánka a pani Peprníkovej na svojom zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Čestné občianstvo sa udeľuje osobám,  ktoré sa obzvlášť významným spôsobom a dlhodobo zaslúžili o  rozvoj nášho mesta a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov, ktorých pôsobenie v našom meste alebo v jeho prospech bolo citeľným prínosom v oblasti spoločenskej, kultúrnej, duchovnej, v oblasti spolunažívania jeho obyvateľov, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi výkonmi, či dielami v oblasti vedy a techniky, umenia, športu a podobne. Takouto osobou je i pán Hnilica, ktorému sa čestné občianstvo udelilo pri príležitosti krásneho životného jubilea - 80. narodenín.

Pán Peter Hnilica, významný slovenský endokrinológ sa narodil v Starej Turej 4.4.1935. Študoval na gymnáziách v NMnV a v TN. Rok pracoval ako plánovač v podniku PREMA Stará Turá. V rokoch 1954-1960 absolvoval štúdium lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení štúdia najskôr pracoval ako sekundárny lekár OÚNZ v Trenčíne, v rokoch 1965-2001 najskôr 2 roky ako odborný asistent Katedry vnútorného lekárstva na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov v Trenčíne, neskôr v Bratislave, a v rokoch 1992-2001 súčasne aj ako vedúci Subkatedry  endokrinológie, metabolických chorôb a výživy Inštitútu pre vzdelávanie v zdravotníctve a vedúci úseku endokrinológie I. internej kliniky Dérerovej Nemocnice s poliklinikou. V rokoch 2001-2009 pôsobil ako endokrinológ na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Docent Peter Hnilica je nositeľom Dérerovej ceny Slovenskej lekárskej spoločnosti a Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti. Celý svoj profesionálny život zasvätil lekárskej vede, liečeniu a záchrane ľudských životov. Jeho pacienti ho poznajú a spomínajú na neho ako na lekára vynikajúceho vo svojom odbore a človeka mimoriadne ľudského a skromného. A tak na neho spomínajú i Staroturanci. Pred 5 rokmi získal titul Významná osobnosť Podjavoriny. Hoci pán Peter Hnilica žije v Bratislave, rád sa vracia do svojho rodného kraja, kde má svojich známych a priateľov.

Slávnostného obradu udelenia občianstva, ktorý sa konal v Obradnej sieni mesta Stará Turá sa zúčastnili rodinní príslušníci pána Hnilicu, jeho priatelia, bývalí susedia, známi, ale aj poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci mestského úradu. Počas obradu zazneli piesne v podaní pani Boženy Michalcovej a pána Jána Pavloviča a básne predniesla pani Marta Adamusová. Vypočuli sme si krásnu pieseň o Starej Turej, ktorú vytvorila Elena Mária Rumánková a tiež pútavú báseň od Ing. Gustáva Rumánka. Primátorka mesta Ing. Anna Halinárová v slávnostnom príhovore okrem iného povedala: Hlboko si vážim prácu každého človeka, ktorý sa svojou usilovnosťou, aktivitou a predovšetkým oddanosťou, obetavosťou a trpezlivosťou dokáže rozdávať iným ľuďom. Takýmto vzácnym človekom a výborným lekárom je Dr. Hnilica. Po príhovore mu odovzdala plaketu a listinu čestného občana mesta a pogratulovala mu i k uplynulému jubileu, ktoré nedávno oslávil. Na záver slávnosti sa všetkým prítomným prihovoril i samotný oslávenec a priblížil im históriu svojho rodu, ktorý pôsobil v Starej Turej mnohé desaťročia. Po slávnostnej časti obradu si prítomní hostia spoločne posedeli vo Vinárni Gažovič a pospomínali na staré dobré časy, ktoré spolu prežili.

Prajeme Dr. Petrovi Hnilicovi pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea, ale aj pri príležitosti ocenenia čestný občan mesta ešte veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny, mnoho rokov plných zdravia, šťastia, spokojnosti a nevyčerpateľného elánu.  Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa zúčastnili slávnostného aktu udelenia čestného občianstva. 

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 16.4.2015