Menu

Mgr. Iveta Gavačová - zástupca primátora mesta

Telefón0905 265 838
Volebný obvod číslo1 - Stará Turá
Kandidát za stranu Spolu - občianska demokracia
Lokality poslancaSNP 151
SNP 261
SNP 270
SNP 273
SNP 276
SNP 3
Mierová 5


Vykonáva hlavne:

  • zastupuje primátora mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení
  • spolupracuje s odbornými útvarmi mesta pri vypracovávaní zmluvných dokumentov, posudzuje zmluvy a iné právne dokumenty
  • spolupracuje s odbornými útvarmi MsÚ pri príprave VZN pred ich predložením poradným orgánom MsZ a pred ich predložením k schváleniu MsZ
  • vyzýva dlžníkov mesta a subjektov v riadiacej pôsobnosti mesta k úhrade pohľadávok a vymáha ich
  • zastupuje mesto, prípadne subjekty v riadiacej pôsobnosti mesta v súdnych konaniach
  • poskytuje poradenstvo odborným útvarom MsÚ ako aj subjektom v riadiacej pôsobnosti mesta
  • plní ostatné úlohy určené primátorom mesta

 
Od 1.1.2021 je odmena zástupcu primátora 70 % základného platu primátora bez navýšenia.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies