Menu

Zeman Pavel

Pavel Zeman (9.10.1924 Stará Turá – 21.4.2008 Stará Turá), generálny riaditeľ koncernu Chirana Stará Turá v r. 1978 – 1984. Otec Pavel Zeman, matka Kristína, rod. Štefíková,  brat Ján, manželka Anna, rod. Klčová, dcéra Vilma. Otec mal mlynársku živnosť bez tradícií. Rodičia si nadobudli imanie niekoľkoročnou prácou v  emigrácii v USA. Pavel Zeman st. si z emigrácie priviezol i ľavičiarske presvedčenie, ktoré vštepil svojim synom.

Bol výborný žiak. V r. 1939 – 1942 vyučil sa za sústružníka v Škodových závodoch, následne absolvoval dvojročnú priemyselnú školu v Považskej Bystrici. Na Priem. škole maturoval v Bratislave v r. 1947. Po štúdiách a Základnej voj. službe nastúpil pracovať do Premy Stará Turá ako zmenový majster a dielovedúci vo výrobe sterilizátorov. V r. 1951 – 1955 bol povolaný podľa § 39 Branného zákona do služby v Čsl. armáde. Po návrate nepretržite v nasledujúcich troch desaťročiach prešiel vyššími a vysokými hosp. funkciami, ako vedúci prevádzky, technický námestník, technicko – výrobný námestník, výrobný riaditeľ a napokon generálny riaditeľ koncernu Chirana Stará Turá. Medzitým absolvoval odborný kurz na SVŠT Bratislava a Inštitút riadenia v Prahe. Pavel Zeman v hospodárskych funkciách, ktoré vykonával, prispel k integrácii a rozvoju výroby čsl. zdravotníckej techniky. Za dlhoročnú hospodársku činnosť, aktivity a zásluhy obdržal viaceré medaily, uznania a vyznamenania, ako Najlepší pracovník strojárstva, Za zásluhy o výstavbu a v r. 1982 Rad práce.

Pavel Zeman pomáhal i v rozvoji mestečka. Popri svojich hospodárskych funkciách pracoval i na MNV, bol poslancom, na požiadanie pomáhal Odboru výstavby na akciách „Z“. V mladosti venoval sa hre na husle. Tohto koníčka si udržiaval po viac rokov a hral i v cimbalovej muzike Rudolfa Heráka v Závodnom klube.

Pavel Zeman po celý život si držal svoje ľavicové presvedčenie.

Je pochovaný na Mestskom cintoríne II (na Chrípe) na Starej Turej.

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 4.1.2012