Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 5/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov tohto VZN (neplatné) 03.07.2009
VZN č. 4/2009 O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia (neplatné) 03.07.2009
VZN č. 3/2009 Štatút Mestskej polície Stará Turá (neplatné) 27.04.2009
VZN č. 2/2009 O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia (neplatné) 27.04.2009
VZN č. 1/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné) 04.03.2009
VZN č. 9/2008 O miestnych daniach (neplatné) 17.12.2008
VZN č. 8/2008 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné) 17.12.2008
VZN č. 7/2008 Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom mesta Stará Turá v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky (neplatné) 17.12.2008
VZN č. 6/2008 O poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa (neplatné) 17.12.2008
VZN č. 5/2008 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá (neplatné) 01.10.2008
VZN č. 4/2008 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné) 30.09.2008
VZN č. 3/2008 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 29.09.2008
VZN č. 2/2008 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (dopĺňa VZN č. 5/1998) (neplatné) 01.07.2008
VZN č. 1/2008 Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom mesta Stará Turá v čase náhlej núdze formou jednorázovej sociálnej dávky (neplatné) 05.05.2008
VZN č. 16/2007 O poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa (neplatné) 18.12.2007
VZN č. 15/2007 O územnom pláne mesta Stará Turá, o regulatívoch a limotoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá (zrušené) 18.12.2007
VZN č. 14/2007 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 17.12.2007
VZN č. 13/2007 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné) 16.12.2007
VZN č. 12/2007 O miestnych daniach (neplatné) 16.12.2007
VZN č. 11/2007 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá 14.12.2007
Nastavenia cookies