Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné) 19.04.2011
VZN č.1/2011 - Nar. O nakladaní s odpadmi (neplatné) 13.01.2011
VZN č.12/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2008 – Nar. v znení VZN č. 6/2009 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné) 22.12.2010
VZN č. 11/2010-Nar.ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok ... (neplatné) 22.12.2010
VZN č. 10/2010 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá, ktorým sa mení VZN č. 11/2009 (neplatné) 22.12.2010
VZN č. 8 /2010 – Nar. o miestnych daniach, ktorým sa mení VZN č. 12/2007 – Nar. (neplatné) 05.10.2010
VZN č. 7/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1995 o Územnom pláne mesta Stará Turá, o regulatívoch a limotoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá ... (zrušené) 24.09.2010
VZN č. 6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009-Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá... (neplatné) 28.06.2010
VZN č. 5/2010 Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 28.06.2010
VZN č. 3/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien .. (neplatné) 22.06.2010
VZN č. 2/2010 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 21.04.2010
VZN č. 4/1993 O technickej mape mesta Stará Turá (neplatné) 15.03.2010
VZN č. 1/2010 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení (neplatné) 04.03.2010
VZN č. 12/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 11/2009 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č.10/2009 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 9/2009 O miestnych daniach ktorým sa mení VZN č. 12/2007 – Nar. (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 8/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území Mesta Stará Turá (neplatné) 15.12.2009
VZN č. 7/2009 Nar. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskoršieho nariadenia (neplatné) 23.10.2009
VZN č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.8/2008 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné) 23.10.2009
Nastavenia cookies