Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 5/2013- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov (neplatné) 21.06.2013
VZN č. 3/2013– Nar.o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ... (neplatné) 22.04.2013
VZN č. 4/2013 - Nar. Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 22.04.2013
VZN č. 2/2013 - Nar. o nakladaní s odpadmi (neplatné) 22.02.2013
VZN č. 23/2012 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 14.12.2012
VZN č. 22/2012 - Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné) 14.12.2012
VZN č. 13/2012-Nar. o obecných bytoch (neplatné) 06.11.2012
VZN č. 20/2012 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia .... (neplatné) 05.11.2012
VZN č.18/2012 - Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 30.10.2012
VZN č. 8/2012 - Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 19.09.2012
VZN č. 19/2012 Štatút Mestskej polície Stará Turá (neplatné) 17.09.2012
VZN č.11/2012 -Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 09.07.2012
VZN č. 6/2012 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ... (neplatné) 28.06.2012
VZN č. 5/2012 - Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole... (neplatné) 28.06.2012
VZN č. 14/2012- Nar. o symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné) 27.06.2012
VZN č. 12/2012 – Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá (neplatné) 27.06.2012
VZN č. 3/2012 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné) 27.06.2012
VZN č. 4/2012 Nar. o používaní zábavnej pyrotechniky (neplatné) 13.06.2012
VZN č. 10/2012 - Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 08.06.2012
VZN č. 9/2012 - Nar.o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa (neplatné) 08.06.2012
Nastavenia cookies