Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - neplatnéVšeobecne záväzné nariadenia - neplatné
Názov Dátum
VZN č. 8/2016 O obecných bytoch (neplatné) 28.10.2016
VZN č.7/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 30.08.2016
VZN č. 6/2016- Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 02.05.2016
VZN č. 4/2016 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta (neplatné) 29.04.2016
VZN č.2/2016 -Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá (neplatné) 03.03.2016
VZN č. 1/2016-Nar. O obecných bytoch (neplatné) 26.02.2016
VZN č. 3/2016 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 26.02.2016
VZN č. 7/2015 - Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné) 08.12.2015
VZN č. 9/2015-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné) 04.12.2015
VZN č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné) 04.12.2015
VZN č.6/2015 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné) 22.06.2015
VZN č. 4/2015 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (neplatné) 22.06.2015
VZN č. 3/2015 - Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 27.04.2015
VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta (neplatné) 27.04.2015
VZN č. 1/2015 Štatút mesta Stará Turá (neplatné) 24.04.2015
VZN č. 7/2014 - Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá (neplatné) 29.10.2014
VZN č. 5/2014 Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na ulici Hlubockého číslo súpisné 676/1 (neplatné) 22.09.2014
VZN č. 6/2014-Nar.o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá (neplatné) 19.09.2014
VZN č. 3/2014 Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné) 27.06.2014
VZN č. 10/2013 - Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na ulici Hlubockého číslo súpisné 676/1 (neplatné) 17.12.2013
Nastavenia cookies