Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia - platné

K stiahnutiu

Všeobecne záväzné nariadenia - platné
Názov Dátum
VZN č. 4-2018 - Nar. o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie opatrení SPDOaSK 08.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 - Nar. ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 18.05.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dotáciách na mzdy a prevádzku na žiaka/ dieťa škôl a školských zariadení 03.11.2020
VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá 22.02.2021
VZN č. 1/2013 - Nar. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá 25.02.2013
VZN č. 1/2014 - Nar. o organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Stará Turá 21.02.2014
VZN č. 1/2017-Nar.ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta 28.04.2017
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Stará Turáá 06.05.2019
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá 26.02.2020
VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 03.05.2022
Nastavenia cookies