Občan vybavuje

Verejná vyhláškaVerejná vyhláška
Názov Dátum
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou - Stará Turá IBV Nové Hnilíky 23.03.2020
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona - Rodinný dom Hnilíky 05.08.2021
Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou - Stará Turá – Tŕstie, vrty STH-1 a STH-4 – výpočet využiteľných množstiev podzemných vôd 13.08.2021
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - Stará Turá, IBV Nové Hnilíky 30.11.2020
Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Stará Turá 25.06.2021
Verejná vyhláška - Stará Turá IBV Hnilíky – SO 06 Preložka existujúceho nedzemného 22 kV, SO 06.1 Demontáž nadzemného vedenia VN 24.03.2021
Verejná vyhláška - Stará Turá IBV Hnilíky – SO 07 VNK-zaslučkovanie TS do 22kV káblového vedenia 22 kV linky 209, SO 07.1 Distribučné rozvody NN, SO 07.2 Trafostanica typu EH6 22kV/250kVA 24.03.2021
Verejná vyhláška - Stará Turá IBV Hnilíky – SO 08 Verejné osvetlenie, SO 09 Optokábel 24.03.2021
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie IBV Hnilíky - preložka existujúceho a demontáž nadzemného vedenia VN 05.05.2021
Verejná vyhláška - Začatie konania o zmene dokončenia stavby "Detské dopravné ihrisko Stará Turá" 30.04.2021
Nastavenia cookies