Projekty mesta

AKTUALIZÁCIA: 22.10.2019

 Názov projektu 
 Stav                                      
Celková výška výdavkov   
Oprávnené výdavky  
Požadovaná suma zo zdrojov EÚ, štátny rozpočet (dotácie)  
Z rozpočtu mesta       
 Zdroj financií            
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu schválený, v realizácii 262 141,19€ 262 141,19€ 249 034,13€ 13 107,06€ EFRR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR
Kamerový systém v meste Stará Turá schválený, zrealizovaný 12 996,00€ 12 996,00€ 10 000,00€ 2 996,00€ Ministerstvo vnútra SR
Nový život pre vnútroblok schválený, v realizácii 2 700,00€ 2 700,00€ 2 000,00€ 700,00€ Trenčiansky samosprávny kraj
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá schválený, v realizácii 148 200,00€ 148 200,00€ 148 200,00€ 0,00€ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mesto bez kriminality  zrealizovaný (11/2018 - 3/2019) 1 001,87€ 1 001,87€ 800,00€ 201,87€ Ministerstvo vnútra SR
Komunikácie a parkoviská vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá  zrealizovaný (12/2018) 99 477,17€  - - 99 477.17€   Mesto Stará Turá
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP ul a Hurbanova ul. Stará Turá  zrealizovaný (12/2018) 130 884,90€  - - 130 884,90€   Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia sklenených priečok na poliklinike  zrealizovaný (9/2018) 15 422,00€  - - -  TECHNOTUR s.r.o.
Zariadenie polikliniky sedacím nábytkom  zrealizovaný (9/2018)  29 050,00€  -  - -  TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia podláh na poliklinike  zrealizovaný (9/2018) 53 394,00€  -  - -  TECHNOTUR s.r.o.
Úprava priestorov PreVaK a Žabka  zrealizovaný (1-8/2018) 36 178,00€  - - -  TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia - zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C - 1. etapa  zrealizovaný (7/2018) 55 558,00€  -  - -  TECHNOTUR s.r.o.
Vybudovanie RTG pracoviska  zrealizovaný (3-4/2018) 22 370,00€  -  - -  TECHNOTUR s.r.o.
Výstavba vodovodnej prípojky k Centrálnej plynovej kotolni  zrealizovaný (3/2018)  4 708,00€  - -  -  TECHNOTUR s.r.o.
Bleskozvod na poliklinike  zrealizovaný (2/2018)  10 866,00€  -  -  -  TECHNOTUR s.r.o.
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš  schválený 29 823,68€ 30 000,00€  28 331,29€ 1 492,67€  Ministerstvo vnútra SR
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej  schválený, v realizácii 18 113,04€ 18 113,04€  8.700,00€ 9 413,04€  Úrad vlády SR
Detské ihrisko v miestnej časti Papraď schválený, v realizácii 15 000,00€ 15 000,00€ 5 000,00€ 10 000,00€ Nadácia SPP
Rekonštrukcia ciest zrealizovaný (10-11/2017) 57 053,38€ - -  57 053,38€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia spevnenej plochy za OD Jednota zrealizovaný (10-11/2017) 149 438,55€ - -  149 438,55€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia Domu smútku zrealizovaný (11/2017) 24 899,47€ - -   24 899,47€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia detského ihriska na Kujanovci zrealizovaný (10/2017) 9 117,60€ - -   9 117,60€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia chodníkov zrealizovaný (9-11/2017) 233 095,30€ - -  233 095,30€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia – zateplenie polikliniky Stará Turá blok B a C – 1.etapa zrealizovaný (7/2017-12/2017) 243 084,35€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia vnútorných rozvodov ústredného kúrenia v budove polikliniky zrealizovaný (7/2017-9/2017) 104 032,44€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď schválený 63 592,92€ 30 000,00€ 29 943,82€ 7 000,00€
mesto,
26 649,10 €
vlastné práce DHZ
Ministerstvo vnútra SR
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká schválený 45 544,66€ 30 000,00€ 29 999,48€ 5 000,00€
mesto,
10 545,18 €
vlastné práce DHZ
Ministerstvo vnútra SR
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej zrealizovaný (12/2018) 31 480,00€ 30 000,00€ 29 902,60€ 1 577,40€ Ministerstvo vnútra SR
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline zrealizovaný (11/2018) 29 999,96€ 30 000,00€ 28 472,96€ 1 527,00€ Ministerstvo vnútra SR
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153,Stará Turá schválený 670 374,12€ 657 808,12€ 624 917,71€ 45 456,41€ Ministerstvo životného prostredia SR
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej schválený  119 647,20€ 119 647,20€  113 664,84€ 5 982,36€ Ministerstvo životného prostredia SR
Modernizácia TH – okruh ÚK a TÚV VS4 – Stará Turá zrealizovaný (2017) 1 165 861,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Materské centrum ŽABKA – výmena okien a úprava vstupu zrealizovaný (2017) 20 236,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Oprava kanála TESCO-BILLA zrealizovaný (2017) 27 423,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Oprava primárneho kanála VS 5 zrealizovaný (2017) 35 516,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia spevnenej plochy a miestnych komunikácií na autobusovej stanici zrealizovaný (8/2017) - združená investícia 23 984,65€ - - 23 984,65€ Technické služby Stará Turá
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Stará Turá podaný (3/2017) 22 620,00 € - 13 500,00 € 9 120,00 € Ministerstvo financií SR
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej neschválený (8/2017) 16 673,04€ 15 728,64€ 12 014,64€ 4 658,40€ Úrad vlády Slovenskej republiky  
Odstránenie stavebných bariér v Základnej škole na Hurbanovej ulici č. 128/25 v Starej Turej neschválený (8/2017) 14 388,00€ 14 388,00€ 13 668,60€ 719,40€ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá v hodnotení 16 422,48€ 16 422,48€ 15 601,36€ 821,12€ Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá schválený,
plán realizácie: 01-05/2020
69 295,97€ 69 295,97€ 65 831,17€ 3 464,80€ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá neschválený 208 692,28€ 208 692,28€ 189 992,66€ 9 999,62€ Environmentálny fond
Rozhlédni se a poznej příhraniční krajinu neschválený (2017) 161 839,34€ 99 054,74€ 147 920,59€  - Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Festival Divné veci zrealizovaný (24.-26.6.2016)  4 111,30€ 4 111,30€ 1 500,00€ 2 011,30 TSK, Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia miestnych komunikácií- časť úseku miestnej časti Papraď, Ul. Hviezdoslavova – chodník + komunikácia horná, priestor pred Domom smútku zrealizovaný (10-12/2016) 92 329,16€ - - 92 329,16€ Mesto Stará Turá
Projekt „Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v meste Stará Turá“ zrealizovaný (6/2016-11/2016) 74 169,60€ - 70 370,00€ 3 799,60€ Recyklačný fond, Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia spevnenej plochy pred Domom kultúry zrealizovaný (2016) 20 747,00€ - - 20 747,00€ Mesto Stará Turá
Workoutové ihrisko v Starej Turej neschválený (2016) 18 475,81€ -  10 092,73€ - Nadácia SLSP
Obnovme historické pamiatky v centre Starej Turej neschválený (2015,2016) 4 190,00€ 4 190,00€  3 352,00€ 838,00€ Nadácia SLSP, Mesto Stará Turá
Zateplenie stropu a rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome Papraď neschválený (2016)  29 855,00€ -  13 500,00€ 16 355,00€ Ministerstvo financií SR
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá, elokované pracovisko ZŠ ul. Komenského 320/1 neschválený (2016)  82 612,76€ -  74 351,48€ 8 261,28€ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Priestor pred ZUŠ zrealizovaný (2016) 3 946,95€ - - 3 946,95€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia priestoru pred Domom kultúry Javorina zrealizovaný (2015-2016) 20 747,00€ - - 20 747,00€ Mesto Stará Turá
Detské ihrisko Trávniky zrealizovaný (10/2016) 6 904,44€ - - 6 904,44€ Mesto Stará Turá
Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na Komenského ulici zrealizovaný (8/2016-10/2016) 35 796,00€     796,00€ Ministerstvo vnútra SR, Mesto Stará Turá
Plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na Ul. Komenského zrealizovaný (8/2016-10/2016) 38 476,60€     3 476,60€ Ministerstvo vnútra SR, Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia blok A - detský pavilón Polikliniky zrealizovaný (2016) 131 969,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska na DK Javorina zrealizovaný (8-12/2015) 42 264,93€ 30 000,00 € 30 000,00 € 12 264,93€ Ministrestvo financií SR  
Bytový dom Hlubockého č. 306/27, 15 b.j. nadobudnutý (8/2017) 670 417,65€  -  -  - Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Štátny fond rozvoja bývania, Mesto Stará Turá
Oporný múr za bytovým domom Hlubockého 306 zrealizovaný (11/2015 - 10/2016) 28 016,45€ - - 28 016,45€ Mesto Stará Turá
Energetický audit na budovu Základná škola na Ul. Hurbanova neschválený (2015)  2 500,00€ -  2 500,00€ - Nadácia pontis
Rekonštrukcia studne neschválený (2015) 1 250,00€ 800,00€  800,00€ 450,00€ Grantový program Baumit
Rekonštrukcia historických pamiatok v centre mesta Stará Turá neschválený (2015) 4 190,00€ -  3.352,00€ -  Nadácia SLSP
Oddychová zóna pred ZUŠ zrealizovaný (11/2015, 11/2016) 2 778,24 € - - 2 778,24 € Mesto Stará Turá
Detské ihrisko v lokalite nad Chiranou zrealizovaný (11/2015) 5 998,20€ - - 5 998,20€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia miestnych komunikácií zrealizovaný (11/2015)  79 887,68€ - - 79 887,68€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí v kultúrnom dome Papraď zrealizovaný (10-11/2015) 8 798,69€   6 900,00 € 1 898,69€ Ministrestvo financií SR
Oprava strechy spojovacieho krčka v areáli M. R. Š. 355/4 zrealizovaný (10/2015) 989,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Napojenia zvodov dažďovej vody z budovy  Základnej umeleckej školy Stará Turá do existujúcej verejnej kanalizácie zrealizovaný (9/2015) 2 650,82€ - - 2 650,82€ Mesto Stará Turá
Bezbariérová úprava sociálneho zariadenia v Klube dôchodcov zrealizovaný (9/2015) 5 894,58€     944,58€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia chodníka pri Pošte a spevnenej plochy pred tržnicou zrealizovaný (9/2015) 12 908,87€ - - 12 908,87€ Mesto Stará Turá
Demontáž murovaného komína v areáli bývalých DJ Mýtna 558/10, hospodársky pavilón zrealizovaný (8-11/2015) 4 680,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Výmena okien v objekte M. R. Š 380/45 – kancelárie, priestory Fitnes zrealizovaný (8-10/2015) 7 350,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Oprava spevnenej plochy pri Dome služieb zrealizovaný (8/2015) 6 878,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Výmena vodovodnej prípojky do areálu Jiráskova 168/16 zrealizovaný (8-9/2015) 3 363,00€  - - - TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia schodov pred Domom smútku zrealizovaný (8/2015-2016)  30 199,62€ - - 30 199,62€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia v bytovom dome č. 595 na Ul. Mýtnej zrealizovaný (7/2015-12/2017) 32 666,62€ 32 666,62€   32 666,62€ Mesto Stará Turá
Oprava bytu č. 1 bytového domu Mýtna 595/58 zrealizovaný (7-8/2015) 2 620,00€ - - 2 620,00€ Mesto Stará Turá
Oprava bytu č. 36 bytového domu Mýtna 537/54 zrealizovaný (7-8/2015) 1 083,00€ - - 1 083,00 € Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá- II. etapa zrealizovaný (6-12/2015)  764 352,88€ 733 809,23 €  745 605,28€ 57 524,27€ Ministerstvo hospodárstva SR
Bytový dom č. 537 Ul. Mýtna - opravy a údržba nájomných bytov zrealizovaný (6/2015-9/2017) 23 735,96€ 23 735,96€ - - Mesto Stará Turá
Oprava v Dennom centre seniorov zrealizovaný (5/2015, 12/2015) 5 960,59 € - - 5 960,59 € Mesto Stará Turá
Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na Ul. Komenského zrealizovaný (5-7/2015) 120 109,30€     13 405,95€ Mesto Stará Turá
Oprava garáži požiarnej zbrojnice pre umiestnenie nového požiarneho vozidla zrealizovaný (5/2015) 3 547,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Vybavenie učební ZŠ Stará Turá výpočtovou technikou zrealizovaný (2014) 19 413,69€     0,00€ Základná škola
Vybavenie 5 odborných učební UP a zariadenie do učební v Základnej škole Stará Turá zrealizovaný (2014) 225 000,00€     0,00€ Základná škola
Výmena okien a dverí v areáli bývalých DJ Jiráskova 168/16, pavilón spoločnosti PreVaK zrealizovaný (11-12/2014) 8 885,00€ - -  - TECHNOTUR s.r.o.
Úprava miestnej komunikácie a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku Hurbanova zrealizovaný (11/2014-3/2015) 17 623,00€ - - 17 623,00€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia miestnych komunikácií- Papraď, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Jiráskova zrealizovaný (10/2014) 67 920,00€ - - 67 920,00€ Mesto Stará Turá
Park Ul. Mierová  zrealizovaný (9/2014 -2016) 105 732,33€ - - 105 732,33€ Mesto Stará Turá
Plynová kotolňa v bytovom dome Dr. Úradníčka 189/2,4, 190/6 zrealizovaný (9-10/2014) 72 432,00€ - -  - TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia chodníka na Ul. 8. apríla zrealizovaný (9/2014) 19 996,60€ - - 19 996,60€ Mesto Stará Turá

 

Ul. Jiráskova - spevnená plocha zrealizovaný (8/2014) 7 000,00€ - - 7 000,00€ Mesto Stará Turá
Výmena okien na Dome služieb zrealizovaný (7/2014, 11/2016) 14 091,03 € - - 14 091,03 € Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia strechy a výmena okien v BD č. 380 zrealizovaný (7/2014-11/2016) 36 928,45€ 36 928,45€ - 36 928,45€ Mesto Stará Turá
Poliklinika, zariadenie KOS zrealizovaný (7-9/2014) 43 081,00€ - -  - TECHNOTUR s.r.o.
Dom špecialistov, zariadenie KOS zrealizovaný (7-9/2014)  36 066,00€ - -  - TECHNOTUR s.r.o.
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TÚV kotolne PK9 medzi bytovými domami Komenského 264, SNP 265 a 266 zrealizovaný (7-9/2014) 88 254,20€ - -  - TECHNOTUR s.r.o.
Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach zrealizovaný (7/2014-5/2015) 60 556,50€  57 528,70€  60 556,50€ 1 395,13€ Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Cyklochodník „Sám s priateľmi, či rodinou na bicykloch pod Javorinou – okruh pod Javorinou v k.ú. Stará Turá“ zrealizovaný (5-10/2014) 21 540,00€ 17 950,17€ 17 950,17€ 3 590,00€ Pôdohospodárska platobná agentúra
Oprava strechy predajne Nábytok v areáli Mýtna 558/10 zrealizovaný (5/2014) 3 717,00€ - - 3 717,00€ Mesto Stará Turá
Oprava ležatej kanalizácie v pivničných priestoroch bytového domu Mýtna 595/58 zrealizovaný (4/2014) 1 774,00€ - - 1 774,00€ Mesto Stará Turá
Multifunkčný priestor za DK Topolecká, objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha zrealizovaný (10-12/2013) 23 778,00€ - - 23 778,00€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia chodníka na Nám. Dr.Schweitzera zrealizovaný (10/2013) 10 924,41€ - - 10 924,41€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia miestnych komunikácií- Papraď Koštialova dol., Ul. Športová, časť Ul. Jiráskova, Časť Ul. SNP (sídlisko "Z"), časť Ul. SNP (od Domu služieb po Centrum voľného času)  zrealizovaný (10/2013) 78 725,33€ - - 78 725,33€ Mesto Stará Turá
Modernizácia TH - okruh ÚK a TÚV VS10 - Stará Turá zrealizovaný (2013) 446 029,00€ - - - TECHNOTUR s.r.o.
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá zrealizovaný (2013) 127 850,00€ - - 127 850,00€ Mesto Stará Turá
Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia – Mesto Stará Turá a Svah Rochus o.p.s. neschválený 273 759,00€ - 260 071,05€ - Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zníženie znečistenia ovzdušia v meste Stará Turá neschválený 193 174,00€ - 193 174,00€ - Ministerstvo životného prostredia SR
Stredisko triedeného zberu Stará Turá zrealizovaný (2013-6/2015) 559 517,66€ 559 517,66€ 531 541,78€ 33 770,51€ Ministerstvo životného prostredia SR
Opravy v Zbernom dvore zrealizovaný (12/2013-12/2015) 15 393,53€ - 15 393,53€ - Recyklačný fond
Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.etapa zrealizovaný (9/2013-6/2015) 198 110,75€ 198 110,75€ 188 205,07€ 14 703,40€ Slovenská inovačná a energetická agentúra
Oprava strechy na bývalých DJ na Jiráskovej ul. 168
zrealizovaný (7/2013) 2 723,76€ - - 2 723,76€ Mesto Stará Turá
Oprava strechy na bývalých DJ na Mýtnej ul. 558/10 zrealizovaný (7/2013) 3 314,53€ - - 3 314,53€ Mesto Stará Turá
Parkovisko a spevnené plochy pri bytovom dome Hlubockého 676 zrealizovaný (4-12/2013) 13 200,00€ - - 13 200,00€ Mesto Stará Turá
Bytový dom Hlubockého č. 676/1, 14 b.j zrealizovaný (4-12/2013) 623 466,85€  -  -  - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Štátny fond rozvoja bývania, Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá – obj. SO 2.1. Dažďová kanalizácia zrealizovaný (4-5/2013) 40 812,00€ - - 40 812,00€ Mesto Stará Turá
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264, Stará Turá zrealizovaný (10/2012-5/2013) 34 000,00€ - - 34 000,00€ Mesto Stará Turá
Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ zrealizovaný (10/2012-3/2013) 228 322,80€ - - 228 322,80€ Mesto Stará Turá
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej zrealizovaný (10/2012-5/2013) 31 983,60€ - - 31 983,60€ Mesto Stará Turá
Oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. gen. M. R. Štefánika 354 zrealizovaný (11/2012) 3 671,09€ - - 3 671,09€ Mesto Stará Turá
Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ zrealizovaný (6/2011-2/2012) 668 882,93€ 634 865,08€ 668 279,03€ 33 444,14€ Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Náučný chodník Drgonova – Durcovie dolina zrealizovaný (5/2012-11/2013)  33 000,00€ 33 000,00€ 33 000,00€  - KR-MAS
Načo chodiť pešky - keď môžu byť bežky zrealizovaný (2/2011-1/2012)  24 402,45€ 24 402,45€ 24 402,45€  - KR-MAS
Zlepšenie služieb CR Slovensko – moravského pomedzia: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina zrealizovaný (10/2010-6/2011) 413 071,98€ 340 368,84€ 668 200,63€ 89 721,58€ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Revitalizácia CMZ zrealizovaný (3-8/2011) 749 561,12€ 710 396,49€ 747 785,78€ 37 478,05€ Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa – Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského Stará Turá zrealizovaný (9-12/2011) 54 209,69€ - - 54 209,69€ Mesto Stará Turá
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej zrealizovaný  (8-10/2011) 48 232,84€ - - 48 232,84€ Mesto Stará Turá
Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova zrealizovaný (3-12/2011) 66 720,00€ 51 373,41 € 51 373,41 € 15 346,59€ Pôdohospodárska platobná agentúra
Stará Turá – Rekonštrukcia stoky „D“ – Mýtna ulica zrealizovaný (2008) 243 791,31€ 243 791,31€ 198 126,87€  45 664,43€ Environmentálny fond
Rekonštrukcia základnej školy na Ul. Komenského – prestavba a prístavba zrealizovaný (6/2009-10/2010) 2 445 783,67€ 1 789 252,50€  1 895 795,93 € 656 531,17€ Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rozšírenie a modernizácia technológie na zhodnocovanie biologicky rozložeteľného odpadu a gastroodpadu v Starej Turej - II. etapa zrealizovaný (1/2009-8/2010) 885 546,37€ 841 269,06€ 850 203,18€ 44 277,31€ Ministerstvo životného prostredia SR
Výstavba viacúčelového ihriska zrealizovaný (7-11/2008)  83 923,95€ 83 923,95€ 39 832,70€  44 091,25€ Nadácia SPP
Bezpečnosť cestnej premávky zrealizovaný (9-11/2008) 13 985,09€ 13 985,09€ 11 747,93€ 2 237,16€ Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Rozšírenie a modernizácia technológie na separáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu v meste Stará Turá zrealizovaný (8/2007-8/2008) 390 621,05€ 390 621,05€ 371 082,59€ 19 538,46 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR