Menu

BOZP-OPP

Poskytnutie komplexného zabezpečenia " Ochrana pred požiarmi " technikom požiarnej ochrany a " Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci " autorizovaným bezpečnostným technikom pre zamestnávatelov v zmysle platnej legislatívy.

Adresa: Sadová 3019/8, 916 01 Stará Turá

Kontakt:
Valter Masár 
valter.masar@gmail.com 
Telefón:
032/7760079 
Mobil:
0908 801010