Samospráva

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej a priamej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia a členovia komunít, združení, nadácií a iných inštitúcii venujúcim sa verejnoprospešnej činnosti diskutovať a rozhodovať o využití výdavkovej časti rozpočtu mesta. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania o rozpočte cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný monitoring.

K prioritám vedenia Mesta Stará Turá patrí transparentnosť, otvorenosť a efektívnosť samosprávy. Preto sa vedenie rozhodlo zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť v Starej Turej, a tým umožniť občanom priamo sa podieľať na rozhodovaní o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Dňa 19.9.2019 schválilo mestské zastupiteľstvo  všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 - Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú (ďalej len „nariadenie “). Podmienky v nariadení zabezpečia od roku 2020 možnosť stretávania sa a prípravy nápadov a projektov pre participatívny rozpočet a jeho prípravu na tieto projekty na rok 2021 a v roku 2021 zabezpečenie realizácie a monitoringu prvých projektov. Ďalej sa bude v meste Stará Turá pokračovať v dvojročnom intervale patricipatívneho rozpočtu. 

V nariadení je odporúčaný objem finančných prostriedkov určených na participatívny rozpočet v sume maximálne 15 000 eur vrátane DPH. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2 500 eur vrátane DPH a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie. 

K stiahnutiu