Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Mário - 9. máj 2017
Dobrý deň, začnem tým, že som veľmi rád investícii OCTAGO workout parku na Hurbanovej ulici. Keď prechádzam okolo, je tam rušno, niektoré deti, dorastenci, juniori cvičia. Na druhej strane sa mi však nepáči, že niektoré 6-10 ročné deti si z toho spravili ihrisko, jazdia tam na bicykloch, kolobežkách, zo susednej stavby kaviarne sa tam povaľujú palety, dosky, hranoly a konáre z okolitých stromov, deti si tam s nožíkmi strúhajú paličky a pod...Nebola to určite lacná investícia a takýmto štýlom bude za pár mesiacov - rokov z Octago workout parku zrúcanina. Bol som svedkom, kde dokonca jeden dospelý človek upozornil niektoré "hrajúce" sa deti v parku s odôvodnením, že prak nie je určený na hranie, ale na cvičenie, na čo sa druhý dospelý človek (pravdepodobne rodič niektorého z hrajúcich sa detí) "osočil", že kde sa majú deti hrať? Samozrejme, že neuspel s vysvetlením, že park nie je na hranie. Takýmto prístupom aj niektorých rodičov bude naozaj v blízkej dobe z parku zrúcanina a som presvedčený, že potom ten dotyčný rodič sa bude sťažovať, že v meste sa nič nerobí a nebuduje. Prechádzam tade častejšie a v podstate tam vidím stále tie isté deti v čase od 17-18h, možno by nezaškodilo, keby sa tam pozrela mestská polícia a aspoň upozornila deti, že to nie je hranie. Z mojej strany je to hlavne príspevok, nechcem tým deti uberať o zábavu a hry, ale som presvedčený, že hrať by sa mali niekde inde ako vo workout parku. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
Na podobný podnet sme odpovedali nižšie. Bohužiaľ, nedokážeme ovplyvniť nedisciplinovanosť niektorých ľudí a hlavne detí. V tomto prípade by mali zasiahnuť hlavne rodičia. Žiaľ, nie vždy tomu tak je. Tabuľa usmerňujúca i upozorňujúca na zásady správneho používanie a prevádzkový poriadok je osadená priamo pri ihrisku. Tieto zásady, by mal každý návštevník rešpektovať a dodržiavať. Váš podnet sme poslali aj MsP, ktorá bude i toto ihrisko pri pravidelných obchôdzkach kontrolovať.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jaroslava F. - 5. máj 2017
Veľmi by mňa, a istotne aj iných občanov mesta zaujímalo, k čomu "slúži" tá trávnatá plocha? Žiadne lavičky, nič pre ľudí kde by si oddýchli . Za obeť padli drevené obchodíky, kde človek niečo kúpil so sľubom, že čo všetko tam bude. No a čo tam je?Ľudia staršieho veku si nemajú kde slušne posedieť. Na námestí sú samé deti na bicykloch, mamičky, čo si na deti nedávajú pozor, nech si deti robia čo chcú a v neposlednej rade "výrastkovia" na rôznych dopravných prostriedkoch, ktorí majú dojem, že to je ihrisko. Policajti s rukami za chrbtom, vo veľkej debate okolo chodia, no ale aby upozornili, že to nie je pretekárska dráha, to oni neurobia. Tak sa pýtam, to bolo urobené na "ukážku", že aj na Turej máme trávnatú plochu, kde nič nie je a zrejme ani nebude? Na nič nie sú peniaze, vedenie mesta do ulíc nevyjde, aby videlo, čo chýba a čo "ohromné sa tu za posledné obdobie urobilo". Je to ostuda, okolité dediny sú na tom lepšie, krajšie a z nášho mesta ostáva dedina. Lidl, Kaufland tu nehrozí, lebo to bolo vysvetlené, že tu žije nesolventné obyvateľatvo. Oni majú autá, no a kto ho nemá, alebo je už starý, nech si pomôže ako vie. To je "záslužná" práca pre ľudí.Pochopte už, že treba pozerať na potreby ľudí, a nie na svoje zabezpečenie na dôchodok.

Odpoveď: Dobrý deň,
Trávnatá plocha na Mierovej ulici vznikla po odstránení unimobuniek, ktoré boli v nevyhovujúcom technickom stave a boli riešené ako dočasné. Tieto stavby boli skolaudované v roku 1992 ako dočasné stavby na dobu 25 rokov. Od roku 2015 sa realizovala v tomto území rekonštrukcia pešej zóny od kvetinárstva Iris smerom k bytovému domu „Zetko“ položením zámkovej dlažby a výmenou svietidiel. Následne prebehla rekonštrukcia spevnených plôch smerom na Ul. Mierovú. Ďalej boli v tejto časti osadené fitness prvky, workoutové ihrisko, zrealizovaný bol chodník od kvetinárstva IRIS smerom k Hurbanovej ulici a prevedené terénne a sadové úpravy. Záujem občanov mesta o osud tohto územia a o pripravované riešenia do budúcnosti bol impulzom pre vytvorenie spolupráce s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ústavu architektúry obytných budov, ktorá zadala študentom pre ich študentské práce tento priestor na Mierovej ulici. Študentské práce boli prezentované v rámci výstavy „Nová architektúra pre mesto Stará Turá“ inštalovanej v Stredisku cezhraničnej spolupráce v DK Javorina začiatkom roka 2016. Predmetom zadania bolo navrhnúť polyfunkčný dom s bytmi pre rôzne sociálne i vekové skupiny, ktorý vytvára nielen kvalitné obytné prostredie, ale zároveň ponúka aj nové možnosti využívania verejného priestoru na predmetnom pozemku. Občania mohli prostredníctvom ankety priamo na výstave vyjadriť svoj názor, ktorá zo štúdii sa im páči. Išlo však o overenie možností, ako využiť priestor pre polyfunkčný objekt a prezentovať ich obyvateľom. Tieto návrhy však nie sú definitívne a v konečnom dôsledku posledné slovo bude mať investor a mesto. V prípade, že sa nájde vhodný investor, bude možné začať s realizáciou výstavby vybraného polyfunkčného objektu. Mesto Stará Turá túto plochu zatrávnilo a vysadilo zeleň tak, aby zostala možnosť osadiť v tomto priestore či už polyfunkčný objekt, alebo (v prípade zmeny územného plánu) vybudovať park známych osobností. Ako dočasné riešenie sa tak vybudovala verejná zelená plocha, ktorú bude možné využívať na oddych obyvateľov.

Ing. arch. Katarína ROBEKOVÁ, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: janíčko - 5. máj 2017
Prosím Vás, mal som tu mamu a chcela sa ísť prejsť, veľmi sa zranila na schodoch nad bytovkou nad lentilkami, išla smer hore, neviem ako sa volá tá ulica na Štúrovu ulicu, schody rozpadnuté sú nad činžiakom (čo je nad lentilkami). Bol sa tam niekto pozrieť?

Odpoveď: Dobrý deň,
Predmetné schody sú zaradené do zásobníka opráv k ďalším problémovým miestam v našom meste. Kapacitná vyťaženosť pracovníkov Technických služieb, nám dovoľuje ročne pokryť najnutnejšie opravy a rekonštrukcie. Chápeme, že občania uprednostňujú požiadavku opravy v blízkosti svojich bytových domov, avšak prioritné sú opravy, kde je frekvencia obyvateľov oveľa väčšia. Prioritné rekonštrukcie sa tiež prejednávajú v komisií MsZ, ktorá vzhľadom na finančnú náročnosť dáva odporúčanie k realizácii. Boli by sme najradšej, keby takýchto problémových miest v Starej Turej v bolo čo najmenej. Mesto Stará Turá chce túto situáciu riešiť mimoriadnym zvýšením rozpočtových prostriedkov na opravy chodníkov. Návrh sa pripravuje na júnové zasadnutie MsZ.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marek - 5. máj 2017
Dobrý deň, ako je možné, že také množstvo ľudí má uvedený trvalý pobyt mesto Stará Turá, keď sa tu stále dokola zverejňujú oznámenia o doručení písomnosti? To sú bezdomovci? Ako to mesto rieši? Aké má s tým spojené náklady? Má mesto z týchto ľudí nejaký príjem? Platia títo ľudia za odvoz odpadu? Ako? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
momentálny počet občanov vedených s trvalým pobytom na mesto Stará Turá je 181. Títo občania sú v evidencií podľa zák. č. 253/1998 Z. z. – Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. A teda napr. ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností, alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu, ďalej na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo, taktiež ak budova zanikla – občan sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Tento právny stav automaticky neznamená, že občan s trvalým pobytom mesto Stará Turá je bezdomovec (z pohľadu sociálneho stavu). Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť. Poplatok za odpad platia aj občania, ktorí majú trvalý pobyt mesto Stará Turá. Mesto taktiež i za takýchto občanov poberá zo štátneho rozpočtu podiel na dani z príjmov fyzických osôb.

Správne odd., MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ondrej - 4. máj 2017
Dobrý deň. Chcel by som požiadať vedenie mesta, aby sa opravy chodníkov v našom meste nerealizovali tryskovou metódou, ktorú využívajú roky veľmi radi technické služby. Vyzerá to strašne. Každý sa snaži takto opravedné chodníky obísť aby si nezničil topánky a prípadne neutrpel úraz zaborením do "zvláštnej hmoty". Na chodníky to nie je vhodná metóda, radšej opraviť za tie isté peniaze menej ako používať túto metódu. Napíše mi, ktoré mesto v okolí to ešte používa. Vyjadrenie technických služieb tu nezverejňujte, keďže oni si tento typ "opravy" budú zastávať. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
môžeme Vás ubezpečiť, že v tomto roku sa opravy chodníkov nebudú realizovať tryskovou metódou. Nové opravy, ktoré sa zatiaľ uskutočnili boli vykonané liatym asfaltom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Martin - 25. apríl 2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať prečo pribudli nové značky zákaz vjazdu pre všetky vozidlá v časti nad Hlavinou smerom na "novú cestu" na Moravu? Som cyklista a je to moja obľúbená a často jazdená trasa. Rozumiem, že sa tam ťaží drevo, ale nestačila by tam značka pre zákaz vjazdu motorových vozidiel? Takto len pribúdajú obmedzenia pre športovcov, keďže tu nemáme ani len cyklochodníky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
dopravné značky sú na lesných cestách v užívaní Lesoturu umiestnené podľa projektu dopravného značenia z dátumu 4/2016 i podľa staršieho usmernenia z ministerstva. Dopravná značka B3 znamená „Zákaz vjazdu všetkým motorových vozidiel“ ktorá cyklistov neobmedzuje a nahradila staršiu značku B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ ktorá vjazd cyklistom zakazovala. Pripomíname tiež, že na lesných cestách je jazda motorových vozidiel (mimo viditeľne označených vozidiel lesnej prevádzky a lesnej, vodnej, poľovnej stráže, stráže prírody ) zakázaná podľa paragrafu §31 ods.1 písm. d) zákona o lesoch č.326/2005, čiže dopravná značka tam nemusí byť! Takisto oblasť, ktorú v otázke spomínate je chránená krajinná oblasť, druhý stupeň ochrany, kde je vjazd motorovým vozidlom zakázaný (Zákon o ochrane prírody 543/2002, §13 ods.1 písm. a).

Ing. Ivan Durec LESOTUR, s. r. o.

Otázka od: Alena - 10. apríl 2017
Dobrý večer pani Ing.Janka Vráblová, Normálne by som zavolal ako reakciu na Vašu odpoveď, no nemám naVás číslo, tak píšem. To je neskutočné trápne, ale práve Vy sa už v tomto fóre opakujete rok po roku, že na ihrisko v lokalite nad Chiranou nie sú peniaze, alebo že to nie je zaradené do plánu výstavby atď. Naozaj je to minimálne tri krát, čo takto odpovedáte konkrétne Vy. Je to naozaj trápne, lebo na Vás by človek povedal, že ste žena s rozhľadom a aktívnym prístupom k riešeniu vecí. Preto sa pýtam, kedy konečne bude vybudované toto žiadané predmetné ihrisko v lokalite "Lentilky" nad Chiranou_"?!? Uvedomte si prosím, že v danej lokalite je sústredených najviac detí a že vždy bude, pretože sa jedná o nájomné byty. A pre každú mamičku je veľký problém ísť sa hrať s deťmi niekam do stredu mesta, lebo je to ďaleko a s mizerným prístupom. Celá rodina sme VOLILI pani primátorku Halinárovú a za odmenu sme doteraz nedostali nič, vôbec nič. Len od nás vyberáte nájomné a o kultúru bývania sa vôbec nestaráte. Nasťahovali ste nás sem a je Vám jedno, kde sa hrajú naše deti. Je to ostuda a je to otrasné keď sa porovnáme s nejakou zabudnutou dedinou. Vždy keď idú deti samé do školy, zo školy len sa trasieme ako pojdú po tom chodníku vedla cesty s divokou premávkou... Hlavne že pri Vás pani Vráblová, je ihrisko už 6 rokov. Ktohovie či ste si spočítali koľko je u Vás detí v okolí oproti čo je u nás. A keď hladáte peniaze, tak Vám poradíme: - Pozrite sa na o 200% predražený teplovod, ktorý sa má budovať /akcia Technotur/ a garantujem Vám, že nájdete minimálne 50 000,-EUR okamžite. - alebo to postavte ušetrenými peniazmi mesta, ktoré sa ušetrili nepreinvestovaním za minulé roky, viete sú to rádove milióny. Na koniec vyjadrujem len obyčajnú prosbu občana, aby ste sa konečne zobudili a zodpovedne riešili naše základné životné požiadavky, Aj keď viem, že mi znova napíšete, ako sa to nedá a aké je to problematické atď. Lebo, keď sa pozriete na mnohé odpovede mesta, sú práve také. "AKO SA TO NEDÁ...!!!" Osobne sa musíme hanbiť, že tu bývame.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Alena,
otázka realizácie ihrísk či už v lokalite nad Chiranou alebo kdekoľvek v meste Stará Turá má oveľa náročnejší rozmer od žiadania, cez plán, financovanie až po konečnú realizáciu. Otázku, ktorú smerujete, konkrétne na mňa dokonca ani určená pre nás ako Technické služby nie je. Je však pravda, že na tieto otázky ohľadom ihrísk z veľkej časti odpovedáme my. Preto sa môžem domnievať, že sa Vám zdajú odpovede rovnaké. Nie je to však tak. Vždy sa snažíme pri tvorbe rozpočtu poukázať a upozorniť na požiadavky od občanov, i na potrebu dobudovania infraštruktúry mesta. Naopak je ťažké vyhovieť všetkým požiadavkám, nakoľko sú finančné prostriedky mesta obmedzené a je potrebná realizácia závažnejších oblastí ako sú napr. školy, škôlky, cesty, havarijné stavy a veľa iných zásadných problémov, ktoré si vyžadujú veľké balíky financií a ovplyvňujú chod celého mesta.
Avšak koncom roku 2015 sme na spomínanom sídlisku osadili detské hracie prvky. Aj keď sa to môže zdať, že je to málo, my sme sa tešili, že sa podarila aspoň táto realizácia. Naposledy som sa vyjadrovala k žiadosti od občanov na dobudovanie chodníkov, zelene a mobiliáru k týmto predmetným prvkom. A aj tam som informovala, že pri nasledujúcej tvorbe rozpočtu budeme tiež pamätať a pripomínať, že treba ešte túto oblasť postupne doriešiť. Skôr sa mi však zdá, že ste touto otázkou mali na mysli asi vybudovanie multifunkčného ihriska (väčšie, na loptové hry....). Veľká väčšina takýchto ihrísk, ktoré sú v meste k dispozícii bola vybudovaná za pomoci výziev, grantov alebo dotácii. I to, ktoré spomínate na ul. Dibrovovej - ako ste ho nazvali "pri nás" tak sa realizovalo z cudzích zdrojov (konkrétne dotácií) a nie programového rozpočtu mesta Stará Turá.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marek - 10. apríl 2017
Dobrý deň, Prečo sa pri oprave priestoru pred umeleckou školou nedoriešil aj nevyhovujúci priechod pre chodcov? Tento priechod končí v tráve a na ceste a je to jediný priechod pre deti idúce do prvého stupňa ZŠ z druhej strany potoka na dlhom úseku. Takéto niečo by nemal schváliť nikto so zdravým rozumom. Ďakujem za skorú nápravu.

Odpoveď: Dobrý deň,
rekonštrukcia a obnova pôvodného chodníka sa realizovala minulý rok. Išlo o výmenu povrchu pôvodného chodníka. Už aj vtedy viedol priechod rovno do zelene, ale keďže chodník bol v zlom stave, tak to bolo menej vnímané. Teraz sa tento problém s vyústením priechodu zvýraznil, takže skutočne sa môže javiť ako nezmyselný. Bohužiaľ, v tomto prípade sa jedná o štátnu cestu. Priechody na štátnych cestách bude obnovovať správa ciest TSK priebežne v roku 2017.
Mesto Stará Turá ako aj Technické služby mesta, hľadajú najvhodnejšie riešenie úpravy tohto priechodu. Na akúkoľvek úpravu je však potrebný súhlas dopravného inšpektora a teda i príprava nového projektu dopravného značenia. Tieto súhlasy i projekt aj napriek tomu, že ide o štátnu cestu sa bude snažiť mesto Stará Turá získať, čo pri dnešnej legislatíve nie je jednoduchý proces.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST, Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miroslav Pollák - 7. apríl 2017
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, dokedy ešte budú rozkopané chodníky pred Hotelom Lipa, Billou , Tescom a rozkopaný trávnik za pomníkom I.D.Dibrova ? Už viac ako mesiac sa v týchto miestach nič nedeje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
o rozkopávkach, ktoré popisujete, sme už písali na inom mieste na stránke nášho mesta. Ani vtedy som sa nevedela vyjadriť, dokedy rozkopaný chodník a trávnik upravíme do pôvodného stavu. Ani dnes, mesiac po odstránení havárie na týchto miestach Vám s určitosťou neviem odpovedať, kedy zmizne oplotenie nad rozkopanými kanálmi.
Projekt na zrealizovanie opravy máme vypracovaný. Predizolované potrubie vyrobené. Situáciu „brzdí“ spracovanie projektu prenosného dopravného značenia. Nechcem sa na nikoho vyhovárať. Všetkých týchto odborníkov sme podľa nás včas oslovili, ale na každé takéto vyjadrenie sú lehoty. Aj keď budeme mať schválený a odsúhlasený projekt dopravným inšpektorátom, pred veľkonočnými sviatkami zase nechceme začať na tejto oprave pracovať, pretože sa môže zhoršiť počasie a odstaviť od kúrenia domácnosti práve v tomto čase nie je vhodné. Na záver si teda myslím, že s opravou začneme po Veľkej noci. To už verím, že dopravný projekt bude.
Tak ako som písala minule, ešte raz všetkým chcem poďakovať za trpezlivosť. Ani mňa tento stav neteší, ale naozaj sme podľa mňa vyvinuli z našej strany maximálne úsilie.

Ing. Zuzana Petrášová, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: ján - 7. apríl 2017
Dobrý deň, chcem sa pridať k pani Eve, prosím Vás, v čom by iní rodičia s ňou nezdieľali jej názor? Prosím o vysvetlenie. Internetové žiacke knižky v 21.st., prepáčte, samozrejmosť. To neznamená, že by deti nemali mať aj bežné žiacke knižky, ale internet, nemá každá domácnosť? Tak má sused, rodič má internet v práci, a dokonca je verejný internet v knižnici, ale to asi vy neviete. Na námestí je wifi. K tomu toľko. A ihrisko na 1.st, tak to je vizitka, deti zamazané z družiny denno denne, to nemyslím, že by s nimi nemali chodiť von, to je super, pani družinárky su super, starostlivé, ale nemajú inú možnosť, vďaka našim predstaviteľom mesta, kde s nimi ísť na dvor, iba na tu betonovu plochu a pod stromy, no a to tam je navyše a škôlka. To je skutočne taký problém im tam dať urobiť nejaké húpačky, preliezačky, domčeky, alebo niečo podobné? Ja teda, ako rodič nezdielam váš názor - pani z Mestského úradu.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ján,
triedne rodičovské združenia v Základnej škole Stará Turá sa konali 28.3. a 29.3.2017. Na základe informácie vedenia školy zo strany rodičov neboli predložené žiadne námety, návrhy ani požiadavky obsahovo zhodné s Vašimi otázkami. S návrhmi a pripomienkami k práci školy je potrebné sa osobne obrátiť na riaditeľstvo základnej školy.

Mgr. Soňa Dolníková, Školský úrad

Otázka od: janka,danka,ivko,dominik.... - 30. marec 2017
Dobrý deň, prosím pre naše deti, čo bývame v lentilkách, prosím Vás, mohli by ste nám tam vysadiť nejaké stromy, kríky, kvety, viem, urobili ste tam "ihrisko", ale to je akoby ste na neupravenú plochu položili vázu, vôbec tam nie je chodník, nie je tam žiaden stromček, dokonca, nemáme ani pieskovisko, a detí tu máme teda neúrekom. Chýba niečo pre staršie deti. ĎAKUJEME Ivan

Odpoveď: Dobrý deň, pán Ivan
V roku 2017 nie sú v rozpočte mesta Stará Turá plánované finančné prostriedky na zabezpečenie výsadby na sídlisko nad Chiranou. Snažíme sa však, ako náhradnú výsadbu osadiť stromčeky pred bytovkami. Pokúsime sa do budúcna navrhnúť možnosť úpravy okolia tohto ihriska tak, aby vyhovovala k spokojnosti občanov.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: evka - 27. marec 2017
Dávala som tu dotaz ohľadom toho, ako sa čo nedá. Veď ako je možné, že vy ako zriaďovateľ školy nemôžete napr. riešiť tie atlasy s vedením školy, prečo nemôže mesto urobiť tak málo pre deti, že by to nemuseli nosiť a atlasy tej škole kupi. Ďalej prečo do dnešného dňa nie je na ZS zavedený internetový systém známok , tak ako to je všade naokolo. Rodič si pozrie známky aj pubertiaka, ktorý ich nie vždy rád prizná, to je všade okolo normálna vec. Ale vy ako mesto, do toho neviete zasiahnuť. A čo sa týka tej policajnej hliadky pri autobuse z Paprade, je tam fakt každý deň? To podstrešenie, čo sa týka do telocvične malo byť už dávno, nie aby upotené deti chodili po vonku a o tom, že na tom dvore sa hrajú v hline, na jesen si kopu hnilé jablka, namiesto toho, aby mesto pustilo nejaké eura a dalo tam urobiť riadne ihrisko, no hanba. prepáčte je to do plaču. A to len oblasť školstva.

Odpoveď: Dobrý deň,
musíme nesúhlasiť s Vaším názorom p. Eva, nakoľko všetky otázky, podnety a záležitosti týkajúce sa škôl prejednávame s kompetentnými osobami. Či už je to vedenie školy, školský úrad, TSK, príp. iná inštitúcia, ktorej sa daný problém týka. Dokonca je to naša povinnosť riešiť a konzultovať otázky škôl s týmito zastupujúcimi orgánmi, pretože 45 % rozpočtu mesta je vynaložených priamo na školy.
Internetová žiacka knižka (IŽK) je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochádzke svojho dieťaťa, prípadne ďalšie užitočné informácie z prostredia školy. Má svoje výhody aj nevýhody. Podmienkou je, aby rodičia mali k dispozícií počítač, pripojenie k internetu a vedeli s internetom pracovať. Používanie IŽK nie je povinné, spôsob komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi je výhradne v kompetencii školy.
K Vašim ďalším otázkam sme sa už vyjadrovali. Rodičia majú možnosť vystúpiť so svojimi návrhmi a pripomienkami k práci školy na triednej alebo plenárnej schôdzi Rodičovského združenia, osloviť triedneho učiteľa, riaditeľa školy, predsedu Rodičovského združenia, prípadne sa na zasadnutiach RZ oboznámiť aj s názorom iných rodičov. Základnú školu v tomto školskom roku navštevuje 686 žiakov, nie všetci rodičia by zdieľali Váš názor, pani Eva. Pri osobnej návšteve školy by určite stálo za to si pozrieť vnútorné školské priestory a vybavenie učební, aby ste mali prehľad, kam sa škola za posledné roky a mesiace posunula.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá; Mgr. Soňa Dolníková, Školský úrad


Otázka od: Pavol - 27. marec 2017
Dobrý deň, chcel som sa spýtať či sa oznamy ktoré sú v mestskom rozhlase dajú prečítať aj niekde na webovej stránke mesta alebo na nejakej Facebookovej stránke mesta (oficiálnu asi nemá)? Nie všetci majú možnosť si tieto oznamy vypočuť.

Odpoveď: Dobrý deň,
oznamy hlásené v mestskom rozhlase nie sú k dispozícii pre prečítanie, či už na web stránke mesta alebo v našom tlačenom médiu. Vieme, že z rôznych dôvodom, nemajú niektorí občania možnosť si jednotlivé hlásenia vypočuť a bolo by vhodné, mať možnosť si ich prezrieť aspoň v textovej forme. Je to však o niečo zložitejší proces, nakoľko mnoho hlásení má komerčný charakter a sú spoplatnené v počte vyhlásení. Príspevky ohľadom mesta, podujatí a akcií sú vždy zverejnené na web stránke, na vývesných plochách, ako aj v našom mesačníku. Ďakujeme za tento podnet a určite sa do budúcna možnosťami zverejňovania oznamov hlásení mestského rozhlasu budeme zaoberať.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal - 27. marec 2017
Dobrý deň. Najprv by som chcel poďakovať mestu a ľuďom ktorý podporili projekt workoutoveho ihriska v našom meste. Zároveň by som chcel pripomenúť že toto ihrisko by sa malo využívať hlavne na cvičenie a nie ako "detské ihrisko" na ktorom sa hrajú malé deti. Každý deň keď chodím okolo tak tam vždy sú deti ktoré sa tam iba hrajú a ohrozujú svoje zdravie. Zdá sa mi že pri ihrisku je tabuľa s PRESNÝMI pokynmi čo sa má a nemá robiť na ihrisku. Poprosil by som teda hlavne rrodičov menších detí aby im vysvetlili že na toto ihriako ešte nemôžu chodiť. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v tomto prípade sa stotožňujeme s Vašim názorom. Tabuľa upozorňujúca na zásady správneho používanie a prevádzkový poriadok je osadená priamo pri ihrisku. Tieto zásady, by mal každý kto vstupuje na workoutové ihrisko dodržiavať a rešpektovať. Bohužiaľ, nedokážeme ovplyvniť nedisciplinovanosť niektorých ľudí a hlavne detí, ktoré sa snažia preskúmať a vyskúšať všetky novinky. Vhodným spôsobom je upozorniť dotyčných mladistvých na správne používanie cvičebných pomôcok a prevádzkový poriadok, v prvom rade od rodičov, ale i od návštevníkov ihriska. Len vzájomným rešpektovaním a dôsledným vysvetlením detským návštevníkom, možného nebezpečenstva v prípade nevhodného používania predmetného ihriska, docielime spokojnosť pre všetkých užívateľov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Viera Pašková - 9. marec 2017
Dobrý deň. chceme Vás poprosiť o radu ako postupovať v prípade že sused si postavil prístrešok na svojom pozemku - to je v poriadku. Ale strecha presahuje na našom pozemku asi 20 cm už sme sa aj porezali na plechu. Upozornili sme ho pri stavbe, že nám na náš pozemok steká voda a ten plech prečnieva a môžme sa poraniť napriek tomu strechu dokončil . Kam sa môžme obrátiť aby si strechu prerobil - je to iba prístrešok . Ďakujeme za radu.

Odpoveď: Dobrý deň,
stavebník žiadnou časťou stavby nesmie obmedzovať vlastnícke alebo iné právo k stavbám a pozemkom. V prípade, že nedôjde k dohode o odstránení predmetu sporu, je na vyriešenie takéhoto sporu príslušný súd. Ani stavebný úrad nemôže nariadiť odstránenie takejto stavby, bez právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý v tejto veci takto rozhodne. Všetko sa dá riešiť i mimosúdne, avšak musia obe strany chcieť.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Miroslav - 28. február 2017
Chcem sa spytat, ci by sa nedalo zrusit TESCO a namiesto neho v priestoroch zrealizovat obchod Lidl ? Taktiez nerozumiem prerobenej hornej casti nad Tescom, naco,preco sa to robilo, su tam nevyuzite priestory, zyva to tam prazdnotou..stara dobra jednota

Odpoveď: Dobrý deň, p. Miroslav
žiaľ, tak ako sme písali v sekcii otázky a odpovede niekoľkokrát, mesto Stará Turá nemá možnosti a ani právomoci zasahovať do súkromného vlastníctva. Objekt v ktorom sa spomínaná prevádzka obchodného reťazca nachádza je v takomto súkromnom vlastníctve. Preto o možnostiach využitia a umiestnení prevádzok rozhoduje majiteľ nehnuteľnosti, na základe podpísaných zmlúv a dohôd. V prípade, že ste nespokojný s prevádzkou, je potrebné sa obrátiť na majiteľa, príp. na oddelenie riešenia sťažností predmetného obchodného reťazca.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Marek Steinsdorfer - 28. február 2017
Dobrý deň, Mám otázku ohľadom pozemku pre obchodný reťazec. O ktorý pozemok sa jedná? A ešte otázka ohľadom starého detského ihriska pod mestským úradom na Hurbanovej, bolo tu uvedené, že do konca roka 2016 sa ihrisko zruší a priestor upraví, ale doteraz sa tak nestalo, prečo? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, p. Marek
pozemok pre obchodný reťazec nie je presne určený. Ako sme písali v odpovedi, vyvíjame iniciatívu na získanie rôznych pozemkov, ktoré by mohli byť následne ponúknuté potenciálnemu investorovi. Taktiež nie je jasné, či by bol záujem zo strany niektorého obchodného reťazca o vybudovanie svojej prevádzky v našom meste.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Máte pravdu, pôvodne bol zámer odstránenia ihriska na Ul. Hurbanovej pred BD 156. Nakoľko sa v závere roka 2016 vyčlenili finančné prostriedky i priestor na výstavbu workoutového ihriska, muselo sa pristúpiť k zrušeniu starého tenisového kurtu a priestoru okolo neho na Ul. Mierovej. Odstránenie a zrušenie ihriska na Ul. Hurbanovej, sa preto presunulo do tohto roku, aby bolo územie pripravené na prípadný projekt " Rekonštrukcie vnútroblokov" o ktorý sa chce mesto Stará Turá uchádzať v prípade výzvy.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: elena - 28. február 2017
dobry den reagujem na podnet p.VERONIKY hladate miesto pre LIDL? A co tak zrusit TESCO ?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Elena
miesto pre akýkoľvek obchod alebo občiansku vybavenosť hľadáme stále, nakoľko sme limitovaný nedostatkom takýchto pozemkov a priestorov. Supermarket TESCO je umiestnený a prevádzkovaný v budove, ktorá je v súkromnom vlastníctve. V takomto prípade, nemôžeme zasahovať a nie to ešte rušiť obchod, ktorý sa nachádza v predmetnom objekte.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jan Hornaček - 27. február 2017
prečo nemože stát autobus pri hornej zdš ked idu cestujuci na zastávku prechádzaju 5x cez cestu najme deti nieje tam žiaden prechod ani poriadny chodnik na zastavke posedávaju bezbomovci nie je to bespečnejšie pri zdš kde by boli deti bezpečnejšie pod dohladon pokial nestavaly prior vždy bývala zastávka pri zdš nemože sa to vrátit ako to bolo predtým?

Odpoveď: Dobrý deň,
toto problémové státie bolo už v minulosti riešené v spolupráci s SAD. Bohužiaľ, SAD i dopravný inžinier neodporučili práve z bezpečnostných dôvodov preloženie zastávky na druhú stranu. Na osadenie zastávky by bolo potrebné vybudovať nástupný ostrovček, na ktorý nie je dostatočný priestor v chodníku.

Ing. Iveta Petrovičová, organizačné oddelenie MsÚ

Otázka od: Zlatica Hornackova - 27. február 2017
Prosim vas,reagovala som na situaciu,kedy ste pisali,ze nieje mozne aby stala hliadka MSP pri urade,kedze stoja pri zus,a zs.Ja som pisala,ze cely tyzden som chodila s detmi do skoly,a a policajt pri zus veru nestal.Preco nebolo na moj podnet odpovedane?Ale otazky z novsieho datumu uverejnene su.Myslim,ze som nijako neporusila ziadne pravidla.Dakujem za vysvetlenie

Odpoveď: Dobrý deň Zlatica,
snažím sa porozumieť, čo potrebujete. Píšete, že skutočnosť bola v istom momente (počas týždňa od 13.2. – 17.2. 2017 a v čase nepriaznivého počasia) iná, ako som prezentoval vo svojej predchádzajúcej reakcii. Zrejme to čo som pred tým uviedol, teraz znie pre vás ako zavádzajúce. Určite som vás nechcel zavádzať, keď som písal, že sme personálne schopní zabezpečiť dvoch policajtov. Moju predchádzajúcu odpoveď chcem upraviť takto: Väčšinou sme personálne schopní zabezpečiť dvoch policajtov. K predmetnej veci ešte dodávam. MsP nie je zo zákona povinná stáť pri prechode a dozerať na bezpečnosť za každých okolností. Robíme to v rámci preventívnych opatrení, v rámci našich personálnych možností a v snahe urobiť život pre našich spoluobčanov bezpečnejším. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti rád odpoviem osobne.
S úctou

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Veronka - 23. február 2017
Chcem sa spýtať, myslím, že bolo sľubované, že bude v našom meste Lidl, alebo ešte nejaký obchod, okrem tohto trápneho Tesca, a drahej Billy. ďakujem, kedy to bude a kde to bude.

Odpoveď: Dobrý deň p. Veronka,
vo volebnom programe primátorky mesta Stará Turá bolo uvedené: „pokúsiť sa nájsť vhodný priestor pre vybudovanie obchodného centra Lidl (nie parkovisko na Mýtnej ulici).“ Mesto vyvíja iniciatívu pre získanie pozemku a toto rieši zámenou určitých objektov a pozemkov. Až po úspešnej realizácii bude možné ponúknuť priestory a pozemky potenciálnemu investorovi. Podmienkou je vlastníctvo pozemku. Všetko závisí, však od rozhodnutia a schválenia zámeny Trenčianskym samosprávnym krajom (naše zastupiteľstvo túto zámenu už odsúhlasilo) a následne záujmu niektorého obchodného reťazca v našom meste prevádzkovať svoj obchod.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivana K. - 22. február 2017
Môžete mi vysvetliť prečo Technotur na svojej najlepšej webovej stránke www.technotur.sk nezverejňuje žiadne aktuálne informácie ? Napríklad minulý týždeň realizácia odstávky kúrenia a teplej vody a na webe nič. Keď sa to stihlo dať do niektorých bytových domoch a na web sa to prečo nedalo ? Na čo je dobrá takáto stránka? Dúfam, že už konečne nastane zmena. Ďakujem za občanov mesta.

Odpoveď: Dobrý deň,
ďakujeme za otázku od občana. Od upozornenia budeme na svojej webovej stránke v sekcii aktuality zverejňovať každú takúto akciu.

Ing. Ľubomír Bohuš, vedúci technického úseku, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Adam - 22. február 2017
Dobrý deň. Vaša odpoveď nepotešila asi nikoho. Keďže v roku 2012, ako pišete sa realizácia daného prechodu nestretlo s pochopením vtedajších poslancov, tak to treba nechať tak?! Prečo ste to teda nedali do programového rozpočtu teraz? To je taká veľká položka, že musia o nej rozhodovať poslanci MsZ? Neverím tomu, že by to súčasní poslanci "neudobrili". Ľahko sa napíše, že sa s tým neuvažuje. Chcem - chceme iné stanovisko a hlavne by sa k tomu mali vyjadriť aj školy - školský úrad. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
o vyjadrenie k Vašej otázke sme požiadali Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP mesta Stará Turá ako i Školský úrad. Ich stanoviská uvádzame nižšie.

Dobrý deň, pán Adam o všetkých investičných akciách ako i o rozpočte mesta Stará Turá rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Na vybudovanie prestrešenia nad chodníkom do telocvične je potrebná projekčná príprava a povolenie príslušným stavebným úradom. Ak bude zo strany školy uplatnená požiadavka na vybudovanie predmetného prekrytia a poslanci schvália takýto rozpočet odd. výstavby nemá problém zabezpečiť prípravu, následne povolenie a realizáciu investičnej akcie.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Dobrý deň, je škoda, že sa pri poslednej rekonštrukcii školy v rokoch 2009 – 2010 nezachovalo pôvodné funkčné riešenie školskej budovy. V pôvodnom projekte základnej školy boli všetky pavilóny prepojené. V prípade nepriaznivého počasia mohli žiaci pohodlne prejsť do telocvične cez učebňový pavilón (dnešná MŠ), takže prekrývať chodník nebolo potrebné. Bola to výhoda aj pre žiakov 1. stupňa, ktorí sa na hodinu telesnej výchovy aj dnes prezliekajú v triede. V súčasnosti už spätná úprava nie je možná, a to ani v tom prípade, ak by sa podarilo triedy materskej školy umiestniť v inom vhodnejšom priestore.
K súčasnému stavu :
Máte pravdu v tom, že prechod do telocvične treba „zbezpečniť“, že exteriér školy treba riešiť, aby bol funkčný, bezpečný a esteticky príťažlivý. V súčasnosti však škola musí riešiť viaceré havarijné situácie, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti žiakov a zamestnancov prioritou. S prihliadnutím na finančnú náročnosť.

Mgr. Soňa Dolníková, Školský úrad


Otázka od: eva - 22. február 2017
Sem tam si prečítam Vaše reakcie, na dotaz občanov, ale vo väčšine prípadov, nedá sa, nejde to.... nedá sa urobiť nejaký prístrešok pre deti k telocvični, nedá sa zlepšiť kvalita jedla v jedálni, nedajú sa zabezpečiť atlasy pre deti, nedá sa zabezpečiť človek, čo by postrážil deti pri prechode cez cestu, nedá sa nedá sa..... čo sa vlastne DA? Ved pohnite rozumom, ako sa čo dá, nie ako sa nedá. Som rozčulena.

Odpoveď: Dobrý deň,
nerozumieme Vašej otázke, keďže vždy sa snažíme vyriešiť problémy a podnety k spokojnosti občanov. Všetky spomínané prípady sme riešili s kompetentnými osobami, ktoré sú zodpovedné zaujať stanovisko k danej problematike. Nevieme aký prístrešok konkrétne myslíte, ale pri škole sa jednalo o prestrešenie medzi pavilónom školy a telocvičňou. Takýto zásah bol riešený predovšetkým v spolupráci so školou, ktorá sa k tejto problematike už vyjadrila. Nemenej dôležité je mať zabezpečené finančné krytie v rozpočte mesta i súhlasné stanovisko od poslancov MsZ. V prípade atlasov nemôže mesto zasahovať do rozhodnutia školy tieto pomôcky zakúpiť alebo nezakúpiť. Hliadka MsP po vznesení pripomienky na nezabezpečený prechod detí cez cestu síce oznámila, že kapacitne to bude problematické zabezpečiť, avšak i napriek tomu tam ráno chodievajú a dohliadajú na bezpečnosť. Veríme, že je vždy čo zlepšovať, ale nemenej dôležité je overenie skutočnosti, ako bolo postupované v jednotlivých prípadoch. Mesto sa snaží adekvátne reagovať na podnety a návrhy od občanov, avšak je potrebné vyjadrenie príslušnej inštitúcie, ktorej sa daný problém týka.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: katarina valentova - 13. február 2017
Dobrý deň chcem sa spýtať či by sa nedalo zariadiť aby na zastávke pri dome štátnej správy ráno stával príslušník mestskej polície ked prichádzajú autobusy z Paprade a Topoleckej .Nie je tam prechod pre chodcov aby mohli deti bezpecne prejsť na druhú stranu.Za kladné vybavenie vopred ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
reagujem na vašu požiadavku ohľadom umiestnenia hliadky MsP Stará Turá pri príchode autobusu zo smeru Topolecká v ranných hodinách. Rozumiem, že máte obavu o bezpečnosť maloletých detí, keď vystupujú z autobusu v mieste, kde je dopravná situácia neprehľadná. Riešenie, ktoré vás v tomto prípade napadlo (dozor mestského policajta na kritickom mieste) nevieme v súčasnosti zabezpečiť. Podľa cestovného poriadku by mal autobus pristaviť na uvedenom mieste v čase 07:42. Naše skúsenosti sú, že autobus prichádza spravidla ešte pred týmto časom. Personálne sme schopný zabezpečiť dvoch policajtov. Vybrali sme dve miesta, ktoré vykazujú najväčšie riziko pre maloleté deti z pohľadu dopravnej situácie. To je prechod pri "umeleckej škole" a pri vchode do ZŠ na ulici Komenského. V čase od 07:35 do 07:45 je frekvencia pohybu detí na týchto miestach najvyššia. Fyzicky nie je možné, aby sa hliadka nachádzala na troch miestach naraz. Budeme radi, ak osobne prídete na MsP a uvedenú situáciu prerokujeme spoločne. Verím, že sa nám podarí nájsť vhodné riešenie.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Martin - 13. február 2017
Dobry den chcel by sa spytat ci Mesto neuvazuje o vyzve ktoru spustil SZLH na vystavbu haly ktora prijoritne sluzi na hokej a verejne korculovanie a v letnych mesiacoch na rozne ine sporty.Myslim si ze zaujem o korculovanie na starej turej bude.vidiet to v poslednych dnoch na Dubniku.Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
oficiálna žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly od SZĽH bola doručená i na mesto Stará Turá. Podmienkou, je realizácia celého projektu v areáloch základných škôl, či ich bezprostrednej blízkosti a cieľovou skupinou sú hlavne deti od 6 do 10 rokov. K zámeru a možnostiam vybudovania takejto haly, boli pozvaní zástupcovia škôl, pracovníci oddelenia výstavby MsÚ Stará Turá ako aj vedenie mesta. Taktiež sa touto žiadosťou zaoberali členovia komisie na schôdzi komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej. Po stretnutiach a zhodnotení jednotlivých bodov a podmienok výzvy, je momentálne k predloženiu žiadosti, nájdeniu a posúdeniu vhodného priestoru k umiestneniu haly krátky časový interval. Budeme sa však snažiť v budúcom období a nasledujúcich kolách výziev, posúdiť požiadavky SZĽH a prípadne sa pokúsiť predložiť žiadosť o možnosti umiestnenia takejto športovej haly s ľadovou plochou.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Adam - 9. február 2017
Dobré ráno. Nebolo by možne spraviť v ZŠ na ulici Komenského krytý prechod (alebo iba krytie) pre deti od už krytých prechodov pri pavilóne k telocvični ? Celá škola má kryté prechody, len prechod do telocvične nie je doteraz spravený. Ďakujem za deti.

Odpoveď: Dobrý deň,
v roku 2012 sme mali zámer spracovať návrh a následne aj realizáciu tohto prekrytia. Avšak sa nestretol s pochopením zo strany vtedajších poslancov MsZ. Nedošlo tak ani k projekčnému spracovaniu. V rámci programového rozpočtu na roky 2017-2019 sa s takýmto zámerom a investíciou neuvažuje.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: ANKA - 6. február 2017
Dobrý deň! Vôbec sa nedá chodiť po chodníku na Štúrovej ulici. Chodník je neodhrnutý a všetci chodia po ceste /aj matky s deťmi, lebo by s kočíkom po chodníku vôbec neprešli/. Údajne sa neodhŕňa preto, lebo je úzky a na taký mesto nemá mechanizmy. Je to dosť frekventovaný chodník, chcem sa preto spýtať, dokedy tento stav bude trvať a či ho vôbec mesto chce riešiť?

Odpoveď: Dobrý deň,
uvedený chodník je skutočne úzky na všetky mechanizmy, ktoré má mesto Stará Turá k dispozícii. O chodníky pri rodinných domoch by sa mali starať majitelia rodinných domov. Avšak tam, kde sa dostaneme s malou chodníkovou technikou tam v podstate "pomáhame" občanom túto ich povinnosť splniť. Žiaľ, kde to technicky nie je možné (a takých prípadov je viac) je jediným riešením ručné odhŕňanie. Avšak nie je možné kapacitne pracovníkmi Technických služieb všetky takéto chodníky dať do poriadku, nakoľko sa ručne odhŕňa veľmi veľa úsekov (schody Kórea, lávky, priechody, chodník pri škole.....).

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: zlatica hornackova - 20. január 2017
Prosim vas,stara sa niekto o to,ako vyzeraju momentalne chodniky v celom nasom meste?????kazdy den chodim s detmi cestou od tesca az do zs,a chodniky su v absolutne katastrofalnom stave.Hlavne v casti ako je optika,elektro atd...bude s tym niekto nieco robit,alebo sa caka na to,kym sa tam niekto dolame?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Zlatica
o chodníky sa staráme rovnako ako aj o cesty. Niektoré chodníky sú pre našu techniku nedostupné, o niektoré by sa mali starať aj prevádzkovatelia obchodov, čo je aj uvedené vo VZN č. 17/2012 O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na
území mesta Stará Turá. Je pravda, že dokážeme len zmierňovať následky zimy a nie odstrániť všetko čo sa na nich nachádza. Pri celodenných mrazoch na niektorých úsekoch zostávajú tzv. "zmrazky", ktoré nie je jednoduché odstrániť.
Je vždy potrebná trpezlivosť a tiež aj súčinnosť všetkých strán (občanov, tech.služieb, predajcov...). Uvedený chodník bude znovu posypaný.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Ján - 19. január 2017
Dobrý deň. Na Jiráskovej ulici na CHODNIKU pri firme MOKI v poslednej dobe občas parkujú autá (raz som tam videl aj nákladné auto), Aj teraz tam občas parkujú, ked je tam sneh čo vidiet na vychodených koľajoch v snehu. Chodnik je pre ludí a nie pre autá. Neviem, či toto rieši mestská polícia, ale problém trvá dlhodobo. Ďalej sa chcem spýtať, či bolo tak nutné rozkopať chodník pred sviatkami pred hotelom Lipa asi kvôli vodovodnému potrubia a nechať to v takom stave akom to teraz je. Nepočkalo by to na jar ? Teraz to tam vyzerá zle - terén neupravený, chodník nedorobený,... a keď je odmäk tak samé blato. Je to smutné, že firma ktorá to realizovala to nechala v takomto stave a asi to nikomu nevadí. Dúfam, že mi neodpíšete, že sa to teraz nedá dať do pôvodného stavu, keďže sú silné mrazy a zamrznutá zem, lebo keď sa to realizovalo mrazy takéto neboli.... Ďakujem za vyriešenie mojich podnetov.

Odpoveď: Dobrý deň, p. Ján,
v zmysle zákona o obecnej polícii je mestská polícia oprávnená riešiť státie na chodníku. Skutková podstata priestupku je naplnená ak vodič zastaví na chodníku tak, že nezostane najmenej 1,5 m voľná šírka chodníka. MsP vec rieši, ak sama zistí takéto nerešpektovanie zákona, alebo ak vec oznámi niekto iný. Situácii na Vami uvedenom mieste sa budeme venovať aj v spolupráci s majiteľom firmy MOKI (vyjadrenie viď nižšie).

Mgr. Dušan REDAJ, MsP Stará Turá

Vyjadrenie majiteľa firmy MOKI:
Pán Ján, chodník pri firme MOKI nie je chodníkom, ale súkromným pozemkom firmy vedeným v katastrálnej mape ako zastavané plochy a nádvoria. Pri parkovaní zostava vždy väčšia ako 1,5 metrová šírka volná, keďže tento úsek ma celkovú šírku cca 3,5 metra. Túto situáciu pre zachovanie chodníka chceme riešiť v spolupráci s mestským zastupiteľstvom. Zároveň je i v našom záujme, aby vozidlá ktoré spolupracujú s firmou MOKI parkovali v zmysle zákona.

firma MOKI, s. r. o.

Organizácia Aquatur, s. r. o. objednala opravu havárie, nakoľko hrozilo, že práve objekt hotela Lipa a Billa ostane úplne bez vody na sviatky a tiež hrozilo, že porucha spôsobí pokles tlaku vody pre celé sídlisko Ul.Lipová. Vzhľadom k veľkosti poruchy a vplyvom vytekajúcej vody z potrubia hrozilo odplavenie úložných vrstiev zeminy pod spevnenými plochami (chodníky), čím vznikalo obrovské riziko prepadu spevnených plôch. Pre minimalizáciu nákladov firma zabezpečila samotné búracie a všetky zemné práce a organizácia Technické služby bude na jar realizovať spätnú úpravu zo zámkovej dlažby, či už pred hotelom Lipa a tiež aj pred bytovkou. I v čase realizácie bola zem zamrznutá a nebolo možné spätne hneď dlažbu upraviť. Nakoľko sa zámková dlažba pred hotelom Lipa bude musieť celá vybrať v celej šírke a znovu uložiť (nielen v šírke výkopu) je nevyhnutné počkať skutočne až na vhodné poveternostné podmienky, aby práce boli prevedené dobre. Týmto žiadame všetkých občanov o trpezlivosť.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Rišo - 19. január 2017
Dobré ráno. Chcem sa vrátiť k skorému rannému zhasínaniu svetiel. Už sa tu o tom viackrát písalo, ale problém trvá stále. Ráno je ešte tma a verejné osvetlenie zhasne. Skúste to púštať ručne podľa daných okolností a nie predpokladám že automaticky. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, p. Rišo
svetlá sa zapínajú a vypínajú podľa vopred nastaveného režimu. A to hlavné a vedľajšie sú malinko od seba posunuté. Ide o časový priemer platný na našu polohu (GPS) plus ručná minimálna korekcia. Tú už nastavujeme osobne. Niekedy je však možné, že v prípade väčšej oblačnosti sa môže javiť nastavenie ako nedostatočné a malo by osvetlenie ešte svietiť. Je to však bohužiaľ, názor od názoru, pretože sme mali aj dotazy (viď sekcia otázky/odpovede) od občanov prečo sa ešte svieti, keď má byť už vypnuté. Tieto podnety musíme preto vnímať veľmi citlivo. Ak by ste chceli osobne konzultovať otázky osvetlenia, neváhajte sa obrátiť na Technické služby mesta Stará Turá, ktoré sa starajú o verejné osvetlenie.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Adka - 9. január 2017
Dobrý deň, určite už tu bolo veľa otázok ohľadom toho no i napriek tomu sa chcem spýtať. Bývame na Husitskej ceste a sme zrovna situovaný tak že pred naším panelákom parkujú s Irishu, billy a hotel lipa . A často dochádza ku situácii že si "domáci" nemajú kde zaparkovať.Viem že celkovo s parkovacími miestami je to moc náročne, no je dosť ťažké byť pokojný keď musíte az neviem odkiaľ nosiť z autá nákup. Preto sa chcem spýtať či mesto nerozmýšľa o odpredani parkovacich miest. Za skorú odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
v tých priestoroch čo píšete sme budovali parkovacie miesta ako prvé. Bohužiaľ, však problém s parkovaním je skoro na všetkých sídliskách. Technické služby postupne riešia tie najpálčivejšie lokality, kde je problém s parkovaním a aj preto sa tento rok vybuduje parkovisko na Ul. Hurbanova (v priestore medzi činžiakmi na Ul. SNP a sídliskom Hurbanova - zadný vchod do supermarketu COOP JEDNOTA). V budúcnosti bude problém s parkovaním potrebné riešiť, avšak o odpredaji parkovacích miest zatiaľ mesto neuvažuje.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: zlatica hornackova - 2. január 2017
Prosim vas,chcem sa opytat,ci mesto nedisponuje nejakymi volnymi 3 izbovymi bytmi najomnymi,pripadne na predaj,alebo ci sa nebudu staviat nove byty v meste.dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
všetky byty vo vlastníctve mesta sú obsadené. Byty, ktoré mesto vlastní, neodpredáva. Tieto byty sú určené len na prenájom. V závere roku 2016 sa podarilo dostavať najnovší bytový dom na ul. Hlubockého - 15 bytových jednotiek, ktoré sú tiež obsadené. V najbližšej dobe nie je plánovaná výstavba nových bytových domov.

Majetkové oddelenie, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Roman - 2. január 2017
Inu odpoved som ani necakal. Vsetko je asi uplne v poriadku. Jeden centralny mail, to co su za napady. Organizacia mesta ma jeden centralny mail a este jeden pre nebytove priestory ? To moze mat aj mestsky urad jeden takyto mail, co asi aj ma, ale ma podla toho co je na webe uradu, su tam zverejnene kompletne vsetky maily vsetkych. Skoly maju viacej uvedenych mailovych kontaktov ako Technotur. A zastaralu nekatualizovanu stranku kedy zmenite ? Na toto ste preco neodpovedali ? Taketo stranky sa v dnesnej dobe uz nerobia, mozno tak 10-15 rokov dozadu. Roman

Odpoveď: Dobrý deň,
pán Roman, naozaj si vážim každý názor. Stále však musím poznamenať, že spoločnosť má jeden centrálny mail, ktorý na to, akú činnosť spoločnosť vykonáva, postačuje. Naozaj sa nestalo, že sme neodpovedali čo i len na jeden mail. O zastaranosti web stránky, by sme mohli tiež viesť diskusiu donekonečna. V súčasnosti nemáme plánovanú modernizáciu príp. realizáciu novej webovej stránky. Predmetom činnosti našej spoločnosti nie je predaj tovaru cez internet, preto si aj naďalej myslím, že kto hľadá informácie, tie aj na stránke nájde.

Ing. Zuzana Petrášová, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Roman - 2. január 2017
Dopbrý deň. Minule som hladal na web stranke Technoturu mailové adresy riaditelky a Ing. Bohuša. Bohužial nedopátral som sa, alebo som zle hľadal ? Celkovo sú tam našiel v časti Kontakty až dva mailové konatkty všetkých zamestnancov. Čo k tomu dodať. V dnešnej dobe komunikácia väčšinou prebieha mailovou poštou a zverejniť všetky prístupné mailové kontakty je samozrejmosť. Technotur je predsa organizácia patriaca mestu. Keď si zoberiem MsÚ Stará Turá, tak ma pekne zverejnené nie jeden ale až dva mailové kontakty. Ešte sa vrátim aj k web stránke Technoturu - neaktualizovaná, zastaraná, atď. Keď porovnám stránky mesta (tá je podľa mňa perfektná a zatial som vždy našiel čo som hľadal), ZUŠ, ZŠ, Technické služby, MŠ... tak tie sú ďaleko lepšie ako Technoturu. Ale to je môj názor, ale možno aj ostatných. Poprosím o nápravu a prajem krásne sviatky. Roman

Odpoveď: Dobrý deň,
na webovej stránke máme uvedenú centrálnu adresu spoločnosti TECHNOTUR. Každý mail, ktorý do spoločnosti na túto adresu príde, je vždy vybavený a riešený. Spoločnosť sa okrem iného zaoberá podnájmom nebytových priestorov, preto je uvedená druhá e-mailová adresa. V prípade, že je potrebné kontaktovať pracovníka TECHNOTURU, je vždy uvedený telefonický kontakt. Je naozaj možné, že web stránka pôsobí strohým dojmom, ale doteraz sa nestalo, že by mali občania problém nakontaktovať sa na správnu osobu. Ďakujem však za názor, určite je vždy čo zlepšovať.

Ing. Zuzana Petrášová, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Zdenka - 15.12.2016 - 16. december 2016
Dobrý deň, chcem sa spýtať kompetentných pracovníkov , ktorí majú na starosti mestský rozhlas, či sa neplánuje rekonštrukcia rozhlasu v meste. Mám totiž dlhé roky problém, že akékoľvek oznamy hlásené mestským rozhlasom, nie sú počuť na ulici 8. apríla. Totiž jeden rozhlas je na začiatku ulice pri p. Sadloňovej a druhý je pri odbočke na Elster. Pri dnešnej neúnosnej doprave kamiónov a osobných vozidiel z Elsteru, a premávke vozidiel smerom na Vaďovce, nie je počuť žiadne hlásenie, oznamy alebo ponuky, pretože pol ulice má tzv. "hluché miesto". Riešením by mohol byť jeden rozhlas podľa možnosti na el. stĺpe pri rod. dome Ing. Chudého. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň,
rekonštrukcia mestského rozhlasu, príp. osadenie nových reproduktorov nie je plánovaná. Rozhlas na ul.8.apríla bol po obrezávke konárov, ktoré zasahovali do el.vedenia, pracovníkmi Západoslovenskej distribučnej, a. s. poškodený na viacerých miestach (pretrhnuté vedenie). Drôty boli značne poškodené dlhšiu dobu. Opravu sme mali naplánovanú a realizovali v priebehu tohto týždňa. Celkovo je mestský rozhlas už prekonaný ako zdroj informácií, ale snažíme sa túto sústavu udržovať ako tak funkčnú. Jej údržba je však relatívne nákladná a efektivita veľmi malá.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Roman - 11. november 2016
Dobré ráno, v meste sa robili nejaké roknštrukcie chodníkov a parkovísk. Ale stále sú nedorobené, mám na mysli že chýba po okrajoch zaliať ich asfaltom alebo betónom. Napr. nové parkovisko na Mierovej ulici, chodníky pri ZUŠ.... Kedy to bude spravené, tak ako to má byť ? Ďalšia vec - parkovisko pri poliklinike absolutne nevyhovuje. Parkovisko je malé, nepostačujúce. I keď je v blízkosti parkovisko na Mýtnej ulici i tu je problém niekedy zaparkovať. Kedy sa s tým bude niečo robiť a zväčši sa počet parkovacích miest ? Má mesto spravený nejaký plán rekonštrukcie ? Poďla mna toto je priorita. Od začiatku tu chýba chodník pre chodcov a chodci sa pohybujú pomedzi autá na parkovisku. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
rekonštrukcie chodníkov realizujeme vlastnými kapacitami, avšak asfaltovanie sa realizuje súčasne s rekonštrukciou komunikácií dodávateľsky. Tá prebieha práve teraz. Na Ul. Hviezdoslavovej sa kladie nový koberec a súčasne s tým nám budú zalievať aj tieto nedokončené časti. Pri Dome kultúry a väčšia časť pri ZUŠ, je hotová a zostávajúce časti sa budú realizovať nasledujúci týždeň (Mierova ul., nájazd pri fare).

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Dobrý deň,
parkovisko na Ul. Mýtnej pri poliklinike máme v pozornosti, avšak musí sa riešiť spolu s vybudovaním ležatej kanalizácie z polikliniky smerom na Ul. Mýtnu aj s prečerpávacím systémom. Je to zložitejšie a tým aj finančne náročné a pokiaľ nebudeme mať zabezpečené dostatočné finančné krytie aj na kanalizáciu, nebudeme zbytočne realizovať parkovisko, ktoré by sa neskôr muselo rozbiť. Pri riešení parkoviska sa uvažuje už aj s chodníkom.

Ing. Jana Mináriková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Adka - 3. november 2016
Dobrý deň. Môj príspevok nie je ani tak otázka, ako skôr návrh. Výrub topoľovej aleje, by sa zároveň mohol stať dobrým termínom na opravu, alebo výmenu chodníku v aleji. Podľa môjho názoru je v dezolátnom stave. Často vidím mamičky, ktoré radšej nebezpečne tlačia kočík po ceste, pretože chodník je nepoužiteľný. Aktuálne vedenie mesta za toto obdobie neurobilo žiadne opravy, ani investície, takže peniaze by sa na to mali nájsť. Ďakujem za odpoveď. Aďa

Odpoveď: Dobrý deň,
ďakujeme za Váš návrh. Situáciu ohľadom topoľovej aleje sme sa snažili vysvetliť už v príspevku nižšie. I v tomto príspevku je spomenutý návrh Komisie životného prostredia, ktorá doporučila začať s realizáciou rekonštrukcie topoľovej aleje spolu s cestou a chodníkom. Pri dôslednejšom čítaní sekcie otázok a odpovedí, je tiež informácia o investičných akciách mesta Stará Turá, ktoré sa zrealizovali alebo sú v štádiu rozpracovania v roku 2016. Nie je ich málo a každá takáto investícia si vyžaduje finančnú náročnosť. Veríme však, že pripravované kroky nás v budúcom období dovedú k možnosti realizácie tohto nevyhovujúceho chodníka do bezpečnej podoby, než v akej sa teraz nachádza.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: magdalena - 25. október 2016
Dobry den chcela by som sa spytat kompetentnych, dokedy bude odstavena telocnicna na Komenskeho ulici. Dokedy budu nase deti v skole bez pohybu? Prečo sa musia taketo opravy robit pocas skolskeho roka a nie cez prazdniny. Vykurovacie obdobie sa zacalo a nekuri sa v kuchyni, deti obeduju vo vetrovkach, nekuri sa v druzine nad jedalnou.... Dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň,
na riešenie havarijného stavu starej kotolne a jej náhradu dvoma malými samostatnými kotolňami sme ešte v roku 2015 požiadali Ministerstvo školstva SR o dotáciu. Vzhľadom na zmeny vo vláde po parlamentných voľbách bola naša žiadosť doriešená až v polovici júla 2016. Nasledoval proces verejného obstarávania a podpis zmluvy s vybraným dodávateľom. Týmto sa náš pôvodný zámer realizovať výstavbu v prázdninových mesiacoch nedal uskutočniť
Vykurovanie pavilónu telocvične na Komenského ulici predpokladáme spustiť začiatkom budúceho týždňa. Tento týždeň bola ukončená montáž teplovzdušných vykurovacích jednotiek v telocvični a následne bol celý systém kúrenia natlakovaný (napustený vodou). Čo sa týka vykurovania hospodárskeho pavilónu, ktorého súčasťou je aj jedáleň a družina vykurovanie bolo zahájené ešte v stredu 19. októbra. Následne bolo potrebné celý vykurovací systém odvzdušniť a vychladnuté priestory vykúriť, takže normálna prevádzka bola zahájená v piatok 21.10.2016. Tento týždeň (predpoklad je vo štvrtok 27.10.2016) sa uskutoční protokolárne odovzdanie obidvoch plynových kotolní (vrátane všetkých dokladov a revízií), ktoré nahradili pôvodnú kotolňu. Našou snahou bolo čo najskôr odstrániť havarijný stav kotlov v starej kotolni a preto sme sa rozhodli so súhlasom vedenia školy realizovať rekonštrukciu ešte tento rok a nečakať až do skončenia vykurovacieho obdobia v roku 2017.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Billa taska - 25. október 2016
Dobry den. Uz vyse tyzdna je spustena reklamna taska Billa pri "bilackom" parkovisku. Neviem kolko rokov nebola spustena, ale ked uz niekto dostal tak skvely napad ju znova dat do obehu, mohol ratat s tym, ze bude vrzgat. Je to maximalne obtazujuce cele dni a noci to pocuvat, ako v kuse vrzga. Nechapem, preco doteraz nikto s tym nic nerobil, ale celu noc to musim pocuvat (podotykam, ze mam plastove okna) a urcite nie som jedina. Mohla by som poziadat kompetentnych o vyjadrenie a naslednu napravu? Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
osvetlenie i reklamná taška spoločnosti Billa na parkovisku, nie sú v správe mesta Stará Turá. Spustenie tohto pútača realizoval súkromný subjekt a to supermarket Billa. Požiadali sme ich o vyjadrenie k Vášmu podnetu. Medzičasom však bol tento problém odstránený, zastavením a len osvetlením predmetného reklamného pútača.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

«  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  »