Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Milan Durec - 26. október 2018
Pýtam sa touto cestou vedenie mesta,dokedy budú občania Topoleckej odkázaní na kúrenie drevom,alebo uhlím.Drevom z našich lesov,ale široko- ďaleko cenove najdrahším.Neuvažuje sa o dobudovaní plynovodu do tejto časti Starej Turej?Rozbieha sa tu masívna výstavba domov a inžinierske siete žiadne.Skoro každý dom má kurenie len na pevné palivo,čo zrovna nie je moc ekologické.O vybudovaní vodovodu a kanalizácie počúvame už roky.Všetky finančné prostriedky mesta sa preinvestujú v Starej Turej a na priľahlé obce ostanú len odrobinky.Preto sa pýtam .Čo robia zástupcovia mesta v tomto smere pre bohom zabudnuté kopanice?Snažili sa o rokovania s SPP?

Odpoveď: Vážený pán Durec,
pokúsim sa reagovať na Vašu otázku nakoľko pracujem na oddelení výstavby ÚPaŽP najdlhšie s pomedzi svojich kolegov a pravdepodobne mám viac informácií ako ktokoľvek zo súčasných zamestnancov. V minulosti sa mesto Stará Turá viac krát písomne obrátilo na Slovenský plynárenský priemysel, š. p. s požiadavkou plynofikácie niektorých mestských ako aj miestnych častí (kopaníc) Starej Turej. Na SPP, š. p. sa uskutočnili rokovania na úrovni primátor Starej Turej a a riaditeľ SPP, š. p. odštepný závod Nové Mesto nad Váhom. Doslova "krvopotne" sme popripravovali podklady, ktoré si plynári vyžiadali aby mohli spraviť rôzne analýzy a ekonomické prepočty návratnosti finančných prostriedkov. Predmetné analýzy a prepočty vypracované pracovníkmi SPP, š. p. preukázali, že plynofikácia miestnych častí medzi ktoré spadá aj miestna časť Topolecká nespĺňajú požiadavky na ich plynofikáciu v zmysle platných smerníc SPP, š. p... Naše požiadavky o plynofikáciu kopaníc sme niekoľko krát s odstupom niekoľkých rokov opakovali a vždy s negatívnym výsledkom.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Roland - 25. október 2018
Dobrý deň. Tu - https://www.staratura.sk/item/suhrnna-sprava-o-zakazkach-podla-117-odst-2-zakona-c-343-2015-z-z-o-verejnom-obstaravani-za-3-stvrtrok-2018-nad-5-000/ - som našiel zákazku - Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, Ul. SNP a Ul. Hurbanova Stará Turá (stavebná práca) . Predpokladám, keď je to zaplatené, tak to bolo aj zrealizované. Kde sa nachádza ten cyklochodník ? Ja som ho nenašiel. Môžete zverejniť mapku, ked sú v rámci Starej Turej a jeho častí zrealizované cyklochodníky ? Ďakujem.

Odpoveď: Prajem pekný deň pán Roland,
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní musí mesto Stará Turá ako verejný obstarávateľ každý štvrť rok na svojej webovej stránke uverejňovať správu o zákazkách nad 5 000 €. Do tejto správy sa vkladajú údaje o všetkých zákazkách (tovary, služby a stavebné práce), u ktorých bolo ukončené výberové konanie v danom štvrť roku. To značí, že bola s víťazným uchádzačom uzatvorená zmluva alebo mu bola zaslaná objednávka na zákazku v ktorej bol úspešný. V prípade zákazky : „Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ bola podpísaná zmluva č. 72/2018/08431 dňa 30.07. 2018 s termínom dokončenia stavebných prác najneskôr do 15.12. 2018. Predmetnú zmluvu si môžete tiež nájsť na webovej stránke mesta Stará Turá (verejný register odberateľských vzťahov) vrátane (previazaných dokumentov ) čo sú v tomto prípade faktúry. V nadväznosti na zmluvné podmienky zhotoviteľ vystavuje faktúru mesačne len na fyzicky skutočne vykonané práce. Z uvedeného vyplýva, že zaplatené bolo zhotoviteľovi zatiaľ len to čo zrealizoval. V odpovedi na vašu druhú časť otázky „kde sa nachádza zrealizovaný cyklochodník“ tak teraz sa realizuje len tá časť začínajúca pri oplotení areálu MsÚ po fitness na ul. Hurbanova. V súčasnom období oddelenie výstavby ÚPaŽP zabezpečuje výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: „Cyklochodník meste Stará Turá„ ktorého trasovanie priamo nadviaže na v súčasnosti realizovaný cyklochodník. Trasovanie projektovaného cyklochodníka je navrhované od fitness po ulici Hurbanova - križovatka s ul. Mýtna smer poliklinika - parkovisko pred Chiranou – pozdĺž oplotenia areálu Chirany – po areál firmy Honeywell.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Mirka - 22. október 2018
Dobrý deň , reagujem na odpoveď pani Vráblovej na moju otázku zo dňa 19. septembra 2018 týkajúcu sa rekonštrukcie parkoviska a údržby stromov na Hurbanovej ulici. Nakoľko sa nedá reagovať priamo na Vašu odpoveď, ktorú ste písali, pýtam sa opakovane, kedy sa začne s opravou parkoviska prešiel ďalší mesiac (zimné obdobie sa už blíži) a zatiaľ sa nič na parkovisku nedeje a myslím si, že v tomto kalendárnom roku sa už ani nebude. Druhá vec na ktorú som upozorňovala (staré, krivé a choré stromy) boli od danej žiadosti podanej v roku 2013 o výrub iba jeden krát orezané, stromy naďalej ohrozujú životy, zdravie ale aj majetok. Boli ste sa v priebehu týchto dní pozrieť v akom stave je chodník pod stromami?! Chodník je pod vrstvou ihličia, šišiek, a na viacerých miestach je chodník prasknutý a dvihnutý, čo spôsobili korene z týchto starých stromov. Chcem sa preto spýtať, či sa uvažuje v rámci rekonštrukcie daného parkoviska aj s úpravou okolia, t.j. prípadný výrub týchto ihličnatých starých chorých stromov a následnou náhradnou výsadbou, tak ako sa to deje pri rekonštrukcií vnútrobloku pod mestským úradom, kde sa vyrúbali ale zdravé stromy a budú nahradené novými - listnatými drevinami a stromami. Chcela by som sa spýtať, ako by sa riešila prípadná situácia, keby niektorý z týchto chorých stromov pri prípadnom silnom vetre alebo pod ťarchou snehu poškodil pod ním parkujúce vozidlá alebo by zranil osobu idúcu po chodníku pod nimi ( nehovoriac o poškodenom, prasknutom a vydutom chodníku). Jedná sa o mestský pozemok na ktorom rastú tieto stromy, takže je za prípadné škody, ktoré spôsobia stromy zodpovedné mesto a ich výrubom by sa predišlo akýmkoľvek problémom. Ihličnany by bolo najvhodnejšie nahradiť listnatými stromami, kde by nedochádzalo k celoročnému opadu ihličia a šišiek a kvapkajúcej živice na zaparkované vozidlá. Súhlasili by sme aj s dvojnásobným počtom listnatých stromov. Nemáme proti výsadbe nových stromov nič ale tieto ihličnaté stromy sú už veľmi vysoké, staré a choré, plytko koreniace o čom svedčí aj ten náš chodník a to nám spôsobuje nemalé problémy (na šiškách a ihličí sa po daždi veľmi šmýka, v prípade silného vetra sa ihličie dostáva na zrekonštruovanú strechu, kde následne upcháva rýny a zvody dažďovej vody.) Žiadame kompetentných o konkrétne riešenie týchto problémov (parkovisko v dezolátnom stave + stará a zlá výsadba ihličnatých stromov. Výhovoriek zo strany mesta sme sa už napočúvali aj prečítali dosť. Chceme po niekoľkých rokoch vidieť už aj výsledky nie len sľuby a výhovorky ako to nejde.....

Odpoveď: Dobrý deň, pani Mirka,
v čase keď som odpovedala na Vašu predchádzajúcu otázku, že sa rekonštrukcia uskutoční cca o mesiac, znamenalo to, že sa presne nevie určiť termín asfaltovania. Dnes už túto informáciu vieme a asfaltovanie by sa malo uskutočniť v tomto týždni (samozrejme v závislosti od počasia). V stredu si Cesty Nitra chcú pripravovať (čistiť...) nielen toto parkovisko ale i ostatné plochy, ktoré sa budú asfaltovať (ul. Hurbanova pri MsÚ, ul. Hurbanova parkovisko, Drgoňova dolina). Skutočne je treba byť trpezlivý. A aj preto keď som písala odpoveď, spomenula som, že tých prác zazmluvnených je oveľa viac ako len toto jedno parkovisko. A asfaltérske práce sa budú realizovať až v závere. Čo sa týka výrubov, znovu píšem, že sme len vykonávateľmi „Rozhodnutí“. Takže na Vašu žiadosť o výrub komisia doporučila zrezať dreviny bezprostredne pri bytovom dome, ale tieto ktoré oddeľujú chodník od parkoviska posúdila žiadosť ako neopodstatnenú. Dokonca i čo sa týka stromu, ktorý rastie nakrivo, avšak je zdravý. Pri Mestskom úrade ide o rozsiahlejší projekt, kde sa buduje nový cyklochodník a tiež i nové odstavné plochy. V tomto prípade bolo nevyhnutné odstrániť dreviny, ktoré zasahovali do týchto plôch. Neznamená to, že sa rúbe „hlava-nehlava“, ale skutočne len to najnevyhnutnejšie, ale keďže ide o rozsiahlejší projekt, išlo i o viac stromov. V prípade rekonštrukcie parkoviska nedôjde do stretu so žiadnymi drevinami. To, že padajú šišky a ihličie naozaj nie je dôvod na výrub. Listnaté stromy tiež nie sú pri parkoviskách vždy žiadané, pretože v čase medovania padá lepkavá tekutina zo stromov, ktorá oveľa viac znepríjemňuje život šoférom. Avšak všetky stromy, najmä v dnešnej dobe, keď je diametrálne viac áut ako bolo kedysi, zachytávajú prach a hluk. V prípade doplňujúcich informácií ma kľudne kontaktujte priamo na tel.č. 0905/889 324.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: tibor - 15. október 2018
Prosím o odpoveď pani starostky, v akom štádiu sú jej minulé volebné sľuby, či už za mesto alebo TSK. Lidl v Starej Turej stále nemáme, namiesto toho chodíme nakupovať do NM prípadne do Myjavy po ceste na ktorej už zahynul nejeden občan Starej Turej. Spolu zo županom ste pred rokom sľubovali, že ju v celej dĺžke zrekonštrujete. To že tu nemáme Lidl je len neschopnosť mesta sa dohodnúť s reťazcom, v NM sa už pripravuje výstavba 2 predajni, na Myjave nové obchodné centrum a v starej turej skapal pes. Cyklotrasa spolu s chodníkom po Hurbanovej až k Elsteru nám tiež nestojí, namiesto toho chodíme po dezolátnom chodníku vedúcemu k Chirane a ďalej už len po blate. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vážený pán Tibor,
1. Áno v Starej Turej nemáme LIDL – zatiaľ. V minulom volebnom období sme boli "mesto s nedostatočnou kúpnou silou." LIDL však prehodnotil svoje stanovisko a už tri roky rokujeme so zástupcami, žiaľ bez konečného výsledku. Najskôr sme urobili všetko preto, aby sme získali areál bývalej priemyslovky do majetku mesta. To sa nám v auguste 2018 podarilo. O tomto priestore sme hovorili aj ako o priestore pre LIDL. S týmto návrhom zástupcovia odišli na riaditeľstvo do Nemecka. Pán riaditeľ povedal, zle - je to ďaleko od hlavnej cesty (N. Mesto n/V. – Myjava). Požaduje výslovne 8.000 m2 pri tejto ceste, najlepšie pri kotolni. Rokovania naďalej pokračujú.
2. Rekonštrukcia cesty od N. Mesta n/V. do Myjavy je v pláne opráv cez prostriedky EÚ. Prebieha verejné obstarávanie (opakované), nakoľko sa jeden z uchádzačov v prvom kole odvolal. Nemáme možnosť urýchliť, len čakať úspešné ukončenie verejného obstarávania.
3. S výstavbou cyklotrasy sa začalo v rámci projektu Rekonštrukcia vnútrobloku ul. SNP a Hurbanova Stará Turá z vlastných finančných prostriedkov. Následne zahajujeme projekčnú prípravu celej stavby cyklochodníka až k spoločnosti ELSTER Honeywell. Hľadáme spôsob finančného krytia tohto chodníka.
V prípade konkrétnejších informácií a záujmu nahliadnuť do podkladov, nás môžete hocikedy osobne kontaktovať.

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Otázka od: Janko - 10. október 2018
Pozeral som na stránke mesta zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov, ktorí by mali byť abecedne uposriadaní aj na volebnom lístku. Prečo sú vo volebnom obdvode 3 - Topolecká a Súš zle usporiadané dve mená ? Je to v poriadku, keď písmeno H je pred písmenom D ? Opravte to. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
administratívnu chybu na webovej stránke sme odstránili.

Mgr. Ľubica Klimáčková, správne oddelenie MsÚ

Otázka od: Marianna Ambrušová - 10. október 2018
Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou. Ako matka malého syna sa chcem opýtať, či by nebolo možné zvýšiť teplotu bazéna na plavárni, uvítala by som (a verím, že je nás viac) aspoň jeden deň v týždni teplejšie kúpanie, čím by sa vytvoril priestor pre deti a teplomilnejších plavcov. Mnoho mojich známych chodí s tohto dôvodu na plaváreň na Myjavu. Myslím, že naša plaváreň si zaslúži väčšiu návštevnosť, a týmto by určite oslovila rodiny z malými detmi :) S pozdravom

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ambrušová,
o vyjadrenie sme požiadali priamo správcu plavárne. Jeho odpoveď prinášame nižšie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň,
teplotu vody na plavárni, resp. v bazéne rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. I na základe nej chodia pracovníci hygieny na pravidelné kontroly, brať vzorky a merať teplotu vody. V prípade, že by sme porušili vyhlášku, mohla by byť obmedzená prevádzka bazéna. Bazény s povolenou vyššou teplotou sú evidované ako detské, neplavecké a oddychové bazény.

Miloš Minárech, MŠA Stará Turá

Otázka od: Martin - 4. október 2018
Dobrý deň. Dnes 4. októbra 2018 by malo byť zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na úradnej tabuli na webe som nenašiel zverejnenú pozvánku. Už sa pozvánky nebudú zverejňovávať ?

Odpoveď: Dobrý deň,
pozvánka je zverejnená. Odkaz na link https://www.staratura.sk/resources/File/40-zas-mszpoz.pdf. Pozvánky sa zverejňujú vždy v sekcii úradná tabuľa a vždy na dobu určitú.

Mgr. Ľubica Klimáčková, správne oddelenie MsÚ

Otázka od: jan michalec - 4. október 2018
Dobrý deň, 1. Sú informácie na úradnej tabuli, ktorá je pri vstupe na mestský úrad obsahovo vždy totožné s informáciami, ktoré sú uverejňované na "elektronickej" úradnej tabuli, ktorá je súčasťou štruktúry webovej stránky mesta Stará Turá? 2. Ak nie, ktorá z týchto tabúľ je oficiálnou úradnou tabuľou mesta? 3. Je možné aby na úradnej tabuli na webe boli uverejňované všetky informácie tak ako sú uverejňované na úradnej tabuli pri vstupe na mestsky úrad, tak aby obe tabule v aktuálnom dátume boli obsahovo totožné? Ak nie sú tieto dve úradné tabule v aktuálnom dátume obsahovo zhodné, je to pre užívateľov mätúce.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michalec,
na úradnej tabuli sa zverejňujú všetky oznámenia a dokumenty v zmysle platnej legislatívy. Zverejňovanie úradných materiálov na úradnej tabuli a i na webovom sídle mesta upravujú viaceré zákony (napr. zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, zákon č. 71/1968 Zb. o správnom konaní... atď.) vo svojich ustanoveniach. O niektorých to zákon nehovorí, preto je na vôli autora písomnosti, či ju zverejní okrem webového sídla mesta aj na úradnej tabuli. Všeobecne však platí, čo je zverejnené na úradnej tabuli má byť identické s tým, čo je zverejnené v elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle mesta. Samozrejme včítane lehoty platnej na zverejňované dokumenty. Treba si však uvedomiť, že pojem webové sídlo je obsahovo širší, než úradná tabuľa.

Ing. Ján Volár, prednosta MsÚ

Otázka od: Martin I. - 25. september 2018
Dobrý deň. Premiéra filmu Pivnica, ktorý sa vo veľkej miere natáčal v Starej Turej je 27.9.2018. Neuvažuje sa, že by táto premiéra mohla ísť súbežne aj v Starej Turej ? Minimálne by nebolo zlé aspom, aby sa v DK Javorina premietal tento film. Neoslovíte tvorcov filmu alebo niekoho iného, či by preméra nemohla ísť v našom meste ? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Martin,
film Pivnica, ktorý sa natáčal i na Starej Turej určite bude zaujímať viacerých Staroturiancov. Slávnostnú premiéru mal 13. septembra a do kín bude uvedený 27. septembra 2018. Keďže naše kino nie je digitalizované, nie je možné film premietnuť z nosiča (DCP), ktoré distribútor filmu používa. Preto rokujeme s produkciou o možnosti premietnutia tohto filmu v Starej Turej. Jednoznačný prísľub producentky je, že film bude v Starej Turej premietaný, ale zároveň požiadala o trpezlivosť, keďže je dlhodobo odcestovaná a je potrebné vyriešiť technické záležitosti ohľadom premietnutia. Predbežne sme dostali prísľub na najskorší možný termín v novembri 2018.

Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina

Otázka od: Milan - 25. september 2018
Rád by som vedel, kedy začne vykurovanie bytových domov pod správou Technoturu z dôvodu výrazného ochladenia. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
spoločnosť TECHNOTUR, s. r. o. sleduje priemernú dennú teplotu, ktorú určuje vyhláška a keď teplota klesne pod 13 °C počas dvoch za sebou nasledujúcich dní, je povinný začať vykurovať. Táto skutočnosť už nastala, preto TECHNOTUR, s. r. o. dňa 24.09.2018 začal s vykurovaním mesta Stará Turá.

Jaroslav Filus, TECHNOTUR, s. r. o. Stará Turá

Otázka od: Stanislav Z. - 19. september 2018
Dobrý deň. Prosím o odpoved, z akého dôvodu bolo zmenené dopravné značenie so zmenou prednosti v jazde pri MSu, keď v smere od Paprade jazdí podstatne menel ľudí, ako z Hurbanovej ulice. Som presvedčený, že táto zmena podstatne znížila bezpečnosť na tejto križovatke, pretože pri jazde v smere od MSu na Hurbanovu ul. treba dať prednosť protiidúcemu vozidlu, ktoré však kvôli zákrute a plotu nevidieť a pri 50 km rýchlosti tohto auta hrozí dosť pravdepodobne kolízia. Počul som od mnoho ľudí z môjho okolia, že majú doslova strach jazdiť cez túto križovatku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Stanislav,
žiadosť o zmenu dopravnej situácie na ceste III/1211 (Ul. Podjavorinská), ktorá bola doručená na MsÚ, sme postúpili ešte v roku 2017 na VÚC Trenčín, nakoľko sa nejedná o miestnu komunikáciu a mesto Stará Turá nemá kompetencie pre riešenie dopravnej situácie. VÚC Trenčín spolu so svojim správcom Slovenskou správou ciest v Novom Meste nad Váhom situáciu na tejto ceste posúdili a na doporučenie Dopravného inšpektora z Nového Mesta nad Váhom došlo k zmene prednosti v jazde na križovatke Ul. Hurbanova a Ul. Podjavorinská.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 19. september 2018
Slnečný deň Vám prajem! Keď som čítal položenú otázku p. Juraja Z. k zákazovej značke na ulici Mýtnej pred "kruháčom", mal by som kompetentných priviesť k jednej situácii, keď som "ťahal za kratší koniec". Zo strany od kruháča je zákazová značka osadená. Vošiel som na parkovisko (vybudované na sídlisku Stred A1) od pripájacej ulice zo smeru Hurbanovej ulice. Keď som jedného motoristu na novo vybudovanom parkovisku upozornil, že mi ide v protismere pretože odbočil do "zákazu" z Mýtnej, tak odpoveďou bol úsmev z jeho strany. Po chvíľke som sa usmial i ja, keď mi povedal, že podľa predpisov cestnej premávky, prvá krížovatka ruší značku osadenú, pred ňou (to som mu dal za pravdu). Ulica do smeru, kde je zákazová značka priamo na začiatku ulice osadená, je ulica SNP - smerom k predajni Jednota. Vodič odbočil do druhej ulice - "p a r k o v i s k o", kde zákazová značka nie je (tu nastal ten môj úsmev). Dokonca z balkóna som videl vodiča, ktorý prechádzajúc opísaným spôsobom parkovisko, pokračoval po ulici SNP až po cukráreň. Ak by sa mala uvedená situácia riešiť, prosím o konanie komplexne, aby nedokonalé riešenia neprivolávali nezhody. Ďakujem za pochopenie a i v mene ostatných vodičov s pozdravom Kormoš.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Kormoš,
bohužiaľ tu ste sa stretli so známym javom a to "aroganciou vodičov a predpisov". Dotyčný, ktorý vošiel do protismeru pravdu nemá, pretože musí vojsť najskôr do zákazu až potom na parkovisko. Značky sú osadené správne a v tomto prípade, by sa jednalo o duplikovanie zákazovej značky pre svojvoľné porušovanie predpisov od nedisciplinovaných vodičov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Mirka - 19. september 2018
Dobry den, chcem sa spytat, ci a kedy sa nieco bude robit s parkoviskom pri nasom bytovom dome. Je v dezolatnom stave, nicime si auta parkovisko je sama jama zo stromov pada zivica, ihlicie, sisky. Kazdy den je ohrozene nase zdravie a majetok. Celorocne je parkovisko pod vrstvou ihlicia sisiek, na ktore ked naprsi je to velmi nebezpecne smyka sa to, na siskach si vykrucame nohy. Taktiez pozorujem v poslednom roku ze korene stromov, ktore su vysadene medzi parkoviskom a domom, poskodzuju chodnik, je cely popraskany a dokonca sa beton v niektorych miestach dviha. V roku 2013 sme si podali ziadost o odstranenie stromov a vysadbu nahradnych drevin no ziadost bola zamietnuta, par stromom odpilili konare a od tohto roku sa nic viac neudialo. Stromy su na mestskom pozemku ale ziadna starostlivost alebo udrzba zo strany mesta nie je. Ziadam kompetentnych o napravu. Dakujem Mirka

Odpoveď: Dobrý deň, pani Mirka,
rekonštrukcia je naplánovaná na tento rok. Zmluva je s dodávateľom až do konca roku 2018. Predpoklad však je, že do jedného mesiaca sa budú práce uskutočňovať i vzhľadom na to, že dodávateľ pracuje aj v iných častiach mesta. Keď vykoná prípravné práce, tak potom až v závere prídu na rad práce asfaltérske. Predpoklad je približne za mesiac. Čo sa týka stromov sme len "vykonávateľmi Rozhodnutí". Ako sama uvádzate stromy sme orezávali aj orezávame, nakoľko komisia určená na výruby stromov po obhliadke zamietla žiadosť o výrub. Takže nemáte pravdu čo píšete, že sa o zeleň nestaráme. Táto komisia je zriadená, aby vždy posúdila, či je nevyhnutné ten ktorý strom odstrániť a či dôvody na výrub sú opodstatnené. Ak by pochybila musela by niesť i následky svojich rozhodnutí. To už však hovoríme o prípadných pokutách od Inšpekcie životného prostredia, ktorá ich rozhodnutia kontroluje a stalo sa už, že i naše mesto pokutu dostalo. I preto si nemôžeme dovoliť výrub stromov svojvoľne a bez príslušného rozhodnutia len preto, že padajú šišky, ihličie... inde listy a prípadne i konáre.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Tomas J. - 19. september 2018
Dobry den, momentalne prebiehaju stavebne prace na Hurbanovej ulici. Chcel by som sa spytat kedy je planovane ich dokoncenie, aky je rozsah prac a ci by bolo mozne zverejnit ako bude vyzerat konecny projekt. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Tomáš,
predpokladám, že sa pýtate na stavebné práce ktoré sa začali na ul. Hurbanovej (pod Mestským úradom). Tieto stavebné práce realizované stavebnou firmou Cesty Nitra, a. s. pozostávajú z rekonštrukcie resp. výstavby nových komunikácií, parkovísk a chodníkov vrátane cyklochodníka budovaného v rámci stavby: „Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá“ na ktorú bolo vydané v roku 2017 právoplatné stavebné povolenie. Nakoľko predmetný projekt pozostávajúci z viacerých stavebných objektov je financovaný výlučne z finančných prostriedkov mesta Stará Turá, bolo potrebné jeho realizáciu rozdeliť na dve etapy výstavby. Dokončenie prvej etapy máme so stavebnou firmou Cesty Nitra, a. s. zmluvne dohodnuté do 15.12. 2018. Súbežne v rámci tejto etapy Technické služby, m. p. o. Stará Turá zrekonštruujú a rozšíria sieť verejného osvetlenia tohto vnútrobloku. Na jar 2019 chceme pokračovať realizáciou ostatných stavebných objektov pozostávajúcich z osadenia herných hracích prvkov pre vyššiu vekovú kategóriu detí do 15 rokov (výber a presné umiestnenie herných hracích prvkov, chceme ešte v priebehu zimných mesiacov s dodávateľom doladiť) a mobiliáru pozostávajúceho z osadenia parkových lavičiek a odpadkových košov vrátane sadových úprav a vysokej zelene z dôvodu vytvorenia tienistých plôch pre ostatné vekové kategórie obyvateľstva. Presný termín dokončenia druhej etapy závisí od lehoty dodávky a montáže herných hracích prvkov a dokončenie sadových úprav, ako aj od počasia v jarných mesiacoch. Na oddelení výstavby ÚP a ŽP je k nahliadnutiu k dispozícii celý projekt. Obsahom projektu nie je konečná priestorová vizualizácia vnútrobloku.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Martina Trúsiková - 10. september 2018
Dobrý deň, rada by som sa informovala, ako sa dá riešiť stále sa opakujúca situácia pri odpadových kontajneroch oproti bytovému domu 384. Každý mesiac sem niekto "neznámy", najlepšie za tmy vyvezie nadrozmerný odpad typu storočná pohovka, staré police, nábytok, momentálne je tam už tretí týždeň krásna mozaika "co starý dum dal"...včetne veľkej chladničky, kovových zárubní aj s kusom betónovej steny, matrace, koberce, obrovské plastové vrecia atď....všetko krásne namoknuté z dažďov. Chápem, že keď si to dotyčné prasa nezaplatilo /tie 4 eura za objednaný odvoz je naozaj závratná suma, "prečo neurobiť skládku keď ma nikto nevidí", je súčasť slovenskej genetickej výbavy, to už až tak nešokuje/, odmietne sa odpad vyviezť, ale čo ostatní obyvatelia, ktorí poctivo separujú odpad a snažia sa dodržiavať pokyny a poriadok.... My sa pozeráme na to z okna a nájdeme upozornenie na našich dverách, a pritom tento odpad pochádza vždy od tých, ktorí bývaju inde v okolí, včetne Kozmonautovej ulice, alebo od kutilov z okolitých garáží. Vlastne by tu pomohla asi len kamera, sledovanie a pokuty, nič iné ma nenapadá...ťažko sa dopátrať odkiaľ odpad pochádza, je to smutné, že toto urobí dospelý človek - úbohý lenivec.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Trúsiková,
tento stav a stále sa opakujúca situácia s neporiadkom v okolí kontajnerov verte, že trápi aj nás. Preto vyzývame vždy buď oznamom, alebo kontaktujeme domovníkov..., aby sme zistili pôvodcu odpadu a teda aj vinníka. Ďakujeme za tip, že by to mohli byť i obyvatelia z Kozmonautovej ul. Kolegyňa, čo má na starosti vývoz odpadu napísala výzvu, ktorú dáme tiež aj obyvateľom rodinných domov a veríme, že sa majiteľ odpadu prihlási, nakoľko skutočne ide o sumu cca 7 € za odvoz takéhoto odpadu. Veľakrát dotyčný možno ani nevie, že treba tento odvoz nahlásiť a takýmto spôsobom dôjde k náprave. Požiadame Vás o trpezlivosť a možno aj súčinnosť pri doriešení tohto prípadu.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Marek Somr - 10. september 2018
Dobrý deň chcel by som sa spýtať či mesto neplánuje opravu chodníka na ul. SNP od škôlky. Myslím si že by si zaslúžil už opravu :-) bo je to zážitok v zime odhrnať sneh po tých hrboloch. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dobrý deň,
chodníky, ktoré sa určia k rekonštrukcii schvaľuje komisia MsZ pre výstavbu, územný plán a dopravu. Na komisii sa vždy odsúhlasí zoznam chodníkov, ktoré sa v tom ktorom roku realizujú. Nevieme presne, ktorý chodník ste mysleli nakoľko všetky, ktoré nie sú opravené alebo rekonštruované sú v horšom technickom stave. Ak sa jedná o chodník od Z-tka smerom k pešej zóne, tak je v zásobníku na rekonštrukciu, avšak teraz Vám nevieme povedať, či sa dostane do plánov rekonštrukcií pre budúci rok.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Zuzana - 10. september 2018
Prosim vas, preco nesvietia lampy v meste? uz dlhsi cas pozorujem, ze po meste je vypnute osvetlenie. Ked idem vecer z prace, nieje to sranda, ked si nevidi clovek pod nohy. Tento stav uz trva dost dlho! A este ma zaujima, preco sa cely rok nestrihal zivy plot v skolke pri cukrarni? plot vyzera hrozne, pada uz na auta, a neviem ci si to este nikto nevsimol, dopravnu znacku, ktora ukazuje smer cesty, nieje vobec vidiet medzi konarmi,navyse je uz aj dost vyblednuta. Clovek, ktory cestu nepozna, nevidi na znacku, kde je jednosmerka. Caka sa na to, kym sa tam stane nehoda? dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň, pani Zuzana,
čo sa týka výpadku osvetlenia, tento problém sme ozrejmili v odpovediach nižšie. Výpadky boli spôsobené vplyvom búrok, ktoré odstavili GSM sieť a Cboxy. Po oprave sa vzniknutá situácia plne odstráni. Živý plot v škôlke má na starosť pán školník, avšak pri prácach so sťahovaním druhej škôlky, ostal tento živý plot neostrihaný. Strihanie sa bude realizovať v najbližšom období. Dopravnú značku sme vymenili a zároveň ďakujeme za upozornenie.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: iveta - 10. september 2018
Chcem sa spýtať prečo svetlá na Hurbanke bud nesvietia pri hornej školke a ihrisku a tento týžden ked ich konečne zasvietili zase nesvietia pri škole na Hurbanke. Sa šetrí, alebo človek aby sa bál ísť s a do roboty, robíme na smeny nie len ráno. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
chceme sa ospravedlniť občanom za dočasné výpadky a poruchy na verejnom osvetlení, ktoré boli zapríčinené vplyvom búrok, ktoré zasiahli i naše mesto. V niektorých prípadoch a to najmä v sídlisku Z-tko a jeho okolí došlo k výpadkom napätia, čo odstavilo celú GSM sieť a tým sa Cbox, ktorý riadi rozvádzače nespustil, takže systém verejného osvetlenia v týchto rozvádzačoch nefungoval správne, resp. prerušovane sa spúšťal a vypínal. Doslova takpovediac na „heslo“. Vzniknutú situáciu riešime s dodávateľom, ktorý nám bezodplatne dané Cboxy vzal na reklamáciu a dočasne sa do rozvádzača osadil súmrakový spínač, ktorý sa musí ručne prestavovať a ladiť. Je to však dočasná situácia, ktorá sa po oprave Cboxov odstráni. Za pochopenie a trpezlivosť vopred ďakujeme.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: pavol - 10. september 2018
Dobry den.Chcem sa opytatpreco poulicne osvetlenie okolo tzv.Zetka vecer nesvieti,ci uz je to od potoka,alebo od skolky.Je to zamer,alebo?Ked svieti,tak sa zapina neskoro a vacsinou len 1strana ,alebo nesvieti vobec. Dakujem Pavol

Odpoveď: Dobrý deň,
chceme sa ospravedlniť občanom za dočasné výpadky a poruchy na verejnom osvetlení, ktoré boli zapríčinené vplyvom búrok, ktoré zasiahli i naše mesto. V niektorých prípadoch a to najmä v sídlisku Z-tko a jeho okolí došlo k výpadkom napätia, čo odstavilo celú GSM sieť a tým sa Cbox, ktorý riadi rozvádzače nespustil, takže systém verejného osvetlenia v týchto rozvádzačoch nefungoval správne, resp. prerušovane sa spúšťal a vypínal. Doslova takpovediac na „heslo“. Vzniknutú situáciu riešime s dodávateľom, ktorý nám bezodplatne dané Cboxy vzal na reklamáciu a dočasne sa do rozvádzača osadil súmrakový spínač, ktorý sa musí ručne prestavovať a ladiť. Je to však dočasná situácia, ktorá sa po oprave Cboxov odstráni. Za pochopenie a trpezlivosť vopred ďakujeme.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Juraj Z. - 6. september 2018
Chcem požiadať o doplnenie zákazovej značky na Mýtnej ulici - Zákaz odpočenia do ľava od Myjavy pred kruháčom. Od kruháču od Nového Mesta nad Váhom je umiestnená značka zákaz odpočenia do prava, ale v opačnom smere chýba. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Juraj,
chýbajúcu značku sme už urgovali na Správe ciest TSK. Značka bude v najbližšom období osadená.

Jaroslav Martinus, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jarmila Majtásová - 6. september 2018
Prosím, chcem sa spýtať, kto má správu nad cintorínom,komu sa sťažovať , opýtať ... Platím nie malý poplatok za hrobové miesto, lebo sme "mesto".No keď prejdete po dedinách, tak tá starostlivosť je o niečom inom a už vôbec nehovorím o mestách v okolí.Dnes som zažila infarktový stav,lebo keď som prišla k hrobu a videla tú spúšť čo tam bola, bolo mi všelijako. Každý má právo urobiť,opraviť a upraviť si svoj hrob. Vloží do toho nemalé financie a stará sa aby to miesto bolo dôstojné. Nad hrobom manžela je dvojhrob, ktorý si asi dali vyčistiť. Neviem, či to robila firma, alebo niekto iný, ale ako vyzerali hroby okolo bolo strašné niečo. Videla som v nemenovanej dedine ako to robila slušná firma. Rozložili fóliové plachty, potom začali brúsiť,keď dorobili tak čo zašpinili si upratali a okolie vyčistili vodou. Tu na našom cintoríne si zrejme robia čo chcú, lebo nie sú kontrolovaní nikým a ničím. Viem, že tam nebude niekto stáť, ale je to priestor neuzavretý, nebolo by dobré sa zaujímať občas čo sa tam deje? Bohu ďakujem, že nemáme urnu, lebo po tej super kosbe to je zašľahané trávou, pokosené nedôsledne a kto tam nejde často, tak má stále znečistený pomník. Ďakujem za odpoveď, verím, že sa ja , ale aj ostatní ľudia dozvieme to, čo nás zaujíma a trápi.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Majtásová,
kosenie cintorínov zabezpečujú Technické služby mesta Stará Turá. Podľa cintorínskeho poriadku, by si však mali pozostalí udržovať 30 cm okolo svojich hrobov sami. Je to zahrnuté aj v zmluvách o nájme. V minulosti sa to dodržiavalo vždy. Z toho dôvodu sa nestávalo, že by boli hroby zašpinené pokosenou trávou, nakoľko si ľudia poväčšine vykosili trávu ručnými kosákmi. Od doby keď sa začalo kosenie krovinorezmi sme sa tejto úlohy ujali my, pretože nie každý si svoju povinnosť splnil a ostávalo medzi hrobmi aj veľa nepokoseného. Avšak takéto kosenie má tú nevýhodu, že keď pracovník akokoľvek dáva pozor vždy dôjde k znečisteniu pomníka a obrúb od pokosenej trávy. Tráva však po uschnutí ide ľahko pozametať. Nie je v našich silách, aby sme stíhali s našim počtom zamestnancov čistiť ešte aj pomníky. Je to skutočne nereálne, nakoľko evidujeme na cintoríne okolo 4000 hrobových miest. Preto by aj tu mala fungovať "spolupráca" medzi Technickými službami a nájomcami hrobových miest. Vo veľkej miere to aj tak je.
Čo sa týka rekonštrukcií náhrobkov a hrobových miest, je to znovu o ľuďoch. Ten čo si objednáva túto službu by mal mať minimálne morálnu zodpovednosť za firmu, ktorá takúto rekonštrukciu zabezpečuje. Je skutočne veľmi ťažké a dosť i finančne nákladné uzavrieť cintorín na Ul. Husitskej a teda je oveľa väčšia anonymita tých, ktorí častokrát prichádzajú realizovať rekonštrukciu až v poobedných hodinách a teda o všetkých ani nie je prehľad.
Avšak keďže k takémuto neporiadku došlo na hrobe, ktorý je vo Vašom susedstve musíme sa obrátiť priamo na pozostalých tohto hrobového miesta. Preto Vás poprosím dajte nám vedieť presne o ktorý hrob išlo a my sa pokúsime skontaktovať s pozostalými a zjednať nápravu. Ozvite sa nám prosím na tel. č. 0905 / 889 324.
Vďaka za pochopenie.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Miroslav H - 5. september 2018
Dobrý deň Chcel som sa spýtať či a v akom štádiu sa nachádzajú intenzívne rokovania s reťazcom LIDL o umiestnení prevádzky v Starej Turej.Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dobrý deň, pán Miroslav,
rokovania naďalej pokračujú. Spoločnosť LIDL zatiaľ neodsúhlasila ponúkaný pozemok.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Zuzana - 28. august 2018
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či nie je možné znížiť hlasitosť miestneho rozhlasu na Hurbanovej ulici (pri spodnej škole, škôlke), nakoľko aj pri zatvorených plastových oknách je príliš hlasný. Najmä maličké deti ruší pri spánku. veľmi pekne ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Zuzana,
hlasitosť mestského rozhlasu je možné mierne korigovať len celkovo. V jednotlivých miestach v meste to možné nie je. Skúsime hlasitosť mierne upraviť, avšak nemôžeme to urobiť na úkor zrozumiteľnosti, ktorá je tiež závislá na hlasitosti mestského rozhlasu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Rado - 28. august 2018
Dobry den, rad by som sa spytal kompetentnych,kedy sa zacne konecne v tomto meste riesit parkovanie aut na chodnikoch?Dnes (22.8.2018 o 16:30h) parkovisko za "zetkom" poloprazdne a vodici parkuju auta na chodnikoch pri skolke,nakolko je tam tien a mamicky s kociarmi nech chodia po slnku.Pokial si dobre pamatam,tak pri parkovani na chodniku ma zostat 1,5 metra volneho.Ale logika soferov je taka,co ma po chodcoch,hlavne ze si dam svoje auticko do chladku,ved aj tak mi nikto nic nespravi.Kedy sa zacne toto riesit?

Odpoveď: Dobrý deň, pán Rado,
v čase spracovávania odpovede 25.8.2018 o 17:45 hod., sme vykonali na uvedenom mieste kontrolu. Zistili sme, že na parkovisku za „zetkom“ bolo voľných desať miest. Ďalej sme zistili, jedno vozidlo parkujúce tak, že zasahovalo do zákonom stanovenej šírky voľného chodníku (parkovanie na chodníku v zmysle zákona o cestnej premávke č. 8/2009, § 25) 1,5 m o 5 – 10 cm. Toto vozidlo sme neriešili. Ostatným vodičom vozidiel, ktoré významne (viac ako 30 cm) zasahovali do zákonom stanovenej šírky voľného chodníku, sme za stierač umiestnili predvolanie k doriešeniu priestupku pre neprítomnosť vodiča. Ďalej budú riešení v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch. V prípade, že naše opatrenia nebudú postačovať, budeme vec riešiť v spolupráci s kompetentnými oddeleniami MsÚ a ostanými vecne a miestne príslušnými inštitúciami.

MsP Stará Turá

Otázka od: Ing.J.Revayova - 28. august 2018
Dobry den! Dna 21.8.2018 i nasledujuce rano postrekoval pracovnik Technickych sluzieb mesta odvodnovaci jarok pri potoku. Ked sme sa pytali, kto to rozkazal, povedal ze p.Vrablova. Dovolim si Vas upozornit, ze Technicke sluzby nemaju co robit v tejto casti mesta chemicke postreky, pretoze tento usek cesty patri pod Slovensku spravu ciest (nie mesto), a potok je v sprave Povodia Vahu, zavod Piestany. Viem to presne, pretoze ich kazdorocne nahaname kvoli upratovaniu cesty a koseniu buriny okolo potoka. Najhorsie je, ze dotycny pracovnik striekal takym sposobom, se mu chemikalia doslova " frcala" do potoka. Potom mesto zakazuje pouzivat vodu z potoka, vraj tam kapu ryby. Ak tam este nejake chudery plavaju, tak sa zamyslite, od coho kapu. Tento potok, odkedy bol " regulovany" a rozsirene koryto na Druzstevnej ulici, ma nizky prietok vody. Ryby tu maju malo prirodzenych ukrytov. Tie, ktore tu nasadzaju pred 16.4. kazdy rok, su krmene "zmeskou" ako brojlery a vychytane behom par dni, lebo cakaju na svoje krmenie. Ved je to "Kocurkovo". Tento rok nie je nizsi prietok ako po ine roky, na tento mesiac celkom normalny. Zijem tu uz 50 rokov, takze viem, o com hovorim. Polievat v mimimalnom rezime budeme, kedze Tenisovy klub polieva vodou z potoka niekolkokrat denne, aby sa pani tenisti "nezaprasili". Ako oddelenie zivotneho prostredia sa pridite prosim pozriet, ako vyzera pozemok (pravdepodobne mesta Stara Tura) za potokom na Druzstevnej ulici. Povodie Vahu sa "stara" o 5 m od kraja potoka. Aj ta "starostlivost" je velmi pofiderna. Ci je zvysok, plny potkanov a buriny??? Aj to je mesto Stara Tura, aj to je intravilan. Dnes rano, 22.8.2018 ten isty pracovnik Technickych sluzieb postriekal bez nasho vedomia burinu okolo obrubnika nasho domu. Problem je v tom, ze su tam zelene kriky, ktore pri jeho style striekania budu tiez zasiahnute, lebo su tesne nad obrubikom. Mesto nam tu nekosi, nic nevysadza a zameta 1x rocne. Technicke sluzby uz zabudli, ze najlepsi herbicid je motyka! Ich pracovnik sa pochvalil, ze takto postriekali uz cele mesto. Preco sa obcanov nikto nepyta, ci si to zelaju. Preco si nicime zivotne prostredie? Nie je v meste uz dost chorych na rakovinu a rezpiracne choroby?

Odpoveď: Dobrý deň, pani Revayová,
súhlasíme, že burinu, ktorá rastie pri krajniciach ciest je veľmi ťažké odstrániť. Je pravda, že najekologickejšie by bolo ju "vyšintovať motykami" - aj to robíme, ale každý kto vlastní záhradku vie, že burinu akoby pohnojil a narastie opäť znova. Pokiaľ sa vystihne správny čas a burina sa postrieka (postreky, ktoré nakupujeme vždy preverujeme, aby boli schválené a spĺňali povolené normy) je to na omnoho dlhšie obdobie, pokiaľ znova narastie, príp. sa zničí úplne.
Ani my túto činnosť neobľubujeme, ale je to momentálne najúčinnejší postup ako sa zbaviť zaburinených miest okolo ciest. Pracovník, ktorý postrek vykonáva je zaškolený a poučený. Snaží sa postrek vykonať v čase keď nefúka a veľmi zodpovedne priamo na burinu. Určite postrek nevykonáva tak, aby chemikália "frcala" do potoka ako píšete. Názory občanov (ako aj na iné problémy) sú vždy veľmi protichodné. Niekto kto videl naše pracovníčky, ktoré odstraňovali burinu motykami volali na Mestský úrad, že prečo vykonávajú nezmyselnú činnosť, prečo sa to jednoducho nepostrieka. Avšak nie vždy je na to vhodné obdobie. Musíme vystihnúť obdobie, aby nepršalo, nakoľko postrek musí rastlina naťahať do koreňa, aby bol účinný a nemuselo sa postrekovať viac ako je nutné.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Lenka H - 23. august 2018
Dobry den. Chcela by som sa opytat preco sa chodnik pri hlavnej ceste na Hurbanovej ulici 139 oproti Angore a Zakladnej skoly iba vyasfaltoval pricom vsetky ostatne chodniky sa vydlazduju. Taketo vyasfaltovanie chodnika nie je stastne riesenie, hlavne v takychto horucavach, asfalt sa ludom lepi na topanky :( Obyvatelia tohto sidliska si zasluzili vydlazdeny chodnik iba z jednej strany? ( od skolky ) Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Lenka,
na podobný typ otázky sme už odpovedali. V danom priestore bola v minulom roku realizovaná líniová stavba „Rekonštrukcia plynovovdov Stará Turá, ul. Štúrova - Dibrovova, 2. sc - UO00633“, ktorú realizovala pre spoločnosť SPP distribúciu, a. s. dodávateľská firma f. Compact – Gas, s. r. o. V podmienkach rozkopávkového povolenia bolo stanovené, že: „po ukončení realizácie rozkopávky je žiadateľ povinný dotknutú lokalitu uviesť do pôvodného stavu a stavu vyhovujúceho požiadavkám legislatívy platnej v oblasti odpadového hospodárstva a štátnej ochrany prírody a krajiny“. Ako povrchová úprava bol navrhnutý asfaltobetón v celej šírke chodníka.
SPP distribúcia, a. s. na rokovaní s mestom odmietla realizáciu spätnej úpravy rozkopávky, teda chodníka, zo zámkovej dlažby. Ponúkli mestu, aby zrealizovalo uloženie zámkovej dlažby prostredníctvom Technických služieb s príspevkom SPP distribúcia, a. s. cca 2000 € . Finančné náklady mesta na realizáciu chodníka s touto úpravou boli vyčíslené na cca 15 000 €, ktoré však už v rozpočte mesta neboli zahrnuté. Navyše mesto by tak prebralo zodpovednosť za rozkopávku, na ktorú je SPP distribúcia, a. s. v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinná garantovať záruku na vykonané práce v rámci rozkopávky po dobu 5-tich rokov odo dňa prevzatia rozkopávky MsÚ Stará Turá.

Bc. Radovan Morávek, odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ

Otázka od: Jana Redajová - 22. august 2018
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by sa nedalo dať vypuklé zrkadlo na stĺp, kvôli bezpečnosti ľudí na zákrute, hneď za tabuľou Trávniky. Bývame tam chvíľu a bola som svedkom troch ľahkých zrážiek áut. Vodiči nevidia kvôli plotom, ktoré sú zakryté , čo chápem, lebo každý chce mať súkromie na svojom pozemku. Je nutné podať nejakú oficiálnu žiadosť? Na tomto elektrickom stĺpe je značka, ktorá už neplní svoju funkciu a každú chvíľu odpadne, myslím si, že zrkadlo by tam mohlo byť tiež. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Redajová,
požiadavku na osadenia dopravného zariadenia ako je aj dopravné zrkadlo, schvaľuje príslušný dopravný inžinier (dopravný inšpektorát NM). Mesto Stará Turá si musí dať vypracovať dopravný projekt, ktorý následne dopravný inžinier schváli alebo neschváli. Tento celý proces začína vtedy, keď Vašu žiadosť odporučí komisia MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu. Na začatie konania pre osadenie zrkadla na miestnej komunikácií, je teda potrebné napísať a doručiť oficiálnu žiadosť na mesto Stará Turá.

Jaroslav Martinus, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Alena Kolnikova - 21. august 2018
Prosim vas, viackrat som uz pocula, ze mesto by chcelo v buducnosti prerabat byvaly internat na byty. Je to pravda?kedy by mohol byt zaciatok prerabky, resp. kedy by mohla byt prerabka dokoncena? da sa potom niekde pozriet aj projekt, ako by mali byty vyzerat? myslim, ze v Starej Turej je velky nedostatok bytov a obcania by privitali, keby to bolo riesene co najskor. dakujem za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň, pani Kolniková,
v súčasnej dobe prebiehajú rokovania a majetkoprávne vysporiadanie ďalších časti areálu bývalej SPŠE v prospech mesta Stará Turá. Následne po ukončení všetkých procesných úkonov, bude celý areál bývalej SPŠE posúdený a riešený ako komplexný projekt.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jarmila - 17. august 2018
Rada by som chcela vedieť, kto dovolil parkovnie áut na Jiráskovej ulici na tráve. Kontroluje to mestská polícia ? Tuším sa tam prerába parkovisko, ale toto nie je dôvod aby tu parkovali a ničili trávnik. Určite im to takto vyhovuje, keďže majú autá v tieni pod stromami na tráve. Ľahko sa môže stať, že si na to zvyknú a aj po dorobení parkoviska tu budú parkovať. Nevadí to fakt nikomu ? Chcerm požiadať o nápravu.

Odpoveď: Dobrý deň, p. Jarmila,
na podobnú otázku sme už odpovedali. MsP tolerovala parkovanie vozidiel na vami uvedenom mieste výhradne iba v čase rekonštrukcie parkoviska. V čase spracovávania odpovede na vaše otázky (14.8.2018, 17:00), bola rekonštrukcia dokončená a neboli zistené parkujúce vozidlá na trávnatej ploche na Ulici Jiráskovej a Dibrovovej. Ďalej budeme dohliadať na dodržiavanie ochrany zelene na týchto miestach.

MsP Stará Turá

Otázka od: Michal - 17. august 2018
Dobrý deň, 22.12.2017 som Vám posielal dotaz a otázku na riešenie parkovania na ul. Hurbanovej s tým, že autá parkujú v hranici križovatky a znižujú bezpečnosť cestnej premávky pri vychádzaní na hlavnú cestu. Mám už dosť Vašich výhovoriek a tzv. návrhov riešení, predvolaní vodičov, pokút zo strany MsP (rád by som vedel koľko ich udelili od decembra 2017 za toto parkovanie), keďže sú neefektívne, opatrenia nerealizované a nenechám si tým ohrozovať seba ani svoju rodinu v aute. Zhruba pred 2 týždňami som išiel po hlavnej Hurbanovej ulici (rýchlosťou asi 45 km/h keďže človek musí dávať pozor na každej križovatke na vychádzajúce autá) keď mi do cesty z križovatky od ulici Mierovej vyšlo auto do môjho pruhu tak, že sme sa skoro zrazili - zabrzdili sme od seba možno 30 cm, nakoľko absolútne nemohol vodič vidieť či niečo po hlavnej ceste ide keďže z každej strany stáli autá v križovatke a jediná jeho možnosť ako vidieť premávku je ísť na cestu. Podobné sa mi stalo 2.8.2018 znovu od ulice Mierovej keď vychádzalo auto na hlavnú cestu, ale našťastie ma zbadalo skôr len už bolo v polovici jazdného pruhu. Ak sa mi raz stane nehoda na tejto ceste z dôvodu takéhoto parkovania áut v križovatke verte tomu, že nebudem viniť vodiča, ktorý vojde do cesty, ale pracovníkov MsP, a zodpovedných pracovníkov MsP z nečinnosti mesta nakoľko nevie zabezpečiť riadne parkovanie a výjazd áut z križovatiek a neefektívne riešenie tejto situácie. Chcem od Vás reálne riešenia ako zabezpečíte zákaz parkovania v hranici križovatiek. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, p. Michal,
dňa 6.8.2018 zasadala Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu, kde bol schválený návrh na úpravu vodorovného značenia a v prípade potreby aj osadenie zrkadiel na Ulici Hurbanovej. Projekt bude zahŕňať riešenie situácií, ktoré opisujete vo svojej správe z 2.8.2018. Po zrealizovaní projektu bude MsP dohliadať na dodržiavanie vodorovného značenia.

MsP Stará Turá

Otázka od: Milan Durec - 17. august 2018
Chcel by som sa mestskej polície spýtať kedy začne riešiť parkovanie na trávnatých plochách na Hurbanovej ulici,pri bytovom dome 125 z hornej strany od Salaša,obyvatelia domu si každoročne plochy na jar upratujú,nečinnostou mestskej policie takto dávame priestor bezohladným vodičom. Dlhodobé neriešenie vypovedá o práci našej polície.

Odpoveď: Dobrý deň, p. Durec,
parkovanie na trávnatej ploche pri bytovom dome č. 125, rieši MsP priebežne. Naposledy boli zaevidované dva priestupky na uvedenom mieste, zo dňa 12.8.2018 o 04:10 a 11:55. Priestupky boli riešené v zmysle zákona o priestupkoch č.372/1990 Zb.

MsP Stará Turá

Otázka od: Martin - 17. august 2018
Dobrý deň. Na Dibrovovej ulici sa prerába parkovisko a chodníky. Vysvetlite mi, prečo sa dovolilo alebo možno nedovolilo parkovať autám na trávniku pri bytovom dome na Dibrovovej ulici. Čo je to za nápad ? Zelene nám ubúda a treba ju zničiť parkovaním áut. Prečo si napr. autá nezaparkujú na Jiráskovej ulici z vnútra alebo sa mohlo dovoliť na daný čas povoliť parkovať na Jiráskovej ulici smerom od Chirany ku kruháču alebo parkovanie pri Lipe..... Možností je dosť ale jednoduchšie je parkovať rovno pod "nosom". To nikomu takto nevadí, že sa niči zeleň. Choďte sa tam pozreť večer, keď tam parkuje cca 10-15 aút. Môžete mi dať k tomuto stanovisko ? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP tolerovala parkovanie vozidiel na vami uvedenom mieste výhradne iba v čase rekonštrukcie parkoviska. V čase spracovávania odpovede na vaše otázky (14.8.2018, 17:00), bola rekonštrukcia dokončená a neboli zistené parkujúce vozidlá na trávnatej ploche na Ulici Jiráskovej a Dibrovovej. Ďalej budeme dohliadať na dodržiavanie ochrany zelene na týchto miestach.

MsP Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 17. august 2018
Dobrý deň, chcem sa opýtať či tento prázdninový čas nie je vhodný na opravenie napínacích drôtov na oplotení ihriska , ktoré je na viacerých miestach prasknuté a ochranná sieť tam len visí. Ďalej by bola dobré vymeniť na jednej futbalovej bránke poškodenú sieť. A ešte jeden postreh , na kamennej tribúne som si všimol fľaše od alkoholu , keďže tam vídavam sedávať len mládež pod 18r, bolo by ideálne keby tam sem tam mestská polícia išla pozrieť večer, keďže naša mládež asi využíva to že tam nie je žiadne osvetlenie a nie je tam dobre vidieť ani s kamery čo je pri ihrisku umiestnená. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Miroslav,
napínacie drôty sme opravili, taktiež budú postupne vymenené poškodené siete na bránkach.
MsP vykonáva kontroly na uvedenom mieste za tribúnou námatkovo, niekoľkokrát vo večerných, aj nočných hodinách. V prípade zistenia požívania alkoholických nápojov osobami maloletými, resp. mladistvými, rieši vec v zmysle zákona o priestupkoch a v spolupráci so sociálnym oddelením MsÚ.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST
MsP Stará Turá

Otázka od: Valekova - 13. august 2018
Dobry den, chcela by som sa opytat ci nebudete opravovat detske ihrisko pri bille a tescu. Chodi tam vela deti a je tam momentalne pokazeny kolotoc a chyba tam tiez jedna hojdacka.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Valeková,
dané ihrisko budeme pravdepodobne tento týždeň dávať do poriadku. Bolo tam pokazené ložisko, ktoré sme museli objednať a nakoľko išlo o špeciálny typ, ktorý nebol na sklade, musíme čakať. V tomto týždni dodávateľ prisľúbil jeho dodanie, takže následne by sme to i s húpačkou opravili.

Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST

Otázka od: Michaela Gregorova - 10. august 2018
Dobry den,neplanuje sa v Starej Turej otvorenie jasiel?dakujem

Odpoveď:
Dobrý deň.
Zriadením detských jasieľ sa mesto zaoberalo naposledy tento rok pri aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na rok 2018 – 2021. Podľa tohto plánu mesto uskutoční najskôr prieskum záujmu rodičov o túto službu, pretože vybudovanie a prevádzkovanie takéhoto zariadenia je finančne náročné a aj poplatky za službu v detských jasliach sú rádovo vyššie ako za materskú školu. Podľa výsledkov prieskumu mesto podnikne ďalšie kroky. Takúto službu môže zriadiť aj mesto ako verejný poskytovateľ alebo súkromný subjekt ako neverejný poskytovateľ.

Mgr. Ivona BARBUŠINOVÁ
Sociálne oddelenie, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anna Alušicová - 8. august 2018
Chcela by som sa spýtať kedy je v pláne oprava cesty pri pekárni Matejíkovcov. Pretože ked prší je problém tadiaľ prechádzať najmä vtedy ak sa tam postaví viac aut a cez zimu je tam klzisko ktoré je nebezpečné hlavne pre nás starších.Tie jamy sú tam už dlho a zasýpaným len štrkom to nie je riešenie.Dakujem.

Odpoveď:
Dobrý deň.
Cesta nie je až tak dezolátna (sem tam malá jamka). V zlom stave je práve odstavná plocha, ktorú vodiči najprv vyjazdili v tráve, a keďže tam zostalo skôr blato, tak sa táto časť, predtým trávnika, zasypala štrkom a tu keďže podklad nie je pevný ale hlinový, tak sa z času na čas spravia jamy, ktoré sa priebežne zasýpajú. Majitelia pekárne majú priestor pre parkovanie zákazníkov v prenájme a majú zámer vybudovať na vlastné náklady odstavné parkovisko, takže by sa situácia zlepšila. Nakoľko však ide o súkromnú investíciu, nevieme s určitosťou povedať, kedy sa bude realizovať.

Technické služby Stará Turá

Otázka od: Martin M. - 7. august 2018
Dobrý deň,chcem sa spýtať na opravu chodníkov v Starej Turej.Neviem pochopiť,prečo sa neopravujú chodníky pri sídlisku Z,kde býva množstvo, ludí a každý deň chodíme po polorozpadnutých chodníkoch.Myslím,že tu býva množstvo ludí,ktorí by si opravu chodníkov zaslúžili.Odporúčam kompetentným,nech sa po týchto codníkoch prejdú.Ďakujem za odpoveď a za kladné vybavenie danej problematiky.S pozdravom Váš stály obyvateľ Martin M.

Odpoveď:
Dobrý deň.
Rekonštrukcia chodníkov sa realizuje postupne a bohužiaľ sa nedajú naraz riešiť všetky, ktoré sú v zlom stave. A naozaj máte pravdu, že aj chodníky v Z-tku sú rozpadané. V takomto stave sú však takmer všetky chodníky, ktoré sa ešte nerekonštruovali, takže aj iní občania si myslia to isté.
Na komisii pre výstavbu, územný plán a dopravu sa vždy odsúhlasí zoznam chodníkov, ktoré sa v tom ktorom roku realizujú.
Minulý rok sa rekonštruoval chodník okolo celej škôlky na Hurbanovej ul. , ktorý bol tiež vo veľmi zlom stave.
Ide to postupne. Možno nie tak rýchlo ako by sme si všetci priali, ale vďaka tomu, že Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo po dva roky dozadu vyššiu sumu na rekonštrukcie, takže je možné ísť rýchlejším tempom.

Technické služby Stará Turá

Otázka od: Durec Milan - 6. august 2018
Dobrý den,chcel by som upozorniť na dopravnú značku o prednosti jazdy, pri vjazde do železničného podjazdu na Kujanovci, smerom zo Starej Turej .Táto značka je už skoro nečitatelná.

Odpoveď:
Dobrý deň.
Na obnovenie poškodenej dopravnej značky sme telefonicky upozornili správcu komunikácie - Slovenskú správau ciest Trenčín, ktorý nám prisľúbil čo v najkratšom čase výmenu spomínanej dopravnej značky.

Jaroslav Martinus
MsÚ Stará Turá

Otázka od: tibor - 3. august 2018
Dobrý deň Prosím MP aby zverejnila štatistiku riešenia priestupkov za prvých 6 mesiacov tohto roka, a následne aj výšku udelených pokút ktoré udelila a reálne boli zinkasované. Pri čítaní článkov ktoré MP zverejňuje na webových stránkach mi príde práca MP ako zbytočná. Prosím Mesto Stará Turá nech zváži či potrebujeme MP na ktorú sa my občania skladáme 300 000 eurami ročne. Tieto peniaze by sa dali dať na školy, chodníky a iné užitočné veci ktoré by určite občania využili. Už aj bezpečností analytici sa vyjadrujú že MP má málo kompetencii a jej prevádzka je drahá a keď sa aj niečo stane, tak je privolaná normálna polícia. Priestupky, ktoré by aj mohla MP na Starej Turej riešiť, sa neriešia lebo sa hrajú na Dobrých policajtov. Pan Málek je zaneprázdnený podnikateľskými aktivitami a pan Redaj inzerovaním vozidla na bazoši a jeho fotením v priestoroch mestského úradu. Ešte by ma zaujímalo ako často a kým sú vykonávané dychové skúšky na alkohol? Vopred ďakujem za odpoveď ktorá zaujíma mnohých nespokojných občanov.

Odpoveď:
Dobrý deň p. Tibor.

Prehľad o priestupkoch a pokutách nájdete v informatívnej správe o činnosti MsP Stará Turá za rok 2017, ktorá je zverejnená na stránke mesta https://www.staratura.sk/resources/File/bod-10-infosprava-o-cin-msp-2017.pdf .

Ďalej čítam vaše konštatovania, že priestupky sa neriešia a že sa hráme na dobrých policajtov. Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa, ako sa riešili, či neriešili konkrétne priestupky, je potrebné aby ste uviedli dátum, miesto a čas konkrétneho priestupku/udalosti. Ak sa preukáže, že ste osoba oprávnená nahliadať do správy o objasňovaní priestupku, alebo ste osoba podozrivá, či poškodená, samozrejme vám poskytneme aj bližšie informácie. Inak vás odkazujem na vyššie uvedenú informatívnu správu o činnosti MsP.
Čo sa týka „dobrých policajtov“, neviem čo konkrétne ste mali na mysli. Môžem len hádať, že sa jedná o aktivity v rámci prevencie o ktorých informujeme verejnosť na stránkach mesta. Ak potrebujete, pokojne túto našu činnosť nazývajte „Hra na dobrých policajtov“. Máme za to, že tieto aktivity a preventívne správanie polície je rovnako potrebné ako represia. Budeme v tom pokračovať.

Ďalej uvádzate, že pán Redaj si inzeroval predaj svojho vozidla a fotil ho v areáli MsÚ. Áno je to tak Inzeroval predaj svojho vozidla a fotil svoje vozidlo v areáli MsÚ. Nie, tieto skutočnosti nemali žiaden vplyv na riešenie, resp. neriešenie priestupkov na území nášho mesta.

Vyjadrenie p. Malka: Napriek tomu že tu vystupujete anonymne a uvádzate nepravdivé informácie, rád by som počul v čom podnikám, keďže ja o ničom neviem.

Ohľadom dychových skúšok, – MsP máva námatkové dychové skúšky v rámci kontroly BOZP. Pokiaľ ste mali na mysli vykonávanie dychových skúšok na alkohol, napríklad pri mladistvých osobách, alebo pri vodičoch motorových vozidiel. Nemáme také oprávnenie. V tomto smere spolupracujeme s PZSR.

MsP Stará Turá

Otázka od: Renata - 1. august 2018
Dobry, Kam zmizla socha madony a dietatom, ktora bola desiatky rokov umiestnena pri poliklinike? Diky za odpoved

Odpoveď: Dobrý deň.
Pri obhliadke dňa 01.08.2018 bolo zistené, že socha madony s dieťaťom sa nachádza na tom istom mieste, kde bola pred desiatkami rokov umiestnená.

S pozdravom
TECHNOTUR s.r.o.,Stará Turá

«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »