Menu

Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Stará Turá, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Stará Turá na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.


Pred zadaním otázky si pozorne prečítajte 
Pravidlá služby Otázky a odpovede .

 

Zoznam otázok

Otázka od: Jozef Straka - 11. marec 2019
Dobrý deň, chcel by som vedieť či a kedy sa bude opravovať cesta na našej ulici, ktorá je v dezolátnom stave. Primárne opravujete cesty a chodníky v centre mesta, ale na nás za zabúda už desaťročia. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Straka,
mesto i Technické služby mesta sa snažia vždy realizovať opravy najkritickejších úsekov. Avšak takýchto úsekov vždy po zimných mesiacoch pribúda viac a viac. Na okolie Hviezdoslavovej ulice sa nezabúda pri týchto činnostiach ani pri stavebných úpravách, nakoľko sa pred cca tromi rokmi realizovala Hviezdoslavova ulica od križovatky so Štúrovou ulicou spodná aj vrchná časť a dorábal sa tiež i chodník, ktorý tam občania nemali až po spojnicu s vrchnou a spodnou ulicou (tzv. „preluka“). Bohužiaľ, v súčasnosti nevieme s určitosťou povedať, kedy bude tento úsek zahrnutý k celkovej rekonštrukcií. Kritické miesta sa každoročne opravujú aspoň tryskovou metódou, nakoľko celkovo nie je tento úsek v kritickom stave.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ivan Durec - 11. marec 2019
V dávnej minulosti bola táto križovatka prejazdná zo všetkých smerov na všetky smery. Vraj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti bola zreorganizovaná tak ako bola - v smere od Javoriny prikazaný smer jazdy vpravo, následne vpravo - proti smeru potoka, prípadne vľavo - po smere potoka. Nadávali hlavne vodiči autobusov a nákladnej dopravy, ale časom si všetci zvykli a rozhodne to spomalilo všetkých "pilotov F1". Momentálne to niekto uviedol do prapôvodného stavu, avšak s tým rozdielom, že kto chce jazdiť "proti potoku", musí odbočiť vpravo okolo ZUŠ a následne je prikázaný smer jazdy vpravo - OK, v pohode. Avšak, kto chce jazdiť "po potoku", musí jazdiť rovno, resp. mierne vľavo. A to je ten nezmysel, ktorý bol voľakedy označovaný ako nebezpečný. Pýtam sa či to nebezpečenstvo už skončilo. Vyzývam autora tohto pokrútene inovovaného nápadu na skúšobnú jazdu!

Odpoveď: Dobrý deň, pán Durec,
koncom novembra 2018 došlo k zmene dopravného značenia v tomto úseku, v križovatke ciest III/211 a III/1242 (Ul. SNP a Ul. Komenského). Jedná sa o komunikáciu III. triedy, nie o miestnu komunikáciu spravovanú mestom Stará Turá. Tento dopravný uzol (križovatka) je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Zmenu dopravného značenia tak v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky navrhol na pracovnom stretnutí Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nové Mesto nad Váhom po odbornej konzultácií s Okresným dopravným inšpektorátom v Novom Meste nad Váhom. Stretnutia sa taktiež zúčastnil i zástupca TSK, ktorý vyjadril súhlasné stanovisko k uvedenej zmene dopravného značenia.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jarmila. - 11. marec 2019
Dobrý deň, v jeseni sa urobilo parkovisko a chodníky pred bytovým domom na Hurbanovej ulici, vedľa MsÚ. Zaujímalo by mňa aj ďalších obyvateľov,prečo sa neorezali aj pred našim domom stromy, ktoré zostali. Všetko sa vyťalo, no breza, jedle pod balkónmi sú stále v nepeknom vzhľade.Keď sa to začalo budovať, prišlo auto s rebríkom a okolo činžiaku oproti orezali všetky stromy, majú výhľad a hlavne, vypadá to slušne, ale pred našim domom hrozne.Preto mám otázku, mienia takúto úpravu urobiť aj u nás? Zeleň zmizla a tá čo zostala o niečom hovorí.Tam nešlo o obdobie, kedy nie je vhodné stromy orezať?Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jarmila,
v tomto roku sa bude v danej lokalite pokračovať a to najskôr vo výstavbe detského ihriska, potom budú zemné úpravy a nakoniec na jeseň sadbové práce (výsadba nových stromov, kríkov, zatrávnenie...). Čo sa týka stromov, ktoré tam zostali sa priebežne už viackrát orezávali. Nevieme presne, ktorý konkrétny strom máte na mysli, preto Vás poprosíme, aby ste kontaktovala Technické služby mesta Stará Turá (0905 889 324 p. Vráblová). V prípade, že to bude možné posnažia sa problém vyriešiť.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Juraj M. - 7. marec 2019
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, prečo auto bielej farby pána zubára z nášho mesta stáva na zákaze státia pri kotolni (značka je na kotolni) pri poliklinike prípadne stávalo aj na chodníku pred vstupom do obchodu pri dome služieb na ulici SNP? Rieši alebo riešila to mestská polícia alebo štátna polícia? Môžem si tu aj ja odparkovať auto a nedostanem pokutu?

Odpoveď: Dobrý deň, pán Juraj,
v predmetnej veci sme zistili:
• Dopravná značka, ktorá je osadená na fasáde kotolne, nie je umiestnená v zmysle zákona. Z tohto dôvodu jej nerešpektovanie nemôžeme riešiť.
• Pôvodným zámerom správcu budovy bolo zabezpečiť voľný prístup k hlavnému uzáveru plynu. Túto povinnosť mu v § 5 ukladá zákon 317/2001 o ochrane pred požiarmi.
• Pokiaľ niekto parkuje pred hlavným uzáverom plynu dopúšťa sa protiprávneho konania v zmysle § 14, ods. 2, pís. e, citovaného zákona. V tomto prípade vec postupujeme na okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru.
Áno, parkovanie na chodníku, pred vstupom do obchodu, na ulici SNP, pri dome služieb, MsP riešila. Parkovanie pred kotolňou pri poliklinike MP v Starej Turej nerieši, nakoľko nie je vecne príslušná. Mestská polícia bude vec postupovať na okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru. Pri riešení vami popisovanej udalosti by nám veľmi pomohla vaša svedecká výpoveď ohľadom konkrétneho skutku. (Kedy sa skutok stal? Kto bol okrem vás svedkom? Máte informácie, ktoré by nám pomohli stotožniť vodiča, ktorý v konkrétnom čase viedol vozidlo?...).
Ak v budúcnosti zistíte, že vozidlo parkuje tak, ako uvádzate, môžete podať oznámenie na mestskú políciu, alebo štátnu políciu, alebo priamo na Krajské, či okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Zároveň sa stávate svedkom udalosti a vaša výpoveď je dôležitá pri objasnení skutočností, že sa stal priestupok a že ho spáchala konkrétna osoba.
Ak budete parkovať vozidlo v mieste kde to zakazuje zákon, dopúšťate sa priestupku a budete riešený v zmysle zákona, resp. oznámenie o vašom konaní bude postúpené na vecne príslušný orgán.

MsP Stará Turá

Otázka od: Katarina - 7. marec 2019
Dobrý den. Chcela by som sa spýtat ako budu postupovat technické služby pri oprave cestnej komunikácie, po zime. Pretože na niektorých usekoch ciest, samozrejme že hovorím o dedinách su v katastrofálnom stave. naprík. Trávniky, Podľa akých kvázi výpočtov postupuju ked určuju poradie opravy ciest. niekde je celá cesta opravená a niekde by mali byť obyvatelia vdačný .že im aspon zlepia diery na ceste. Mohli by zverejniť komu budu opravovat cesty. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Katarína
zoznam opravovaných úsekov sa spravidla tvorí v mesiacoch marec – apríl daného roku. Do tohto zoznamu sa zahrnie celková rekonštrukcia (teda oprava buď celého chodníka alebo cesty v celej šírke). Na posúdenie stavu, či už ciest alebo chodníkov je vytvorená odborná skupina, ktorá následný výber poškodených lokalít vhodných k oprave prezentuje a rieši na zasadnutí Komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie. Čo sa týka priľahlých častí tam je zámer dlhodobý nakoľko z vyčlenených financií z rozpočtu sa dá vždy opraviť cca 300 - 400 m cesty v celej šírke. Takže sa postupne vymieňa povrch autobusovej linky Stará Turá - Černochov vrch, z dôvodu najväčšieho vyťaženia cesty. Ostatné cesty sa udržujú v prevádzkyschopnom stave bohužiaľ len tradičnou „tryskovou“ metódou, ktorú síce obyvatelia zaznávajú, ale táto umožňuje skutočne zaplátať tie havarijné stavy komunikácií, ktoré po zime vždy vzniknú a nakoľko máme cca 90 km ciest, tak by bolo takmer nemožné iným spôsobom tieto poškodenia riešiť. Tento rok bude postup rovnaký a zoznam bude riešený na zasadnutí príslušnej komisie.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Eva Dlhá - 7. marec 2019
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či by oznámenie o úmrtí sa nemohlo dať aj tam, kde chodí najviac ľudí, niekde pri obchodných domoch alebo banke. Terajšie oznámenia sú od ruky, ľudia z dolnej časti mesta tam chodia menej, občas treba ísť aj tam do obchodov, ale určite menej ako do Billy alebo Tesca. Hlavne pre starších ľudí je to namáhavé utekať sa pozrieť kto zomrel a tak koľko razy nevieme, že nám zomrel niekto známy, ktorému by sme išli radi na pohreb. Mestský rozhlas hlási pohreb, ale len v deň pohrebu, to niekedy nemusíme počuť, keď ste v obchode, alebo vietor fúka,atď. a v poslednom čase to hlásia hoci kedy, pomaly tesne pred pohrebom, takže sa nemáme ani kedy vychystať na pohreb. Mne konkrétne zomrela suseda, hlásili to o 11.30 hod., manžel bol odcestovaný a máme doma 96 ročnú babku, ktorú som nemohla nechať doma samu. Keby sme to vedeli skôr, boli by sme si to tak zariadili, aby sme mohli ísť na pohreb. V Čachticiach hlásia kto zomrel a kedy má pohreb aj deň pred pohrebom, pokiaľ nie je sobota, alebo nedeľa. Keď sa dáva parté na Štefánikovú ulicu, kde chodí málo ľudí, bolo by veľmi vhodné ho dať hlavne tam, kde je ľudí omnoho viac. Oznámenie o pohreboch býva aj na internete, ale každý pohreb tam nie je a každý, hlavne starší ľudia nemajú internej. Ďakujem za pochopenie a kladné vybavenie. Myslím že veľa ľudí hlavne z dolného konca a Kórei so mňou by súhlasilo. Príjemný deň.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Dlhá,
s premiestnením, resp. umiestnením novej informačnej tabule pre oznamy o úmrtí sa zatiaľ neuvažuje. Obe súčasné informačné tabule plne postačujú a sú umiestnené v centre mesta, kde je najväčší predpoklad dostupnosti pre väčšinu obyvateľov. Oznamy k hláseniu sú podľa možností vyhlásené v deň pohrebu v rozmedzí od 11.00 – 12.00 hodiny, podľa doručenia oznamu. Avšak nemôžeme zaručiť, že si pozostalí nechajú pohreb vyhlásiť, nakoľko sa jedná o ich výslovný súhlas so zverejnením, ktorý si zadávajú, prehlasujú a podpisujú v Dome smútku.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Barbora - 7. marec 2019
Dobry den,chcela by som sa spytat,kto povolil parkovanie aut na ihrisku na Hurbanovej ulici,vedla materskej skoly.To policia v tomto meste toleruje,ze sa tu ohrozuje zivot chodcov?Ziadna prijazdova cesta tam nie je,auta prechadzaju po chodniku pre chodcov,kde som videla,ako velakrat doslo k stretu vozidla s chodcom a este sofer rozhadzoval rukami,ze mu tam chodci zavadzaju.To chodci uz v tomto meste nemaju ziadne prava ani len na chodniku,alebo sa caka,kym tam taky sofer,s rozhadzujucimi rukami zrazi cloveka???

Odpoveď: Dobrý deň, pani Barbora,
predpokladáme, že ste mysleli asfaltovú plochu na Mierovej ulici pri MŠ. Počas zimných mesiacov a snehovej kalamity sa tolerovalo parkovanie v tomto priestore, nakoľko nemali vozidlá kde parkovať. Momentálne budeme túto situáciu riešiť v spolupráci s Mestskou políciou a Technickými službami mesta Stará Turá. Zároveň Vás žiadame, ak ste bola svedkom ohrozenia života chodcov, ako to popisujete, prosíme oznámte túto skutočnosť i podrobnosti Mestskej polícii.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Slavo T. - 28. február 2019
Dobrý den. Prosím o odpoved prečo na tretí den po zasadaní ešte nie je zverejnený videozáznam z rokovania zastupiteľstva ? S pozdravom Slavo

Odpoveď: Dobrý deň, pán Slavo,
záznam zo zasadnutia MsZ sa nachádza na www.staratura.sk v spodnej časti, konkrétne v sekcii Najnovšie videa, kde boli ešte doplnené titulky. Záznam bol doplnený dnes, avšak stále bol a je funkčný aj link, ktorý bol použitý pri živom prenose a po ukončení prenosu z rokovania MsZ.

V prípade, že máte problémy s prehliadačom, pripájame link tu:
https://youtu.be/6o8Uh4plJPo

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: M. Klimáček - 25. február 2019
Dobrý deň pán Krč, Rád by som reagoval na Vašu odpoveď pani Sadloňovej, ktorá sa pýtala na možnosť ľadovej plochy v meste. Myslím, že to nebolo brané tak, že by žiadala aby mesto vybudovalo zimný štadión, alebo ľadovú plochu ako bola v minulosti na štadióne, ale aby aspoň niekde bolo vytvorené v meste miesto s ľadovou plochou kde sa môžu deti a aj dospelí korčuľovať, hrať hokej atď. Takéto miesto sa dá vytvoriť či už na rôznych väčších betónových plochách, alebo na multifunkčných ihriskách, ktoré sa na Starej Turej za posledné roky postavili a v zime sú nevyužité. Napríklad sa to dá aj za pomoci Dobrovoľných hasičských zborov mesta, ktoré môžu vodu priviezť aj z toho Dubníka aby sa nemíňala voda mestská nech nemá mesto veľké náklady. Takto to funguje vo viacero mestách a obciach, ktoré sú dokonca menšie ako Stará Turá len to chce trochu záujmu a ochoty niečo pre tie deti spraviť a nie sa vyhovoriť ako sa to nedá. Za mojich školských čias (15-20 rokov dozadu) čo nie je až tak dávno fungovali v meste cez zimu aj 3-4 ľadové plochy. Niektoré si spravili deti s rodičmi za činžiakmi bez pomoci mesta, jedna plocha bola vytvorená pri ZŠ na Hurbanovej ulici a potom fungovalo korčuľovanie ešte na štadióne. Neskôr na to začal každý kašlať, všetko sa zrušilo a ľudom ostal len Dubník, alebo si nosiť vodu vo vedrách z potoka aby si spravili niekde na kúsku za činžiakmi kúsok vlastného ľadu. Skúste prosím porozmýšlať do budúcej zimy ako sa to dá a nie sa k tomu stavať chrbtom s negatívnymi odpoveďami. Určite to nie je až také ťažké rozmýšľanie keď to dokážu v iných mestách a obciach na okolí len na Starej Turej sa to nikdy nedá. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Klimáček,
pani Sadloňová sa pýtala na vybudovanie ľadovej plochy, preto sa logicky domnievame, že sa jedná o plochu, ktorá bude umiestnená v meste s trvalým ľadovým povrchom, príp. aby bola možnosť ju technologicky podľa počasia mraziť. Mesto je vždy nápomocné iniciatíve občanov alebo sa snaží hľadať cestu, aby sa dal daný zámer realizovať. I v minulosti boli pokusy spraviť aspoň provizórne ľadové ihrisko počas zimných mesiacov, avšak jednalo sa o zaľadnenie betónovej plochy. Takéto plochy sa už v našom meste nenachádzajú alebo dochádza k ich postupnej likvidácií, nakoľko sú vedené ako záťažové a nebezpečné. Ľadová plocha sa v žiadnom prípade nedá realizovať na multifunkčnom ihrisku, kde by dochádzalo k poškodeniu, či už taraflexového povrchu alebo povrchu s umelou trávou, ktorou sú tieto ihriská vybavené. V minulosti sme poskytli možnosť využiť počas niekoľko mesiacov umelú ľadovú plochu, ktorá bola zriadená v mieste ihriska na Hurbanovej ulici, ale návštevnosť bola minimálna. V iných obciach, ako spomínate v otázke, existujú možnosti zaľadnenia, pretože majú na to vhodné miesta a vždy realizujú takéto zámery v kooperácií s ochotnými občanmi, čomu sa naše mesto nikdy nebráni a skôr takúto iniciatívu víta!

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Miroslava Sadloňová - 21. február 2019
Dobrý deň! Rada by som poprosila mesto či by či by nezvážilo vybudovanie ľadovej plochy.Mám dve deti ktoré sa radi korčuľujú no sme odkázaní na to či nám zamrzne Dubník.Keď som bola dieťa, klzisko bolo skoro za každým činžiakom a fungovalo aj klzisko na štadióne.Verím že ľadovú plochu by ocenili viaceré rodiny s deťmi.Dúfam že zvážite tento návrh nakoľko sa stále rozpráva o tom ako odtrhnúť deti od počíta no je to dosť ťažké keď chýbajú možnosti športového vyžitia!Viem o niekoľkých nevyužitých miestach kde by sa to dalo zrealizovať.Ďakujem za možnosť zverejniť moju prosbu!

Odpoveď: Dobrý deň, pani Sadloňová,
mesto v súčasnosti neplánuje výstavbu ľadovej plochy, nakoľko prevádzka i údržba by bola z hľadiska efektívneho využitia pomerne nákladná. V meste i blízkom okolí evidujeme dostatok možností na voľnočasové aktivity, resp. športové vyžitie mládeže i dospelých, ktoré zahŕňajú športové plochy, ihriská a oddychové časti.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Viera - 20. február 2019
Chcem sa spýtať, kto má na starosti opravu chodníkov, všimla som si viac obrubníkov takmer v ceste. Priamo na hlavnej ceste cez centrum mesta dva, takmer ceste a jeden v ceste pred domom štátne správy a určite ich je oveľa viac.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Viera,
opravy chodníkov sú v kompetencií Technických služieb mesta Stará Turá. Po zimnom období dochádza ku kontrole a problematické úseky sú zahrnuté do zásobníka opráv na najbližšie obdobie. Týka sa to aj obrubníkov.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Katarina - 5. február 2019
Dobry den. Chcela by som upozornit kompetentných na velmi zly stav ciest v časti TRAVNIKY. Bolo by určite vhodne aby sa z technických služieb prišli po zime pozriet na tie výtlky na ceste. Viem že teraz sa cesty nedaju opravovať a musíme čakat až ked prejde zima. Ja vás len žiadam ,aby sa to po zime riešilo. Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Katarína,
ďakujeme za informáciu i upozornenie. Tak ako každý rok sa po zimnom období, skúma stav vozoviek v meste aj v okolitých miestnych častiach. Technické služby mesta následne vyhotovia zoznam kritických a zničených úsekov, ktoré sa v priebehu roku opravujú.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: ANKA - 30. január 2019
Dobrý deň! Ďakujem za orezanie stromov na Štúrovej ulici. Ešte jeden konár nad chodníkom by ste mali zrezať, lebo z neho popadá veľa zrelých čerešien a tie budú rozpleštené na chodníku dlhu. Jedná sa o druhý strom od vstupu na Štúrovu ulicu, ten, ktorý je nad chodníkom aj nad elektrickým vedením. Je dosť vysoko, ale určite to zvládnete.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
budeme informovať Technické služby mesta, aby sa na daný strom pozreli a ak to bude možné upravili ho orezaním.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anka - 25. január 2019
Blíži sa jar a ja chcem upozorniť na staré čerešne na začiatku Štúrovej ulici. Chcem Vás poprosiť, či by sa nedali na jar orezať, aby čerešne nepadali na chodník, po ktorom sa potom 2 - 3 mesiace nedá chodiť. Všimla som si, že konáre sú blízko aj elektrického vedenia. Možno by bolo vhodné tieto staré stromy vyrezať a nahradiť ich inou vhodnou zeleňou. Pri búrke sa lámu konáre a ohrozujú ľudí chodiacich po chodníku.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
čerešne sú bohužiaľ na súkromnom pozemku. Technické služby mesta sa pokúsia skontaktovať s majiteľmi. Orez už vykonali na jeseň, jednalo sa len o nebezpečné konáre. V prípade dohody s majiteľom skúsia vykonať orez, príp. výrub v tomto zimnom období vegetačného kľudu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Anka - 25. január 2019
Ďakujem za odhrnutý chodník od snehu na Štúrovej ulici, vždy sme chodili v zime po ceste. Takto chodiť je úžasné!

Odpoveď: Dobrý deň, pani Anka,
Technické služby mesta ho presnejšie odložili lyžicou, pomocou traktorbágra. Väčšia pokrývka snehu to umožnila, avšak pri menšej vrstve to ide odpratať jedine ručne. Veríme, že do budúcna chodníky prispôsobíme na vstup techniky, aby sa dali odhrnúť aj pri menšej snehovej pokrývke.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: tono - 25. január 2019
Chcel by som sa spýtať, ako bola potrestaná pani, čo býva v činžiaku nad lentilkami, ktorá krmi potulné mačky. Krmi ich stále, denno denne, nám susedom to už vadí, všade mačka, aj 4 misky pri vchode, pod balkonom, kde im nosí jedlo. Prosíme o pomoc, čo máme robiť, neprajeme si to, obťažuje nás to, bojíme sa aj deti von pustiť.

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP musí konať iba v zmysle zákona. Momentálne nie je legislatíva upravená tak, aby zakazovala prikrmovanie mačiek. Východiskom by bolo VZN, ktoré by upravovalo spôsob prikrmovania voľne žijúcich zvierat v intraviláne mesta Stará Turá. Proces predkladania a schvaľovania VZN sa riadi zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení, konkrétne v §6 a podrobnosti predkladania upravuje rokovací poriadok MsZ.

MsP Stará Turá

Otázka od: Michaela - 18. január 2019
Dobrý deň, rada by som sa spýtala na poplatky za psa na rok 2019. Na stránke mesta som žiadne aktuálne informácie k tejto veci nenašla. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Michaela,
poplatky za psa, konkrétne daň za psa sa ani pre rok 2019 nemenili. Daň za psa je zverejnená vo VZN č. 8/2017 a toto VZN je v platnosti.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubica - 18. január 2019
Dobrý deň,včera som Vám písala ohľadom parkovacích miest pre ŤZP občanov na parkovisku Hurbanova 156,157,dnes sú plochy vyčistené od snehu,chcem sa veľmi pekne poďakovať za rýchle vybavenie mojej požiadavky,veľké ďakujem za všetkých vozičkárov,Ľubica

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ľubica,
aj nás teší, že sa podarila situácia vyriešiť rýchlo a k spokojnosti občanom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Jana - 18. január 2019
Chcem poprosiť kompetentých, či by nebolo možné pokiaľ dôjde k odmeku snehu, aby sa potom aj chodníky opäť poprehŕňali. Ako aj ráno - 16.1.2019 - keď začalo pršať na tie zladovatelé chodníky, tak je to veľmi nebezpečné pre chodcov. Mohli sa chodníky aspom posypať, keď už neboli prehrnuté. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Jana,
chodníky boli prehrnuté všetky viackrát. Žiaľ, pri väčšej snehovej nádielke sa nedá odhrnúť sneh dokonale až na asfalt, príp. zámkovú dlažbu. Preto sa stalo, že na nich zostala malá vrstva snehu a pri striedaní teplôt sa stáva, že vzniknú tzv. "zmrazky". Chodníky sa snažia Technické služby mesta posýpať pravidelne predtým a aj dňa 16. januára. Niektoré miesta vzhľadom na kapacitné využitie a menšiu frekventovanosť, sú skutočne so zostatkami "zmraziek" a veľakrát nejdú následky zimy odstrániť z úplne každého miesta. Mesto i Technické služby mesta sa však snažia zmierniť tieto následky na minimum, tak aby sme čo najviac uľahčili chodcom i všetkým obyvateľom.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ľubica - 17. január 2019
Dobrý deň,už prešli dva týždne od snehovej nádielky,všimol si niekto parkovacie miesta pre ŤZP na novom parkovisku Hurbanova ul. 156,157,je tam cca meter nahrnutého snehu, miesta sú nepoužiteľné,ako má vozíčkar zaparkovať? (zdravý človek takéto veci nevidí? ),ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pani Ľubica,
je pravda, že tieto úseky boli vzhľadom na vzniknutú situáciu so snehovou nádielkou mimo pozornosť. Technické služby mesta Stará Turá sa posnažia i tieto konkrétne parkovacie miesta sprejazdniť, avšak i keď je už dlhšia doba od kedy napadlo množstvo snehu, tak ešte stále nie sú všetky chodníky, ktoré boli komplet pokryté aj snehom z cesty uvoľnené. Veríme, že sa to všetko podarí v dohľadnej dobe k spokojnosti vyriešiť. Niektoré individuálne miesta, ktoré je potrebné riešiť promptnejšie, ohláste a konzultujte prosím na tel. č. Technických služieb 032 /776 32 15 a ak to bude v ich kapacitných možnostiach, posnažia sa situáciu vyriešiť v kratšom časovom intervale.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: milan lisy - 15. január 2019
na mieso asfaltovej plochy na mierovej ul. ktora kedysi v minulom tisicroci v 70 -tych rokoch bolo mozno asi hrisko spravit parkovacie miesta a vyriesit tym parkovanie na chodnikoh na mierovej ved detskych ihrisk je tu viac nez ich je treba su na kazdom kusku staci sa len prejst po meste ,za tridsat rokov co tu byvam asi raz tato plocha bola pouzita na sutaz silakov, ktory tam prekacovali pneumatiky

Odpoveď: Dobrý deň, pán Lisý,
ďakujeme za podnet i návrh využitia daného priestoru. Máte pravdu, že ihrisko už dávno neslúži tomu účel, na ktoré bolo koncipované. O možnostiach využitia jednotlivých plôch ako aj týmto priestorom sa budeme zaoberať v najbližšom období.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: M. Richard - 15. január 2019
Dobrý deň. Čítal som, že podľa novely zákona o obecnom zriadení môže viceprimátor ako poslanec dočasne uvoľnený zo zamestnania dostávať riadnu mzdu iba v prípade, že bol pred nástupom do funkcie v klasickom zamestnaneckom pomere. Je to pravda ? Ak to nie je dôverné je možné zverejniť plat viceprimátora? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Richard,
podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení účinnom do 1. 2. 2019 patrí plat od obce len v prípade, ak je poslanec dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu. Novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1. 2. 2019 odstraňuje diskrimináciu poslanca MsZ, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je uvoľnený zo zamestnania (teda je napr. nezamestnaný, dôchodca, SZČO, atď.). Poslancovi, ktorý nie je uvoľnený zo zamestnania, ale sa jedná o druhý prípad výkonu funkcie zástupcu starostu, patrí mesačná odmena určená starostom, najviac vo výške 70 % základného platu starostu. Plat, resp. odmena, zástupcu starostu sa zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom. Z uvedených dôvodov súčasná zástupkyňa primátora od ustanovenia do funkcie (6.12.2018) do 1. 2. 2019 nepoberá za výkon funkcie žiadnu finančnú čiastku, nakoľko nebola uvoľnená zo zamestnania. Po 1. 2. 2019 bude mesačná odmena zástupcu primátora zverejnená na webovom sídle mesta.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: milan lisy - 15. január 2019
chcem sa opytat na kvalitnu rekonstrukciu skolky na snp hurbanovaa a mierova ul. mala byt zahajena 07/2018 a stale nic kto je za to zodpovedny a ake budu za to postihy hlavne ze deti maju kam chodit ze

Odpoveď: Dobrý deň, pán Lisý,
rekonštrukcia škôlky sa oddialila z dôvodu kontroly a preverovania verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, nie mesta Stará Turá. Po ukončení všetkých náležitostí a doplnení by sa celá rekonštrukcia mala začať v jarných mesiacoch. Deti zaradené v materskej škole sú v dočasných, resp. náhradných priestoroch, ktoré síce spĺňajú požadované predpisy a normy, no nie sú tak komfortné. Uvedomujeme si, že táto situácia si nie je jednoduchá. Vyžaduje si pochopenie z Vašej strany – strany rodičov, ako aj zo strany zamestnancov MŠ a ZŠ. O aktuálnej situácii týkajúcej sa rekonštrukcie MŠ budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a v Staroturianskom spravodajcovi.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Peter M. - 15. január 2019
Dobrý deň, mám otázku, čo mienite urobiť s tým, že skončila zmluva MUDr.Žižkovej , psychiatričke a čo ďalej.Je veľa ľudí, ktorí túto ambulanciu navštevovali často, nebola nevyužitá a prečo sa nezabezpečilo dostať sem náhradného lekára? To teraz kam ísť, to nikoho nezaujíma? Naše mesto zostáva hluché a nevšímavé pre svojich občanov, je to smutné . Čia je povinnosť zabezpečiť, nájsť a došikovať lekára, ktorý tu má byť a nie je? Ďakujem za odpoveď, ktorá iste zaujme veľa dotknutých.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Peter,
lekárom, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať svoju lekársku ambulanciu v našom meste máme možnosť jedine poskytnúť vhodné priestory. Bohužiaľ, riešenie problému s ukončením prevádzky danej ambulancie neprináleží Mestu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v územných obvodoch sú v plnej kompetencií Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Z Trenčianskeho samosprávneho kraja sme dostali tento oznam, ktorý je umiestnený aj na dverách polikliniky:
„Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spoločnosť SENZUS, s. r. o., zastúpená konateľom MUDr. Andreou Žiškovou ukončil ku dňu 31.8.2018 prevádzkovanie psychiatrickej ambulancie v mieste prevádzkovania Mýtna 146, Stará Turá. Vzhľadom k uvedenému od 1.9.2018 sa zdravotná dokumentácia poistencov tohto zdravotného obvodu nachádza v úschove lekára Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V prípade potreby vydania zdravotnej dokumentácie je potrebné uzatvoriť dohodu o poskytovaní starostlivosti novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému bude zdravotná dokumentácia následne zaslaná. Bližšie informácie ohľadne zdravotnej dokumentácie budú poskytnuté na tel. č. 032/655 51 55, 032/655 51 53, 032/655 51 50.“
V Trenčíne dňa 31.7.2018, MUDr. Marián Brídik, lekár samosprávneho kraja

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Michal - 15. január 2019
Prosím o pravidelnú zimnú údržbu chodníkov na Štúrovej ulici, nakoľko sa tak túto zimu nedeje. Mesto je už plne zodpovedné za tieto chodníky podla nového zákona, to znamená že v prípade úrazu je možné zažalovať správcu. Prosím preto aby si začalo plniť svoje povinnosti skôr ako k takémuto niečomu príde. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal,
počas týchto dní, ktoré boli výdatné na snehovú nádielku robia Technické služby mesta Stará Turá, čo je v ich silách a kapacitných možnostiach. Ulica Štúrova je v rámci odhŕňania snehu veľmi nepriaznivo riešená. Hornú časť je takmer nemožné odhrnúť, nakoľko na chodníkoch parkujú autá. Krížne chodníky a nový chodník sa udržujú. Dva spodné úseky sa tento rok ešte veľmi ťažko udržujú, nakoľko z dôvodu vysokých obrubníkov sa na tieto miesta žiadna technika nedostane. V letnej sezóne plánujeme v tejto časti obrubníky prispôsobiť, aby tieto úseky boli pre ďalšiu zimnú sezónu zjazdné.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Erika - 10. január 2019
Dobrý deň, Chcela by som sa len informovať, či je dovolené parkovať na trávnatej ploche na Hurbanove ulici, vedľa bytového domu č. 125/23, lebo tam každý den/večer parkuju 3 ci 4 auta bez povšimnutia mestskej policie, a ak áno, či by sa tam teda mohla osadiť tabuľa označujúca parkovisko... Dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, p. Erika,
státie vozidiel na verejnej zeleni upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, kde je v § 25, ods. 1, pís. s, uvedené, že vodič vozidla nesmie zastaviť a stáť okrem iného aj na verejnej zeleni. Toľko k odpovedi na vašu žiadosť o informáciu. Ďalej vo svojej správe uvádzate, že mestská polícia si nevšíma vozidlá parkujúce ne verejnej zeleni pri dome č. 125 na Hurbanovej ulici. K vášmu tvrdeniu uvádzame, že za posledné tri mesiace mestská polícia riešila predmetnú situáciu 7 krát. Osadenie tabule označujúcej parkovisko nie je v kompetencii MsP.

MsP Stará Turá

Otázka od: Michal - 27. december 2018
Ďakujem za rýchlu odpoveď Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina , ale otázka ohľadom tomboly zaujíma aj iných občanov Starej Turej. Tak prosím zistite u starostu p. Beňatinského kde skončili tieto ceny aby si to mohli prečítať všetci poškodený skôr ako dajú trestné oznámenie. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Michal
opätovne Vás informujeme, že organizátorom predstavenia - Malý veľký muž a venovaním ceny (elektrobicykel) bol Obecný úrad Lubina. Je preto potrebné sa obrátiť na sekretariát obce (032/777 81 75) alebo priamo na starostu p. Beňatinského (č. tel.: 0905 985 508, starosta@obeclubina.sk), ak sa cítite poškodený. Vysvetlenie Vám určite radi poskytnú, tak ako aj ostatným občanom. Taktiež pripomíname, že v Dom kultúry Javorina bol zabezpečený len predaj lístkov na toto predstavenie, aby vyšli v ústrety našim občanom a nemuseli cestovať do obce Lubina pre vstupenky.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: tibor - 27. december 2018
Prosím vedenie mesta aby zastavilo nezmyselnú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a tieto peniaze použilo na dofinancovali školstvo, aby rodičia nemuseli platiť každý rok výpalné v podobe zrpš, učebníc.... Tento objekt už dávno neslúži svojmu pôvodnému účelu. Je nezmyselne veľký, mal byť zbúraný a ponúknutý ako pozemok pre Lidl po ktorom občania tak túžia. Dobrovolný hasiči mali byť presunutý do športového areálu. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Tibor.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice sa realizuje z finančných prostriedkov, ktoré Mesto získalo ako štátnu dotáciu presne určenú na tento účel. Teda v žiadnom prípade nie je možné tieto prostriedky použiť napr. na dofinancovanie školstva, ako uvádzate. Váš názor na využitie či nevyužitie tohto objektu je zvláštny, no máte samozrejme naň právo. Možno by ste inak uvažovali v prípade, že by ste potrebovali pomoc hasičov tak, ako sa to mnohým občanom už stalo.
Čo sa týka vyjadrenia ohľadom „výpalného“ v podobe ZRPŠ – nie je to žiadne výpalné, ale je to dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý je v plnej výške použitý pre všetky deti školy. Presnejšie informácie o čerpaní takýchto financií dostanete na zasadnutí rodičovského združenia, na ktoré ste ako rodič pravidelne pozývaný.

Napriek výhradám, ktoré uvádzate, Vám ďakujeme za podnet a možnosť vysvetliť ho.

Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ

Otázka od: Ján Smutný - 10. december 2018
Dobrý den. Dozvedel som sa že vo vašom meste Stara Tura sa nachadza archiv mzdovych listov,potrebujem adresu alebo č.t.Potrebujem to kôli vybaveniu dôchodku.Dakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pán Smutný,
archív mzdových listov je na MsÚ, avšak týka sa len pracovníkov, ktorí pracovali na mestskom úrade, v prevádzkárňach mesta alebo v službách mesta. V prípade, že ste bol v minulosti zamestnancom MsÚ alebo zamestnancom služieb, je možné ich na ekonomickom oddelení dohľadať. V prípade nejasností prosím kontaktujte priamo ekonomické odd. MsÚ, konkrétne p. Gondárovú na tel. čísle 032/746 16 26.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Ján Kormoš, Ing. - 5. december 2018
Krásny zimný deň Vám prajem! Rád by som sa opýtal kompetentných, ktorí majú za úlohu dozorovať verejné priestory v našom meste, či by bolo možné nainštalovať kameru v priestoroch "medzibloku" vytvoreného ulicami Mýtna, Hurbanová, SNP (myslím, že MP nemá možnosti v každom čase pokryť dohľadom územie mesta)? Zdôvodnenie: V krátkej minulosti - tento týždeň (48.týždeň 2018) do finálneho stavu sa dobudoval priestor "medzibloku" na sídlisku Stred I. Je to priestor medzi obytnými blokmi ulíc Mýtnej, Hurbanovej, SNP. Uvedený priestor dostal krásnu úpravu od pracovníkov Technických služieb mesta Stará Turá. Za uvedené patrí veľká vďaka tým, ktorí vykonali mravenčiu prácu. Keď som zo šiesteho poschodia odfotil priestor a poslal som záber rodine do Ba i Blatného, tak obdiv nemal konca s poznámkami, že niečo také je i pre časopisy. Včera (v sobotu 1. 12.) vo večerných hodinách sa našiel "vodič" auta, ktorý "musel" zatiahnuť až k 3. vchodu na Hurbanovej 137 a to tak, že tým ako išiel jednými kolesami po novovybudovanom chodníku, druhými išiel po upravenom priestore. Keď sa otáčal po parku, chýbali centimetre, aby prešiel po vysadenej zeleni. Svoju jazdu ukončil dotyčný po chodníku, pri obytnom bloku Mýtnej. To, že jazda do tých priestorov nebola ojedinelá dokazovala i vychodená kolaj vedľa chodníka, z obdobia pred úpravou. Keď som videl a vidím stopy auta po čerstvo upravených priestoroch je mi smutno na duši.

Odpoveď: Dobrý deň p. Kormoš,
oceňujem vaše návrhy ohľadom kamerového systému. V blízkej dobe bude spustená realizácia obnovy kamerového systému v našom meste. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta budeme smerovať na obnovu prenosových a koncových zariadení, ktoré sú zastarané a poruchové. Bohužiaľ objem prostriedkov nebude postačovať na rozmiestnenie nových kamier. Našou snahou je získať ďalšie prostriedky na kúpu nových kamier a kabeláže (alebo inej technológie) potrebnej na prenos signálu. Preto zatiaľ nebudeme rozširovať kamerový systém o ďalšie kamery.
Samozrejme chceme sa podieľať na ochrane majetku obce a jej obyvateľov, ako nám to nariaďuje zákon o obecnej polícii. Ako správne píšete, nemôžeme byť v každom čase na každom mieste. Prosím, ak zistíte poškodzovanie verejnej zelene, resp. iný priestupok, neváhajte nás kontaktovať na t. č.: 0907 772 868 v čase, kedy je priestupok páchaný, resp. čo najskôr, aby sme mohli páchateľa priestupku identifikovať a vyriešiť v zmysle zákona.

S úctou,

D. Redaj, MsP Stará Turá

Otázka od: Andrea - 3. december 2018
Dobrý deň, na novovybudovanom parkovisku na Hurbanovej ul. pri MsÚ nie sú urobené vodorovné čiary pre parkovacie miesta. Parkovisko už nie je uzatvorené, stavbári balia náradie, zvyslé dopravné značky stoja. Pýtam sa, prečo nie sú namaľované biele čiary pre parkovacie miesta , tak ako je to na novom parkovisku na Jiráskovej ???? Verím , že sa tak skoro stane, lebo chaos s parkovaním , kedy zostávajú veľké plochy nevyužité, čo samozrejme prichádzajúcich vodičov "vytáča", by sa z časti vyriešil. Nehovoriac o tom, že parkovisko je ako v priemyselnej zóne, kde parkujú rôzne veľké firemné autá a obyvateľ nemá kde zaparkovať. Ďakujem za inf. S pozdravom

Odpoveď: Dobrý deň,
vodorovné dopravné značenie sa po dohode so zhotoviteľom bude realizovať až v jarných mesiacoch. Dôvod je jednoduchý. V prípade, že by sme trvali na realizácii vodorovného dopravného značenia teraz v decembri keď je nepriaznivé počasie, jeho životnosť by sa veľmi skrátila, nakoľko by sa značenie realizovalo na čerstvý, mastný a mokrý asfalt. Vodorovné dopravné značenie je finančne pomerne nákladné a realizovať ho teraz by bolo zbytočné plytvanie s prostriedkami mesta. Z tohto dôvodu sa nerealizovalo ani vodorovné dopravné značenie na parkovisku pred BD č. 143 na Hurbanovej ulici, kde bol položený nový asfalt.

Ing. Emil Vlado, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Otázka od: Michal - 27. november 2018
Dobrý deň Je to už dávnejšie čo DK predával lístky na predstavenie Malý veľký muž a lákal pri ich kúpe aj na tombolu, kde mala byť hlavná cena elektro bicykel. Cítim sa byť podvedený, nakoľko žiadne žrebovanie nebolo. Kde skončili vecné ceny z tomboly? V Januári budú RND opäť na turej tak by bolo možno vhodné tieto ceny vylosovať pokiaľ si ich už organizátori nerozdelili. ďakujem

Odpoveď: Vážený pán Michal,
Dom kultúry Javorina Stará Turá predával vstupenky na predstavenie Malý veľký muž, ktoré sa malo uskutočniť 1.9.2018 v amfiteátri na vrchu Roh Lubina a nakoniec sa kvôli nepriaznivému počasiu uskutočnilo dňa 15.10.2018 v Kultúrnom dome Samka Dudíka na Myjave. Organizátorom predstavenia bol Obecný úrad Lubina. V Dome kultúry Javorina bol len predaj lístkov, aby sme vyšli Staroturancom v ústrety a nemuseli cestovať do Lubine pre vstupenky. O možnej výhre elektrobicykla (1 cena) sme informovali ľudí, ktorí si lístky zakúpili. Naozaj sme nikoho nelákali, nemali sme dôvod. Ak sa cítite podvedený, tak ako píšete, prosím obráťte sa na Obecný úrad Lubina a starostu p. Beňatinského, ktorý Vám na Vaše otázky odpovie.
Predstavenie RND - To nemá chybu, ktoré pripravuje Dom kultúry Javorina 23. januára 2019, nemá nič spoločné s predstavením, ktoré organizoval Obecný úrad Lubina.

Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina

Otázka od: Fedor - 23. november 2018
Priemyslovka a internát sa dostal po zložitých procesoch do majetku mesta, chcem sa spýtať či zodpovední činovníci mesta vedia čo sa na internáte deje, hlavne v nočných hodinách, ako to mesto chce riešiť ? Mesto čaká aby to bolo centrum bezdomovcov a rôznych pochybných osôb z celého okresu, možno kraja ? Nakoľko ich počet má stúpujúcu tendenciu a či z tohto dôvodu plánuje mesto posilniť hasickou technikou, nakoľko zima sa blíži a problémi kedy ju bude mesto potrebovať sú v dohladne . . .

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP vždy informuje MsÚ (majetkové oddelenie, primátorku) o dianí v objekte bývalého internátu. To znamená, kedy bola vykonaná kontrola objektu, koľko osôb sa v objekte, alebo vo vonkajších priestoroch nachádzalo, a aj to, že boli z miesta tieto osoby vykázané. Mestská polícia vykonáva pravidelné kontroly v priestoroch tohto objektu a pokiaľ zistí, že sa tu nachádzajú cudzie osoby z miesta ich vykáže a dozerá na to, aby miesto skutočne opustili. Obhliadka objektu spravidla trvá niekoľko desiatok minút až hodinu. Vykázané osoby sa bohužiaľ, do objektu vracajú, pretože objekt nie je možné dostatočne zabezpečiť. Objekt je majetkom mesta a mesto je povinné chrániť si svoj majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím v zmysle zákona 138/1991, o majetku obcí, §7/2, pís. b. a aj preto MsP robí pravidelné kontroly daného objektu. Čo sa týka bezdomovcov, je všeobecne známe, že ich počet v mestách má mierne stúpajúcu tendenciu, avšak podľa našich kontrol z pôvodných 8 osôb, ktoré sa v tomto objekte nachádzali, sa k dátumu 16.11.2018 ich počet znížil na 4. Takže v tomto prípade ich počet klesá.

MsP Stará Turá

Otázka od: Pavol - 21. november 2018
Dobrý deň, chcem sa spýtať či na tých nových a zrekonštruovaných parkoviskách na Hurbanovej ulici budú vyznačené aj parkovacie miesta? Bolo by to dobré, aby tam vošlo tolko aút kolko má a nestál niekto cez dve miesta.

Odpoveď: Dobrý deň,
parkovacie miesta pre jednotlivé vozidlá budú vyznačené až na jar, nakoľko teploty už nie sú priaznivé pre maľovanie a taktiež nový asfalt vytláča zo svojej štruktúry mastnotu, ktorá by momentálne farbu pohltila a znehodnotila.
Za pochopenie vopred ďakujeme!

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: Dominik Malár - 13. november 2018
Dobrý večer, týmto by som sa chcel opýtať či by po dlhých rokoch sa nedalo niečo so zábradlím okolo potoka, ide o to že napríklad prechod pre chodcov pri ZUŠ je umenie si po tme tam vôbec niekoho všimnúť navyše nieje tam ani poriadné osvetlenie a to isté platí pri všetkých týchto prechodoch okolo potoka. Nerád by som niekoho zrazil. Myslím že by pomohlo keby sa ASPOŇ to zábradlie natrie nejakou skôr reflexnejšou farbou, je to samozrejme len osobný názor. Ďakujem za odpoveď a dúfam že sa to nejako vyrieši veď sami viete že na týchto prechodoch sa neraz stala nehoda a naozaj by som nebol zrovna nadšený keby zrazí niekto kvôli tomu mňa alebo nebodaj zrazím ja. Ešte raz Ďakujem a pekný večer

Odpoveď: Dobrý deň,
mesto Stará Turá každý rok dáva do rozpočtu spracovanie projektu nasvietenia prechodov v meste. Na spomínaný prechod je už vypracovaný projekt zmeny organizácie dopravy, ktorý by mal realizovať správca komunikácie a následné dá mesto vypracovať projekt nasvietenia prechodu, čo by sa malo realizovať v roku 2019. Na otázku ohľadom zábradlia odpovedala p. Vráblová v príspevku nižšie.

Jaroslav Martinus, MsÚ Stará Turá

Otázka od: Veronika - 13. november 2018
Dobrý deň, keďže sa nedá reagovať na konkrétnu otázku, tak sa pýtam takto. V otázke ohľadne mačiek ste odpovedali pani, že MsP rieši problém s prikrmovanim mačiek. Tak by som sa chcela spýtať, či sa bol niekto s kompetentných pozrieť v okolí mestských bytov "lentiliek"? Obyvatelka bytovky za lentilkach ich tam kŕmi vo veľkom štýle, urobila im prístrešky, mačky sú agresívne, napadli už aj človeka a deti sa boja chodiť von. Mačky si pobehujú po ihrisku a neraz som videla ako si priamo na detskom ihrisku mačky bezne robia potrebu. Je super, že je tam detské ihrisko, ale nikto tam s deťmi poriadne nechce chodiť kvôli týmto problemom s mačkami. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň, pani Veronika,
ďakujeme za Váš podnet. Postúpili sme ho MsP k riešeniu. V prípade, že i v budúcnosti budete mať podozrenie na prikrmovanie túlavých zvierat, je potrebné takúto skutočnosť ohlásiť priamo na MsP (č. tel.: 032 /776 00 77, 0907 772 868).

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Dobrý deň pani Veronika,
Váš podnet sme preverili. Hliadka vykonala dňa 9.11.2018, v čase o 15:10 kontrolu lokality pri bytovke č. 537 na Mýtnej ulici. Bolo zistené, že v okolí bytovky sa nenachádzajú žiadne misky s krmivom, ani prístrešky pre mačky. Následne bola vykonaná kontrola bytovky č. 595/58 na Mýtnej ulici, kde boli zistené misky s krmivom pod jedným z balkónov. Šetrením bola zistená totožnosť osoby, ktorá tam misky umiestnila. Prikrmovanie mačiek síce nie je zakázané zákonom (tak ako bolo odpovedané v predchádzajúcej reakcii na otázku p. Barbory Bukovčan), ale dôsledky takéhoto kŕmenia sú hlavne v znečisťovaní už spomínaného verejného priestranstva, detských ihrísk a pod. S dotyčnou osobou bol vykonaný pohovor o dodržiavaní verejného poriadku. K veci ešte uvádzame, že v čase preverovania vašej sťažnosti, sa v uvedenej lokalite nenachádzala žiadna mačka a v priestoroch ihriska sa nenachádzali žiadne exkrementy.

MsP Stará Turá

Otázka od: Miroslav - 13. november 2018
Dobrý deň, prechádzkou mestom okolo potoka si nedá nevšimnúť staré stromy ktoré majú suché haluze , môžu ohrozovať cestnú dopravu a ľudí. Potom pri dome služieb sú tiež 4stare suché jedle ! A zábradlie okolo potoka sa neplánuje natierať !? Je dosť v hnusnom stave !? Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
stromy ktoré sú pri potoku sú v správe Povodia Váhu. Väčšinou na jeseň - jar (v čase vegetačného kľudu) sa snažíme s pracovníkmi Povodia Váhu spolupracovať a tieto konáre prerezávať. Tento rok sa už prerezávky robili viackrát.
Čo sa týka suchých jedlí pri Dome služieb, bol zaslaný list na Obvodný úrad životného prostredia, ktorý sa má k výrubu vyjadriť a zároveň Technotur, s. r. o. dal vypracovať projekt rekonštrukcie tohto územia pred Domom služieb vrátane náhradnej výsadby.
Zábradlie a územie okolo potoka je zložitejšia záležitosť. Bola vypracovaná štúdia rekonštrukcie lávok a zábradlia okolo celého potoka. Budúci rok by sa mala štúdia dostať do fáze realizačného projektu, čo sa týka najhoršej lávky a to pred potravinami p. Stančíka, ktorá potrebuje ako prvá rekonštrukciu. Súčasťou bude vždy aj zábradlie. Nakoľko rekonštrukcia lávok a postupne aj zábradlia bude finančne náročná, neplánujeme už náter starého zábradlia i za cenu toho, že bude na zábradlie zlý pohľad nakoľko je skutočne "hnusné". V tomto prípade by bol samotný náter nákladný a nebolo by ekonomicky vhodné pustiť sa do toho, keď by došlo k postupnej rekonštrukcií.

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: Barbora Bukovčan - 7. november 2018
Krásny deň želám vedeniu mesta Stará Turá, chcela by som sa informovať aké sú možnosti mesta pri riešení premnoženia pouličných mačiek. Je ich tu veľmi veľa a častokrát sa rodia aj 4x do roka každej mačke mladé. Vidím našich občanov a po väčšinou starších ľudí ako do nich kopú, ubližujú im, dávajú im jed do jedla a podobne. Pre mňa a chvalabohu i veľa iných ľudí v našom meste je to nepríjemné. Iste má mesto na riešenie podobných situácií vyhradené nejaké finančné prostriedky. Chcem sa teda informovať či mesto vie naplánovať kastračnú akciu aby sa množeniu zabránilo. Podľa infomrácií jedného OZ vám bola táto služba už i ponúknutá a z vašej strany odmietnutá. Prosím teda o vaše vyjadrenie. Ďakujem a želám pekný deň! Barbora Bukovčan

Odpoveď: Dobrý deň,
k voľne žijúcim mačkám v súčasnosti neexistuje platná legislatíva, ktorá by regulovala ich chov a upravovala zodpovednosť. Voľne žijúce mačky sú zvyčajne opustené ich majiteľmi. Každý majiteľ zvieraťa a teda aj mačky je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnoženia. Dôležitá je aj prevencia a preto by ľudia mačky prikrmovať nemali. Samotné prikrmovanie mačiek nie je však zakázané. Zakázané je znečisťovanie verejného priestranstva – VZN č. 17/2012 O vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá, ktoré kontroluje MsP.
MsP ešte začiatkom roka rozmiestnilo po vchodoch informačné letáky o rizikách kŕmenia túlavých zvierat. V týchto aktivitách MsP naďalej pokračuje a pri zistení, že niekto pohadzuje zvyšky jedál, resp. kŕmenie pre mačky voľne po verejnom priestranstve, je riešený v zmysle zákona o priestupkoch. Taktiež budú v rámci prevencie upozorňovať na dôsledky takéhoto konania, aby nedochádzalo k znečisteniu verejného priestranstva práve prikrmovaním túlavých zvierat. Bohužiaľ, o ponúknutej službe "jedného" OZ naozaj nevieme.

Mgr. Jarmila Knapová, odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ
MsP Stará Turá

Otázka od: Martin - 5. november 2018
Chcem sa spytat vedenia mesta ako aj vedenia technickych sluzieb kedy sa zacnu opravovat cesty v miestnych castiach ktore su v katastrofalnom stave a nemam na mysli triskovu metodu ktora nema na com drzat lebo vedsina je uz len kamen a blato ale riadny asfaltovy koberec. To ze spravite raz za rok 100metrov na hlavnom tahu je nic a len vyhovorky ze nie su financie a v meste sa investuju statisice eur do opravy parkovisk a chodnikov. Za toto mame platit dane? To sme horsi ako ludia v meste? Tu som sa docital ze ludia ako aj u dornakov si na vlastne naklady rozhrnaju drt po turej si tiez robia ludia na vlastne naklady chodniky?

Odpoveď: Dobrý deň,
už sme viackrát písali, že z celkovej investície 100 tis. a po dva predchádzajúce roky 250 tis. sa realizujú opravy, síce z Vášho pohľadu možno pomalším tempom, ale ďakujeme aj za tieto zrekonštruované cesty a chodníky. Vždy z tohto objemového balíka finančných prostriedkov je 35 - 40 tis. vyčlenených každoročne do priľahlých miestnych častí. Vďaka tomu sa nám každý rok podarí opraviť cca 250 - 300 m komunikácií i v miestnych častiach. V tomto roku sa realizovala rekonštrukcia v Drgoňovej Doline od otoču autobusu, na Černochovom Vrchu smerom po Rudník a opravovala sa križovatka v Drgoňovej Doline (hore koňom). Nakoľko v priľahlých častiach je veľa ciest s nespevnenými podkladmi, ako aj u Dornakov, sme radi keď im dovezieme aspoň drvený spevňujúci materiál a privítame keď si ho niektorí občania i rozhrnú. Často sa však jedná len o prístupové cesty a nie miestne komunikácie.

Ing. Jana Vráblová, TSST Stará Turá

Otázka od: JAN VALENTA - 5. november 2018
Prosim o opravu rozhlasu Topolecka smer Hlavina druhy krat pred dvoma rokml dakujem

Odpoveď: Dobrý deň, pán Valenta
najvhodnejšie je nahlásiť poruchu priamo Technickým službám mesta Stará Turá (032/776 32 15, 0905 254 350, e-mail: strakova@tsst.sk), ktoré spravujú a zabezpečujú údržbu mestského rozhlasu.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

«  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  »