Samospráva

Matričný úrad


Matričný úrad mesta Stará Turá

Ulica SNP 1/2
916 01 Stará Turá

Kontakt:
Bc. Erika DRŽKOVÁ
Tel.: 032 746 1638, Fax: 032 776 4276
e-mail:  erika.drzkova(zavináč)staratura.sk, matrika(zavináč)staratura.sk

Úradné hodiny:

Pondelok    

 7:00 - 12:00 

 12:30 - 15:00   

Utorok 

 7:00 - 12:00

 12:30 - 15:00

Streda 

 7:00 - 12:00

 12:30 - 16:00

Štvrtok 

 7:00 - 12:00

 12:30 - 15:00

Piatok 

 7:00 - 12:00

 12:30 - 14:00

 

 

 • vedie knihu narodení, manželstiev a úmrtí,
 • vykonáva s tým spojenú oznamovaciu činnosť príslušným orgánom,
 • vedie agendu uzatvárania manželstiev,
 • zúčastňuje sa na sobášnych aktoch,
 • vykonáva kontrolu dokladov predkladaných cudzincami pri uzatváraní sobášov,
 • delegovanie sobášov,
 • vydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzatváraniu manželstva,
 • spolupracuje s Obvodným úradom v Novom Meste nad Váhom (vyššie overovanie),
 • vypisuje matričnú časť vdovských a sirotských dôchodkov,
 • vykonáva osvedčenie podpisov a odpisov,
 • spolupôsobí pri určovaní otcovstva k deťom narodeným a nenarodeným,
 • vykonáva overovanie správnosti rodného čísla občana v spolupráci s REGOP SR Banská Bystrica
 • vykonáva zápis matričných udalostí sť. občanov SR, ktoré nastali v cudzine - osobitná matrika Bratislava I.,
 • vydáva potvrdenie o žití alebo o stave občana do zahraničia pre uplatnenie nároku na dôchodok alebo výkon pracovnej činnosti,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matričných kníh,
 • vedie matričný archív,
 • vystavuje duplikáty matričných dokladov,
 • vybavuje ostatnú spisovú agendu,
 • vedie evidenciu sobášiacich a matrikárok.
  Tieto činnosti vykonáva pre matričný obvod s pôsobnosťou mesta a obcí: Stará Turá, Vaďovce a Hrachovište.
 • zabezpečuje materiálne činnosť ZPOZu.

 

SPÁDOVÉ OBCE MATRIČNÉHO OBVODU A PÔSOBNOSŤ MATRIČNÉHO ÚRADU

 

Spádové obce matričného obvodu  : Stará Turá, Vaďovce a Hrachovište

Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Starej Turej.

Pôsobnosť matričného úradu
Matričný úrad prijíma ústne, písomné žiadosti a elektronicky podané žiadosti občanov.

Matričný úrad spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v jeho matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.


UZAVRETIE MANŽELSTVA

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla kostola, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré   na požiadanie vydá matrikárka. Vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov na  matričnom úrade.

Ku kontrole žiadosti sa predkladajú:

 • ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a jeden z nich má  trvalý pobyt v Starej Turej
  platné občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou, u ovdovelých úmrtný list manželského partnera, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov), rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenice, u ktorých nie je určený otec
 • ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného úradu
  všetky náležitosti ako v predchádzajúcom prípade predkladajú  snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom, je to tzv. delegovanie sobáša.
 • ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan
  štátny občan SR všetky náležitosti ako v prvom prípade, cudzí štátny občan platný cestovný doklad, rodný list, doklad o pobyte, doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou) , u ovdovených úmrtný list manželského partnera. Cudzinci predložia všetky uvedené doklady úradne  preložené (súdnym prekladateľom) do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením – doložkou Apostille)

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

 • ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov)
  predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

Správne poplatky:

 1. 20 € -  povolenie  uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
 2. 20 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
 3. 20 € – povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
 4. 70 € - povolenie uzavrieť manželstvo  mimo úradne určenej miestnosti a zároveň poplatok 150,00 EUR podľa uznesenia číslo 30-V/2011
 5. 35 € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom  SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
 6. 70 € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
 7. 200 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami
 8. 200 € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
 • poplatky podľa písmena a) a e)  vyberie delegujúci matričný úrad
 • poplatky podľa písmen b), c), d), f), g), h) vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzatvára


Sobášne dni: piatok a sobota
Sobášne hodiny: Piatok od 8.00-18.00  a sobota od 8.00-18.00

Dôležité upozornenie
Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine môže sa obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

 

ÚMRTIE

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:

 • 3x List o prehliadke mŕtveho potvrdený prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
 • občiansky preukaz zomretého
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

V prípade, že sa jedná o tragické úmrtie, kde bola nariadená prehliadajúcim lekárom pitva, je potrebné predložiť okrem vyššie uvedených dokladov aj povolenie na pochovanie mŕtveho, vystavené políciou alebo prokuratúrou. Pokiaľ bola prehliadajúcim lekárom nariadená pitva, matričný úrad môže vystaviť úmrtný list až po vykonaní pitvy.

Úmrtie vybavujú pozostalí zosnulého priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby.

Poplatky: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

 

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis t. j. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
 • splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará, súdom ustanovenému opatrovníkovi
 • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní

 

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), na ktorejkoľvek matrike.

Spôsob vyžiadania môže byť osobne na matričnom úrade alebo písomne. Potrebné je predložiť  občiansky preukaz . Ak  z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný doklad žiada, treba predložiť iný listinný doklad.
Matričné doklady určené na použitie do krajiny, s ktorou nemá Slovenská republika medzištátnu zmluvu o uznávaní, musia mať vyššie overenie, t. j. legalizáciu alebo musia byť opatrené overovacou doložkou Apostille.

Poplatky: 5 €
Doba vybavenia:

 • na počkanie, ak matričná udalosť nastala v sídle matričného úradu
 • 1-7 dní, ak matričná udalosť nenastala v sídle matričného úradu, ale v inom matričnom obvode

NIE JE v kompetencii matričného úradu zostavovať genealógiu, ani bádateľské služby

 

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM RODIČOV PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

Potrebné doklady:

 • Platné občianske preukazy oboch rodičov
 • u rozvedených matkách právoplatný rozsudok o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou)
 • u ovdovelých matkách úmrtný list
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomný tlmočník

U maloletých rodičov rozhoduje o otcovstve súd.

Poplatky: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

 

UZAVRETIE MANŽELSTVA, NARODENIE DIEŤAŤA ALEBO ÚMRTIE V CUDZINE

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do Osobitnej matriky pri  MV SR. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.
Upozornenie: Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.
Predkladané doklady:

 • originál cudzojazyčného matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list) úradne preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (preklad sa nevyžaduje z českého jazyka)
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou Apostille
 • platný občiansky preukaz alebo Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu

Poplatky: 10 €
 

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE

Do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom .

Predkladané doklady:

 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou)

Poplatky: do 3 mesiacov bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie 

  

OSVEDČOVANIE LISTÍN

Potrebné doklady:

 • originál listiny
 • fotokópia listiny
 • preukaz totožnosti osoby, ktorá predkladá listinu

Poplatky: 2 €, za každú aj začatú stranu
Doba vybavenia: na počkanie

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Potrebné doklady:

 • preukaz totožnosti osoby, ktorej sa podpis overuje
 • listina na ktorej má byť podpis osvedčený

Poplatky: 2 €, za každý podpis
Doba vybavenia: na počkanie


O S V E D Č O V A N I E

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo cestovným pasom.

Mesto nevykonáva osvedčovanie,

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky

 

K stiahnutiu