Menu

Bc. Zuzana Zigová - zástupkyňa primátorky mesta

Volebný obvod číslo:1 - Stará Turá

E-mail:zuzana.zigova@staratura.sk


Vykonáva hlavne:

 • Povinnosti vyplývajúce zo Štatútu mesta
 • Úlohy v oblasti obrany, bezpečnosti, ochrany a civilnej obrany obyvateľov v zmysle Štatútu mesta
 • Styk s občanmi - návrhy, sťažnosti, pripomienky
 • Spolupráca so stranami, hnutiami, spolkami, združeniami a cirkvami (vzájomná informovanosť, spoločné podujatia)
 • Spolupráca s komisiami MsÚ v oblastiach: kultúra, šport, školstvo, mládež, životné prostredie, sociálne otázky, požiarna ochrana, cestovný ruch, Klub dôchodcov a pod.
 • Spolupráca s komisiami Mestského zastupiteľstva a aktivistami v Starej Turej a v miestnych častiach 
 • Operatívne riešenie poriadku v meste - dohľad nad výkonom činnosti Mestskej polície
 • Zabezpečenie občianskych podujatí v rámci Štatútu ZPOZ
 • Rozvoj kontaktov za účelom spolupráce a výmeny skúseností samospráv
 • Dohľad nad výkonom činnosti mestských príspevkových a obchodnych spoločností, poskytovanie poradenskej činnosti
 • Spolupráca s podnikateľskými subjektami, vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť na území mesta
 • Úlohy a činnosti určené primátorom mesta
 • Úlohy a činnosti uložené Mestským zastupiteľstvom