Menu

Župná kalokagatia - branný pretek študentov stredných škôl

Župná kalokagatia (13.9.2017)

Župná kalokagatia (13.9.2017) Autor:SOŠ Stará Turá

Dňa 13. 9. 2017 sa v lesoparku Brezina v Trenčíne uskutočnil 11. ročník krajskej orientačno - vedomostnej súťaže Kalokagatia 2017, ktorej sa zúčastnilo 11 družstiev stredných škôl Trenčianskeho kraja.

Súťaž je určená pre  päťčlenné zmiešané družstvá žiakov stredných škôl (minimálne dve dievčatá) a je orientačným, športovo branným behom v teréne v dĺžke 3 km. Na vytýčenej trati je 6 kontrolných stanovíšť, na ktorých sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej ochrany, BOZP a podobne.

Cieľom preteku je spojiť krásu tela i ducha. Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny a agathos - dobrý) predstavuje filozofiu, šport a hry. V starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro tak, aby sa približovali starogréckemu ideálu dokonalosti. Kalokagatia teda bola a je chápaná ako ideál starogréckej výchovy – súlad vonkajšieho a vnútorného tela a ducha.

Stredná odborná škola v Starej Turej sa tejto súťaže pravidelne zúčastňuje a dosahuje v nej i veľmi dobré úspechy. Aj tento rok sa svedomito pripravovali 3 chlapci a 2 dievčatá a na krajskej súťaži zabojovali spolu s 11 družstvami z iných škôl Trenčianskeho kraja. Výborná príprava pod vedením učiteľa Mgr. Igora Gašparíka  sa prejavila umiestnením nášho družstva na peknom 3. mieste. Vedenie školy im za gratuluje k úspechu a ďakuje za vzornú reprezentáciu školy.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 28.9.2017 | Aktualizácia: 20.11.2017