Menu

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153,Stará Turá

Dňa 17. 08. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (skrátený názov SIEA) ako SO/RO OP KŽP. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Predmetom projektu je obnova budovy materskej školy na ulici Hurbanova 142 v Starej Turej, ktorá bola postavená v 70-tich rokoch minulého storočia. Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodového plášťa budovy, zateplením strešného plášťa budovy a k tomu náležiacich klampiarskych prác, priradenie solárneho ohrevu vody, hydraulické vyregulovanie UK a TV, modernizáciu osvetlenia, vetranie a rekuperáciu a fotovoltaickú elektráreň.
Opatrenia na úsporu energie v budove sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú rodiny s malými deťmi pričom snahou mesta je zabezpečiť tejto cieľovej skupine kvalitné a zdraviu prospešné prostredie.

Celková suma oprávnených výdavkov: 657 808,12 €
Suma neoprávnených výdavkov: 12 566,00 €
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 624 917,71 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 32 890,41 €

V prípade schválenia žiadosti je určený
Začiatok realizácie aktivít projektu: 04/2016
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 10/2018

Publikované: 12.9.2017 | Aktualizácia: 14.9.2017