Menu

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153,Stará Turá

 

Dňa 17. 08. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (skrátený názov SIEA) ako SO/RO (Sprostredkovateľský/Riadiaci orgán) OP KŽP. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Predmetom projektu je obnova budovy materskej školy na ulici Hurbanova 142 v Starej Turej, ktorá bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia. Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodového plášťa budovy, zateplením strešného plášťa budovy a k tomu náležiacich klampiarskych prác, priradenie solárneho ohrevu vody, hydraulické vyregulovanie UK a TV, modernizáciu osvetlenia, vetranie a rekuperáciu a fotovoltaickú elektráreň. 

Opatrenia na úsporu energie v budove sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú rodiny s malými deťmi pričom snahou mesta je zabezpečiť tejto cieľovej skupine kvalitné a zdraviu prospešné prostredie.

Realizácia projektu sa začala dňom prevzatia staveniska 23. 5. 2019, predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu je 12/2019. Stavebné práce prebiehajú v súlade so schváleným harmonogramom.

Celková suma oprávnených výdavkov je plánovaná na 657 431,54 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku v hodnote 95% tvorí sumu 624 559,96 € a zvyšných 5% predstavuje výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov vo výške 32 871,58 €.   

                                        

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do Vašej budúcnosti

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.9.2017 | Aktualizácia: 16.9.2019