Menu

Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Dňa 26. 06. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13, k operačnému programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

 

Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Projektu prispeje k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti jazykových zručností, prírodovednej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté investíciou do materiálno-technického vybavenia odbornej učebne a knižnice ZŠ Hurbanova 128/25 Stará Turá.

Celková výška oprávnených výdavkov:                                69 295,97 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:             65 831,17 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:                       3 464,80 €

 

V projekte sú navrhované nasledovné aktivity:

Aktivita 1: Obstaranie IKT učebne (variant klientské stanice)

Výdavky projektu v rámci tejto aktivity sú v súlade s oprávnenou aktivitou výzvy e) obstaranie IKT učební. Aktivita bude realizovaná dodávkou materiálno-technického vybavenia v rozsahu Typizovanej zostavy (tzn. že navrhované materiálové a technické riešenie bude zodpovedať štandardom uvádzaným v typizovanom riešení):

• Interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

• Učiteľské PC + 16 ks klientských staníc (vrátane základného príslušenstva -myš, monitor,klávesnica)

• Zázemie pre učiteľov (2ks notebook, multifunkčná tlačiareň)

• 3D tlačiareň, softvér

• Školský server, softvér, kabeláž, resp. wifi

• Žiacky stôl (16 ks) do IKT učebne

• Stolička/taburet pre žiaka (16 ks)

• Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

• Operačný systém, kancelársky balík (textový a tabuľkový editor, program na tvorbu prezentácií), ďalší e-learning softvér

 

Navrhované materiálno-technické vybavenie bude obstarané do existujúcej odbornej učebne v budove ZŠ na Hurbanove ulici súp.č.128 (pozemok parc.č.1589/29),z ktorej sa jej súčasné vybavenie odstráni. Následne žiadateľ pripraví tento priestor pre nové vybavenie. Kapacita učebne bude pre 16 žiakov.

Aktivita 2: Obstaranie knižnice

Výdavky projektu v rámci tejto aktivity sú v súlade s oprávnenou aktivitou výzvy b) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Aktivita bude realizovaná dodávkou materiálno-technického vybavenia v rozsahu Typizovanej zostavy (tzn. že navrhované materiálové a technické riešenie bude zodpovedať štandardom uvádzaným v typizovanom riešení):

• Technické a technologické vybavenie školskej knižnice:

• 1 počítač pre školského knihovníka,

• 5 ks notebook pre používateľov knižnice,

• 5 ks tablet pre používateľov školskej knižnice,

• knižnično-informačný systém,

• čítačka čiarových kódov,

• tlačiareň, kopírovací stroj, skener,

• televízor,

• DVD prehrávač,

• dataprojektor,

• premietacie plátno

 

Knižničný fond, v rozsahu: povinná literatúra pre 1. stupeň, povinná literatúra pre 2. stupeň, cudzojazyčná literatúra, odborná literatúra, súčasná (modernáliteratúra) a poézia. Knižničný fond budú tvoriť písomné, obrazové, zvukové, audiovizuálne a elektronické dokumenty.

• Nábytok:

• 15 knihovníckych regálov

• knihovnícky regál na časopisy

• knihovnícky vozík

• 20 stolov do študovne

• 20 stoličiek do študovne

• stolička pre školského knihovníka

 

Navrhované materiálno-technické vybavenie bude obstarané do momentálne nevyužívanej existujúcej miestnosti v budove ZŠ na Komenského ulici súp.č.320(pozemok parc.č.455). Prostredníctvom úprav tohto priestoru dôjde k úpravám potrebným k zriadeniu knižnice. Primárnou funkciou školskej knižnice je informačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a podpora informačných a čitateľských kompetencií žiakov.

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2017 | Aktualizácia: 10.7.2017