Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Na konci roka 2019 bola Mestu Stará Turá schválená dotácia na projekt “Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“. V rámci tohto projektu plánuje mesto zakúpiť IT techniku, nábytok a knižný fond pre knižnicu a IKT učebňu. Celkovo bolo pre naše mesto schválená suma 65 320,71 EUR z čoho 56 444,84 EUR budú prostriedky Európskej únie. Tento projekt sa realizuje cez Integrovaný regionálny operačný program pod cieľom: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ prostredníctvom skvalitnenia vybavenia školskej knižnice a počítačovej učebne. Ukončenie projektu je naplánované najneskôr na leto 2021. Napriek súčasnej nepriaznivej situácie, kedy sa žiaci vzdelávajú dištančne dúfame, že žiaci aj učitelia toto nové zariadenie využijú pri najbližšom návrate do školy. Sme veľmi radi, že sa nám aj takýmto spôsobom podarí zlepšiť vybavenia našej školy a dúfame, že sa nám aj v budúcnosti podarí získať prostriedky na jej kompletnú obnovu.
SPLUV
MsÚ Stará Turá, Publikované: 7.1.2021 | Aktualizácia: 7.1.2021