Menu

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2017-2018


Riaditeľka Materskej školy Stará Turá, Hurbanova 142/46 oznamuje, že zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 2. mája 2017 do 4. mája 2017.

Písomné žiadosti detí, ktoré sa nedostavili na zápis v riadnom termíne, riaditeľka školy prijíma do 31.5.2017.

 

Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast,  spolu s fotokópiou rodného listu dieťaťa, odovzdá  zákonný zástupca v budove Materskej školy Hurbanova 153 (pri Salaši) riaditeľke materskej školy.  

Tlačivo  Žiadosti o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky materskej školy:  www.msstaratura.sk / Zápis detí  do MŠ.
 

PODMIENKY PRIJÍMANIA  

 

(1)   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

(2)   Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.

 

(3)   Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára. 

 

(4)   Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. 

 

(5)   Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to ani na adaptačný pobyt. Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). 

 

(6)   Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ. 

 

(7)   Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý čas (najviac štyri hodiny), spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. 

 

(8)   Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie. 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú: 

 

1.     deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,

2.     deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

3.     deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou: 

Prednostne sa prijímajú: 

1. Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ

2. Deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Stará Turá

3. Deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku

4. Deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca

5. Deti zamestnaných rodičov

 

Materská škola, Publikované: 5.4.2017