Menu

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

 Okresný úrad  Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor,  ( ďalej iba „OU NMNV, PLO“ ) ako príslušný orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov poľnohospodárskych pozemkov na povinnosť, stanovenú § 3 ods. 1 zákona, predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy, a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

OU NMNV, PLO, zároveň upozorňuje, že podľa § 25 zákona je možné za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330,- €, za nesplnenie povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy až do výšky 995,- €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi,  možno uložiť pokutu od 166,- € do 33.200,- € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopustí správneho deliktu podľa 26 ods.2 zákona. Na základe vyššie uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstránením burín.

Ing. Vladimír Knapec, vedúci pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom                                   

Okresný úrad NMnV, Publikované: 8.6.2016