Menu

Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Dňa 31.10.2016 predložila obec Stará Myjava, ako hlavný partner projektu, žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve výzvu s kódom INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 k operačnému programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Cieľom projektu bol udržateľný rozvoj prihraničného regiónu formou dobudovania siete cykloturistických ciest s dôrazom na zlepšenie prepojenia zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít ako na slovenskej tak aj na českej strane hraníc. Ďalším cieľom bolo skvalitnenie a inovácia turistickej infraštruktúry. Vybudovaním cyklotrasy v cezhraničnom regióne sa malo docieliť zosieťovanie viacerých cyklotrás v regiónoch a najmä spojenie turistických objektov pre turistov i obyvateľov regiónu. Cyklotrasa bola navrhnutá 3 okresmi, z katastrálneho územia Stará Turá, cez obec Stará Myjava, smerom na českú hranicu do Veselí nad Moravou. V rámci publicity projektu sa mala vytvoriť turistická mapa prihraničných regiónov a zaktualizovaná mala byť webová stránka poskytujúca informácie pre turistov.

Predmetom projektu bolo zrekonštruovať, opraviť, dobudovať a poprepájať cesty v lesoch Bielych Karpát na cyklotrasy, tak aby sme dosiahli ucelený cykloprodukt v cezhraničnom regióne a zároveň prepojili popod Veľkú Javorinu 2 dôležité cyklokoridory - Vážsku cyklomagistrálu a Cyklotrasu Baťov kanál popri rieke Morave. V rámci mesta Stará Turá malo dôjsť k rekonštrukcií cca 1 km lesnej cesty v lokalite Hlavina a k vyznačeniu úseku cca 12 km cyklotrasy (od hotela Lipa cez Topoleckú, Hlavinu s napojením na nemapovanú cestu až po hranicu s ČR).

Hlavným partnerom projektu mala byť obec Stará Myjava s rozpočtom 369 545,14 €, hlavným cezhraničným partnerom mesto Veselí nad Moravou s rozpočtom 137 254,50€. Mesto Stará Turá bola projektovým partnerom s rozpočtom 252 315,66 €.

Celkové rozpočtové náklady: 759 115,31 Eur
Výška požadovaného NFP: 714 296,78 Eur
Vlastné zdroje a spolufinancovanie: 44 818,53 Eur

Táto žiadosť bola odporučená na neschválenie v zmysle 4. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru v Brne z dôvodu nedostatku alokácie.

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.9.2017 | Aktualizácia: 13.9.2017