Samospráva

VZN č. 4/2009 O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 4/2009-Nar.

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009-Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia
 

V súlade s ust. § 4 ods. 3, písm. d), h), i) a n) a podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadaní dňa 25.6.2009 uznesením č.  19-XXIV/2009 schválilo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov všeobecne záväzné nariadenie  MsZ Stará Turá č.  4/2009-Nar. ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009-Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a o zmene všeobecne záväzného nariadenia nasledovne:


§1

1.  V ust. § 7  VZN č. 2/2009-Nar. ruší sa text ods. 4.5  a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
 
„4.5.  V časti územného obvodu mesta tvoreného Družstevnou ulicou:
          - v nedeľu až vo štvrtok od 10.00 hod. do 24.00 hod.,
          - v piatok a v sobotu od 10.00 hod. do 01.00 hod.“


§ 2

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

2.1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 26.06.2009 a nadobúda účinnosť dňa 10.07.2009.V Starej Turej, dňa 26.06.2009

 
Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.7.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies