Menu

VZN č.2/2016 -Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.3.2016