Menu

Výzva ZSE, a. s., pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení

Západoslovenská energetika, a. s., ako poverený správca elektrických sietí

na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom

č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst. 1

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V Y Z Ý V A

 

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a. s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa §36 Zák. č. 656/2004 Zb. z. v platnom znení.

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.04.2012

 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a. s., vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §10 Zák. 656/2004 zb. z. v platnom znení.

 

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a. s., tel. č. 032/6533320 – p. Benko.

Viac informácií získate v doleuvedenej prílohe.

 

V Trenčíne, 4 1. 2012

 

K stiahnutiu

ZSE a.s., Publikované: 10.1.2012 | Aktualizácia: 15.11.2017