Menu

Výzva ZSE, a. s., pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení

 Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 v súlade so Zákonom

č. 251/2012 Zb.z. § 11 odst. 1, 3

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V Y Z Ý V A

 

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a. s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2018

 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zák. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

 

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

 

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú, a. s., tel. č. 032/653 33 20 – p. Bc. Patrik Valo.

 

V Trenčíne, 10. 11. 2017

K stiahnutiu

ZSE a.s., Publikované: 15.11.2017 | Aktualizácia: 15.11.2017