Výzva na predkladanie projektov - Participatívny rozpočet mesta Stará Turá

Participatívny rozpočet mesta Stará Turá – rok 2022

V Ý  Z V A

na predkladanie projektov

 Podľa Článku 5 Pravidiel participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá vyhlasujem výzvu na predkladanie projektov.


1. Základné informácie o participatívnom rozpočte

Participatívny rozpočet mesta Stará Turá   je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Stará Turá s trvalým pobytom na území mesta Stará  Turá navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe  projektov predložených zo strany obyvateľov. Participatívny rozpočet mesta Stará Turá  pokrýva územie mesta Stará Turá  vrátane miestnych častí. Obyvatelia mesta následne verejným hlasovaním sami určia, ktoré projekty budú z participatívneho rozpočtu realizované.

 

2. Lehota na predkladanie projektov  

Projekty je možné podať v termíne od  27. mája  2022 do 27. júna 2022, a to prostredníctvom formulára, zverejneného na www.staratura.sk, na adresu Mestského úradu mesta Stará Turá, ul. SNP 1/2, 915 01, Stará Turá.  


3.
Na  participatívny rozpočet je pre rok 2022 vyčlenená celková  čiastka 15  000 EUR.


4. Na jednotlivý projekt je možné v roku 2022 získať podporu max. vo výške 5 000 EUR. 

Všetky potrebné informácie k participatívnemu rozpočtu nájdete na: https://www.staratura.sk/participativny-rozpocet/

   

V Starej Turej, dňa 27.05.2022

 


PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.5.2022 | Aktualizácia: 27.5.2022
Nastavenia cookies