Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2021 (1. kolo)

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých. 
Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja neziskových činností v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a prispievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1.kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2021

CIELE PROGRAMU

Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Podporované  aktivity môžu byť najmä z  nasledovných oblastí: rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Najmä  aktivity  zamerané na zatraktívnenie  ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom  pritiahnuť ďalšie  detí a rozšíriť  členskú základňu, pripraviť  podmienky na  celoročnú prácu s deťmi.
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.


PROGRAM JE URČENÝ:

 • pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi,
 • pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre svojich rovesníkov,
 • pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

 

KRITÉRIA:

 • projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
 • projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni,
 • aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo nepravidelný charakter,
 • celková výška nákladov na projekt nie je obmedzená, max. výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stanovená, obvyklá výška grantu je do 500 €,
 • grant v zásade nesmie byť použitý na investície - posudzuje sa individuálne  v súvislosti s požiadavkami projektu,     
 • finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť finančný),
 • financie budú záujemcom poukázané naraz.

 
AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:

 • všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informovať sa u koordinátora projektu,
 • záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na adresu koordinátora projektu,
 • správna rada rozhodne o udelení grantu,
 • s predkladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva,
 • po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho koordinátorovi projektu.

 

Uzávierka prijímania projektov: 31.05.2021

Trvanie projektu: 1.6.2021 -  31.12.2021

Predloženie záverečnej správy: do 31.1.2022

 

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032 746 1635;e-mail: iveta.petrovicova@staratura.sk  v pracovných dňoch .

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará Turá: https://www.staratura.sk/program-malych-komunitnych-grantov/ .

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 7.5.2021 | Aktualizácia: 7.5.2021
Nastavenia cookies