Menu

Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej

Dňa 30. 05. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť poskytnutie dotácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 (ďalej len „výzva“) za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy zameraných predovšetkým na deti a mládež, ktorú vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy je podprogram č. 2 - výstavba detských  ihrísk určený o podporu projektov zameraných na výstavbu detských ihrísk, ktoré sú určené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií.

Celkové náklady na projekt:                               16 673,04 €

Výška požadovanej dotácie:                             12 014,64 €

Spoluúčasť na projekte z vlastných zdrojov:    4 658,40 €

V projekte sú navrhované nasledovné aktivity:

Predmetom projektu je vybudovať v areáli ZŠ na Komenského ulici detské ihrisko. V roku 2012 bol v tomto areáli prestavaný pavilón špeciálnych učební na MŠ, kde boli vybudované 2 triedy a jedna špeciálna trieda pre deti predškolského veku. Z jestvujúcej školskej záhrady bola vyčlenená plocha na vonkajšie pohybové aktivity detí, detské ihrisko však  nebolo osadené. Absentujú tu teda možnosti na rozvoj detských pohybových aktivít. Zámerom je prostredníctvom vybudovania detského ihriska vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času detí predškolského veku, ale aj detí navštevujúcich základnú školu.

Vytvorením atraktívneho a bezpečného priestoru vytvoríme pre deti možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu.

Výsledkom projektu bude vytvorenie bezpečného  a atraktívneho miesta na hranie a vytvorenie užšej spolupráce medzi MŠ a ZŠ.

Detské ihrisko je súčasťou stavby: „Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ, Stará Turá“. 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2017 | Aktualizácia: 10.7.2017