Menu

Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej

Mestu Stará Turá bola schválená dotácia na projekt „Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“. Ide o dotáciu Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018.  

Cieľom projektu je vybudovať detské ihrisko vhodné pre menšie i väčšie deti, s hernými prvkami spĺňajúcimi prísne bezpečnostné normy. V roku 2012 bol v tomto areáli prestavaný pavilón špeciálnych učební na MŠ, kde boli vybudované 2 triedy a jedna špeciálna trieda pre deti predškolského veku. Z jestvujúcej školskej záhrady bola vyčlenená plocha na vonkajšie pohybové aktivity detí, detské ihrisko však  nebolo osadené. Absentujú tu teda možnosti na rozvoj detských pohybových aktivít. Zámerom je prostredníctvom vybudovania detského ihriska vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času detí predškolského veku, ale aj detí navštevujúcich základnú školu.

V nadväznosti na schválenú dotáciu zverejnilo mesto v septembri 2018 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zrealizovanie predmetnej zákazky. Ponuku s najnižšou cenou predložila spoločnosť Koste plus, s. r. o. predmetná dokumentácia k výberu dodávateľa bola následne predložená na kontrolu Úradu vlády SR. V nadväznosti na kladné stanovisko úradu bola zaslaná objednávka víťaznému dodávateľovi. Predpokladáme, že realizácia projektu bude ukončená v decembri 2018.

Celkové náklady na projekt sú rozpočtované vo výške 18 113, 04 €, pričom výška dotácie predstavuje hodnotu 8 700 €. Zvyšných 9 413,04,04 € bude hradených z vlastných zdrojov mesta.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018.  

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.6.2018 | Aktualizácia: 29.10.2018