Menu

Výberové konanie na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov - Dom služieb

Spoločnosť T E C H N O T U R  s. r. o.
Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá vyhlasuje výberové konanie
na uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov

 


Popis priestorov :


Jedná sa o priestory v Dome služieb ul. SNP 260/41 v Starej Turej. Priestory sa nachádzajú na 1. a  2. poschodí objektu o celkovej výmere 19,4, m2 (1.p.), 25,5 m2 (2.p.).

Členenie priestorov je nasledovné:

1. poschodie:
• prevádzkové priestory, kancelárske (predajné priestory)  - 13,0 m2
• spoločné priestory, sociálne zariadenia   - 6,4 m2

2. poschodie:
• prevádzkové priestory, kancelárske (predajné priestory)  - 14,9 m2
• spoločné priestory, sociálne zariadenia    - 10,6 m2

Termín pre prijímanie prihlášok : 24. jún  2010 do 15.00 hod.

V uvedenom termíne musia byť prihlášky doručené na vyššie uvedenú adresu, poštou alebo osobne. K prihláške priložiť ponúknutú cenu podnájmu za m2 / rok. Prihlášky doručené po termíne nebudú hodnotené. Minimálna cena 25 €/m2/rok bez energií.

Pre prehliadku priestorov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. 032 / 777 2024, 0905 390397, e-mail: technotur@stonline.sk.

Do prihlášky uveďte účel podnájmu nebytových priestorov. Uvedené priestory budú poskytnuté pre kancelárske účely, účely služieb, alebo predajné účely. (Nie pre pohostinské zariadenia).

Na obálku napíšte „Dom služieb – podnájom 1. poschodie“!
Pre priestor na 2. poschodí „Dom služieb – podnájom 2. poschodie“!