Menu

Participatívny komunitný rozpočet TSK a VZN č. 33/2017

Participatívny – komunitný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vychádza z modelu demokratickej participácie, ktorý v roku 1989 vyvinulo brazílske mesto Porto Alegre. Počas procesu participatívneho – komunitného rozpočtu, členovia a členky určitej komunity priamo rozhodujú o tom, ako využiť časť verejného rozpočtu. Inými slovami: ľudia, ktorí platia dane, rozhodujú o ich využití.

Participatívny rozpočet je agendou Programu OSN pre ľudské sídla (UN – Habitat), kto rý ho definuje ako „mechanizmus (alebo proces), pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť dostupných verejných zdrojov".

Mechanizmus participatívneho rozpočtu je podľa Organizácie spojených národov (OSN) najefektívnejším nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o naplnenie cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie a efektivity tak, ako ich stanovuj ú dokumenty schválené a prijaté správnymi orgánmi v rámci Euró pskej únie na celoeurópskej, štátnej a komunálnej úrovni.

Trenčiansky samosprávny kraj predkladá toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ni ektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočet vyššieho územného celku obsahuje výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území vyššieho územného celku, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre neho zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku.

V súčasnom období je už na Slovensku niekoľko miest, ktoré dávajú občanom na svojo m území možnosť rozhodovať o časti verejných financií prostredníctvom participatívneho – komunitného rozpočtu príslušného mesta.

Na úrovni vyšších územných celkov je Trenčiansky samosprávny kraj prvý, ktorý s cieľom posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, zabezpečiť informovanosť občanov so zámerom zvyšovania ich zapojenia a spoluúčasti na rozhodovaní zapracoval do svojho rozpočtu na rok 2017 objem finančných prostriedkov vo výške 99 000, - Eur, ktoré budú použité na realizáciu projek tov, o ktorých bude rozhodovať verejnosť. Uvedený objem finančných prostriedkov bude rozdelený na deväť okresov rovným dielom.

 

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 33/2017

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na obyvateľov Trenčianskeho kraja, žijúcich na jeho území, organizácie založené a zriadené Trenčianskym samosprávnym krajom, právnické subjekty alebo fyzické osoby – podnikateľov, obce na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a iné formálne a neformálne organizácie so sídlom alebo trvalým pobytom na území TSK, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území TSK, alebo poskytujú služby obyvateľom na území TSK.

Participatívny – komunitný rozpočet je princíp, ktorý súčasne umožňuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju zbierať nápady, návrhy, podnety aj od občanov a je na Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, či a ako návrhy akceptujú a zapracujú do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčiansky samosprávny kraj spracoval a predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia Participatívny – komunitný rozpočet, ktorého hlavným prínosom je možnosť verejnosti spolutvoriť, vyjadrovať sa a formulovať priority Trenčianskeho kraja, ako aj pomáhať svojimi aktivitami zlepšovať kvalitu života občanov v kraji.

Trenčiansky samosprávny kraj očakáva zapojenie dobrovoľníkov do procesu spolurozhodovania, na aký účel budú vyčlenené finančné prostriedky v rámci participatívneho – komunitného rozpočtu použité a súčasne svojou dobrovoľníckou prácou prispejú ku  skvalitneniu života v kraji.

 

 

Užitočné linky:

www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet.html

www.tsk.sk/buxus/docs/VZN_33_2017_PaKR.pdf

TSK, Publikované: 29.3.2017