Menu

Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytov na Ul. Hlubockého

Mesto Stará Turá
ponúka vo verejnom ponukovom konaní na
ODPREDAJ

nehnuteľnosti na výstavbu bytov
Ul. Hlubockého Stará Turá

Pozemok parc. č. 440/2 - záhrada o výmere 2043 m2
Pozemok parc. č. 441 - zast. plocha o výmere 600 m2
Pozemok parc. č. 442/1 - záhrada o výmere 271 m2
Pozemok parc. č. 443/1 - zast. plocha o výmere 598 m2
Budovu súp.č. 676, postavenú na pozemku parc.č. 443/1PODMIENKY PREDAJA :
Minimálna predajná cena je 1000,- Sk/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie územného plánu zóny „HNILÍKY". V ponuke uveďte termín zahájenia a ukončenia stavby. V prípade nedodržania stanovených podmienok, nehnuteľnosti budú prevedené späť na mesto Stará Turá.

Písomné žiadosti s uvedením účelu využitia posielajte v zalepenej obálke označenej „VÝSTAVBA BYTOV" na adresu:
Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ

a to najneskôr do 30.09.2008.

B l i ž š i e   i n f o r m á c i e na č. tel. 032 / 7461630.

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.9.2008