Menu

Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti - Kultúrny dom Trávniky súp. č. 2573 v Starej Turej

ODPREDAJ   NEHNUTEĽNOSTI 
Kultúrny dom Trávniky súp. č. 2573 v Starej Turej.

 
Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj budovu Kultúrneho domu v miestnej časti Trávniky súp. č. 2573 v Starej Turej. Jedná sa o budovu súp. č. 2573 bez pozemku. Budova sa nachádza v katastrálnom území Stará Turá, evidovaná na liste vlastníctva č. 1.   

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov,
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra ( v prípade právnických osôb ), nie starší ako 3 mesiace,
  • cenovú ponuku  a podnikateľský zámer,
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

 

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom
 
„KD Trávniky  –  NEOTVÁRAŤ“


na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň prijímania ponúk je  5.10.2009. Na ponuky doručené po tomto  termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.  Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.9.2009