Menu

Verejné ponukové konanie - odpredaj Kultúrny dom Topolecká

Mesto Stará Turá
ponúka vo verejnom ponukovom konaní na
ODPREDAJ

KULTÚRNY DOM TOPOLECKÁ
súp. č. 2117 + pozemky parc.č. 8604/9, 8604/10


Minimálna predajná cena je: 3 817 750,- Sk

Písomné žiadosti s uvedením účelu využitia posielajte v zalepenej obálke označenej „KD TOPOLECKÁ" na adresu:
Mestský úrad Stará Turá
majetkové oddelenie
Ul. SNP 1/2
916 01 STARÁ TURÁ


a to najneskôr do 30.09.2008.

 
B l i ž š i e   i n f o r m á c i e na č. tel. 032 / 7461630.

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.9.2008