Menu

Vďaka za vyčistené okolie mesta

Tak ako po minulé roky, aj tento rok, sa v uplynulom mesiaci apríl dobrovoľníci z viacerých staroturanských spolkov pustili s patričným nasadením do čistenia okolia Starej Turej. Už 7. ročník tradičnej akcie s názvom „Čistenie okolia Dubníka“ bol realizovaný na oveľa väčšom území, než akým je bezprostredné okolie vodnej nádrže Dubník a bol obohatený o veľkú skupinu zamestnancov spoločnosti Sensus Slovensko, a. s. Stará Turá.

Celkovo sa zúčastnilo rekordných 80 dobrovoľníkov z radov turistov, členov detskej organizácie Fénix a zamestnancov tejto spoločnosti. Organizačne zabezpečovalo akciu OZ Krajina Karpaty spolu so spoločnosťou Sensus Slovensko, a. s., ktorá bola zároveň aj finančným garantom. S ďalším servisom pre účastníkov i finančnou výpomocou pomohol tiež Dubník Club, s. r. o.

Akcia sa realizovala na viacerých lokalitách rozdelených do troch oblastí (cesta na Papraď, okolie čističky odpadových vôd a Vaďovská cesta, okolie Dubníka). Celkové množstvo vyzbieraného odpadu bolo 2,5 t, ktoré boli následne Technickými službami mesta Stará Turá odvezené na skládku. 

Zraz účastníkov bol pred Chiranou. Po úvodnej inštruktáži o oblastiach čistenia a bezpečnosti boli určené skupiny pre každú lokalitu. Turisti vyčistili okolie cesty na Papraď až po železničný most a  Detská organizácia Fénix vyčistila od odpadu les okolo jazera. Skupina zložená zo zamestnancov spoločnosti Sensus Slovensko, a. s. vyzbierala odpadky okolo potoka i plota Chirany, okolo čističky odpadových vôd smerom na Vaďovce, až na chotárnu hranicu, taktiež okolo dvoch prítokov potoka Tŕstie.

Nakoniec sa všetci aktivisti zišli pri guláši z diviny a dobrom občerstvení. Príjemnú atmosféru vytvoril aj zvuk harmoniky jedného z turistov. Pre zúčastnené deti boli pripravené hry a aktivity pod vedením skúsených „Lesných pedagógov“ zo spoločnosti Lesotur, s. r. o. Je potešiteľné, že ľudí, ktorí vnímajú svoj životný priestor širšie ako len po hranicu svojho bytu alebo pozemku, pribúda. Sú to ľudia, ktorí milujú tento kraj a záleží  im na jeho čistote. Všetkým týmto dobrovoľníkom patrí veľká vďaka a úcta. Osobitné poďakovanie patrí spoločnosti Sensus Slovensko, a. s. za materiálové a finančné zabezpečenie akcie, spoločnosti Dubník Club, s. r. o. za servis a priestory.

Pozdrav a poďakovanie všetkým účastníkom za aktivitu pri zveľaďovaní nášho mesta vyslovila aj primátorka mesta Ing. Anna Halinárová.

Ing. Ivan Durec, Krajina Karpaty, Publikované: 2.5.2018 | Aktualizácia: 2.5.2018