Menu

Stará Turá – Rekonštrukcia stoky „D“ – Mýtna ulica

Predmetom projektu bola rekonštrukcia stoky „D", ktorá bola čiastočne rekonštruovaná vo svojej pôvodnej trase a čiastočne bola vedená novou trasou. Stoka „D" je zhotovená zo sklolaminátu HOBAS o priemere 1 000 mm o celkovej dĺžke 192 m. Rekonštrukcia začala na jestvujúcej stoke „B" DN 1 200 nad šachtou 11. Vybudovala sa nová sútoková šachta 11a, na jestvujúcej stoke DN 1 200, do ktorej bola zaústená navrhovaná stoka „D". Trasa križuje Topolecký potok v dĺžke cca 15 m, ďalej vedie v zelenom páse po parkovisko, vedie horným okrajom parkoviska, križuje Mýtnu ulicu smerom k šachte 25. Do navrhovanej stoky „D" boli zaústené vedľajšie stoky a kanalizačné prípojky. Čistá dĺžka potrubia je 186 m.

Tento projekt bol realizovaný vďaka poskytnutiu dotácie z Environmentálneho fondu.
Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý dodávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik, a.s., Pestovateľská 8, Bratislava.

Celková výška výdavkov: 7 344 457,00 SKK (243 791,31 EUR)
Výška dotácie: 5 968 770,00 SKK (198 126,87 EUR)
Vlastné zdroje a spolufinancovanie mesta Stará Turá: 1 375 686,50 SKK (45 664,43 EUR)

Začiatok realizácie projektu: 06/2008
Skončenie realizácie projektu: 03/2009

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.9.2017