Menu

Schindler Rudolf

Rudolf Schindler
(1900 - 1984)

Rudolf Schindler sa narodil 6.februára 1900 v obci Rohonc (terajší Rechnitz v Rakúsku) rodičom Hugovi a Ľudmile . Otec tu riadil filiálku banskoštiavnickej pančuchárne. Syn Rudolf, hoci sa pôvodne vyučil za cukrára, tiež pomáhal rodičom pri vedení firmy. Jeho srdce však bolo inde. Popri práci súkromne študoval hudbu, ktorá ho od detstva priťahovala. Aby neprekážal ostatným, často dlhé hodiny cvičil na husle a violončelo v pivnici. Postupne zvládol základy techniky hry na rôzne, i netradičné, hudobné nástroje, ako napr. citara, mandolína, bizernica, harmonika ap., ale najmä na všetky najpoužívanejšie dychové nástroje, aby potom všetky tieto bohaté skúsenosti plným priehrštím rozdával stovkám svojich neskorších žiakov, najmä tu, v našom kraji.
Jeho hudobné začiatky siahajú až do obdobia nemého filmu, keď ako hráč na husle pomáhal dotvárať atmosféru vo vtedajších kinách.
Neskôr, v tridsiatych rokoch, už organizuje hudobný život v Leviciach a vedie viaceré hudobné súbory. Popri svojich hudobných aktivitách vystrieda niekoľko zamestnaní, akoby čakajúc na svoju životnú šancu. A tá skutočne prišla v podobe pozvania od vedenia vtedajšieho podniku Presná mechanika Stará Turá organizovať hudobný život zamestnancov v rámci Závodného klubu ROH a starať sa o nádejný hudobný rast z radov učňovskej mládeže. Tu naplno rozvíja svoj hudobný, pedagogický i organizačný talent. Počas nasledujúcich tridsiatich rokov aktívneho pôsobenia dal hudobné základy stovkám ľudových hudobníkov. Tí najlepší z nich absolvovali stredoškolské i vysokoškolské hudobné štúdiá a pôsobili profesionálne v slovenskej hudobnej kultúre ako pedagógovia a interpreti v špičkových hudobných telesách (Bálent, Pristaš, Špitka a ďalší), ba i ako medzinárodne uznávaní koncertní sólisti (napr. Jela Špitková).
Hneď v začiatkoch svojho pôsobenia v Starej Turej preberá vedenie novozaloženého Dychového súboru ZK PREMA, ktorý účinkuje pod vedením jeho odchovancov dodnes. Sústrediac viacerých vtedajších schopných hudobných nadšencov zakladá postupne symfonický orchester (tzv. salónny), ďalej mládežnícky estrádny orchester, ale napr. aj ojedinelý tamburášsky orchester. Je spoluiniciátorom vzniku ľudovej cimbalovej kapely, veľkého tanečného orchestra a učňovskej dychovky. Pravidelne sa venuje výchove hudobného dorastu, najmä z radov učňovskej mládeže, ale aj ako externý spolupracovník hudobných škôl. So svojimi súbormi pravidelne koncertuje a zúčastňuje sa rôznych súťaží. Najväčšie úspechy dosahuje s Dychovým súborom ZK PREMA, ktorý je známy a uznávaný v celej vtedajšej ČSR a reprezentuje republiku aj na Svetovom festivale mládeže v Bukurešti v roku 1952. Tiež estrádny súbor mladých získava niekoľko prvenstiev v celoštátnych súťažiach. Napriek veľkej neľúbosti predstaviteľov vtedajšieho režimu neváha pracovať aj v oblasti duchovnej hudby a v súčinnosti s chrámovým zborom a za spolupráce viacerých hudobníkov rozvíja staroturiansku tradíciu "polnočných omší" počas vianočných sviatkov.
Posledné obdobie jeho aktívneho pôsobenia patrí opäť učňovskej mládeži.
Počas svojej dlhoročnej umeleckej a pedagogickej činnosti spolupracoval a osobne sa priatelil s mnohými významnými osobnosťami slovenskej hudobnej kultúry ako napr. šéfdirigent Slovenskej filharmónie Dr. Ľudovít Rajter, hudobní skladatelia Karol Pádivý, Bartolomej Urbanec, osobnosti populárnej hudby (Topercer, Siváček, Offermann).
Rudolf Schindler zomrel 29.novembra 1984.

Staroturanský spravodajca č. 11- november 1998
Staroturanský spravodajca č. 3 - marec 2000, str. 13 Dychový súbor pri DK Javorina v Starej Turej

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007