Menu

Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia – Mesto Stará Turá a Svah Rochus o.p.s.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podal vedúci partner projektu, Svah Rochus, o.p.s., v roku 2011 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o FP s kódom OPSRCR/2011/03 k Operačnému programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 v rámci oblasti podpory 1.4. „Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia", ktorú vypísalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Predmetom projektu „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia- Mesto Stará Turá a Svah Rochus o.p.s." bola v meste Stará Turá rekonštrukcia peších komunikácií a vybudovanie parkovísk, ktoré mali slúžiť pre potrebu akcií organizovaných v rámci cezhraničnej spolupráce. Na strane vedúceho partnera- Svah Rochus, o.p.s., malo ísť o vybudovanie športovo- relaxačného parku pre rodiny s deťmi.

Celková výška výdavkov: 273 759,00 €
Požadovaná výška dotácie: 260 071,05 €

Projekt nebol schválený.

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.9.2017