Menu

Rozšírenie a modernizácia technológie na separáciu a zhodnocovanie komunálneho odpadu v meste Stará Turá

Základnými cieľmi projektu bolo dosiahnuť lepšiu úroveň separovaného zberu odpadov v meste Stará Turá - zvýšiť rozsah separovaných komodít a celkový objem separovaného zberu odpadov v meste Stará Turá, rozšíriť separovaný zber odpadov na celé územie mesta vrátane okrajových osád, kde separovaný zber nebol zavedený. Ďalšími cieľmi bolo vytvoriť podmienky pre naplnenie záväznej časti POH SR, týkajúcej sa znižovania biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládkach odpadov a to zavedením separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu na území celého mesta, zvýšiť podiel zhodnotených odpadov z celkového množstva komunálneho odpadu, zavedenie materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu vybudovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov- kompostáreň o kapacite cca 570 t odpadov ročne nielen pre potreby mesta Stará Turá, ale pre celý okres NM, zníženie množstiev skládkovaného biologicky rozložiteľného odpadu na minimum, využite produktov zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu- kompostu ako organického hnojiva s vysokým obsahom trvalého humusu a živín priamo v meste Stará Turá a priľahlých záhradkárskych oblastiach, zlepšiť podmienky zvozu separovaného a komunálneho odpadu vrátane zberu biologicky rozložiteľného odpadu nákupom nového vozidla s vysokou životnosťou a ľahkou údržbou, dosiahnutie celkovej optimalizácie stavu v celom zbere a separácií odpadov v meste Stará Turá z hľadiska materiálového a ekonomického a minimalizácia negatívnych vplyvov odpadov na životné prostredie.
Tieto ciele projektu sa podarilo naplniť vďaka dostavbe zariadenia na zhodnocovanie odpadov- kompostárne, rozšírením pôvodnej betónovej plochy pre uloženie biologicky rozložiteľného odpadu a nákupu automobilu na zvoz komunálneho odpadu. Ďalej boli nakúpené odpadové nádoby na separáciu odpadu a kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré boli rozmiestnené aj do okrajových častí mesta a v miestnych častiach a strojného a technologického zariadenia pre kompostáreň (štiepkovač drevnej hmoty, prekopávač kompostu a meracia technika- Ph meter s teplotnou sondou).

Poskytovateľom pomoci bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, zastúpené Ministerstvom životného prostredia SR. Finančný príspevok bol poskytnutý v rámci operačného programu: Základná infraštruktúra, priorita: Environmentálna infraštruktúra, opatrenie č. 2.3: Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva, aktivita: Podpora aktivít súvisiacich so separovaným zberom odpadu a podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.
Celková výška výdavkov: 11 767 849,79 SKK (390 621,05 EUR)
Výška nenávratného finančného príspevku: 11 179 234,08 SKK (371 082,59 EUR)
Vlastné zdroje mesta Stará Turá: 588 615,71 SKK (19 538,46 EUR)

Začiatok realizácie projektu: 08/2007 (podpis zmluvy o NFP)
Skončenie realizácie projektu: 08/2008

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.9.2017